Helsingfors stad

Protokoll

15/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 262

Val av ersättare i fastighetsnämnden

HEL 2012-003298 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Seppo Järvinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i fastighetsnämnden

2.     välja Miikka Merikanto till ny personlig ersättare för Kirsi Pihlaja i fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Seppo Järvinen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i fastighetsnämnden

2.     välja Miikka Merikanto till ny personlig ersättare för Kirsi Pihlaja i fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Seppo Järvinen (Vänst.) anhåller 7.9.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i fastighetsnämnden på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 16.11.2011 (ärende 8) Seppo Järvinen till ersättare i fastighetsnämnden för den mandattid som utgår med år 2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Muutoksenhakukielto, valmistelu

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 986

HEL 2012-003298 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Seppo Järviselle vapautuksen kiinteistölautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Miikka Merikanto Kirsi Pihlajan uudeksi varajäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566