Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/39

 

26.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 295

Stj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite lähipalvelujen turvaamisesta sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä

HEL 2012-001792 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yrjö Hakasen valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia 15

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 13 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä huolehditaan lähipalvelujen turvaamisesta niin, että lähipalveluja ei vähennetä eikä karsita. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginvaltuustossa 30.11.2011 päätetyn sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen linjausten lähtökohtana on ollut palvelujen järjestäminen toimiviksi asiakkaan ja potilaan näkökulmasta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.6.2012 sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2013. Johtosäännön 13 §:n mukaan uuden sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen osaston tehtävänä on toimia terveydenhuoltolain mukaisena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen koordinoivana vastuutahona Helsingin kaupungissa sekä ruotsinkielisten palvelujen ja lähipalvelujen koordinoivana vastuutahona sosiaali- ja terveysvirastossa.        

Organisaatiouudistuksen etenemisestä on tiedotettu kuntalaisille mm. kaupungin Internet-sivustojen ja henkilöstölle kaupungin intranet-sivustojen välityksellä. Asukkaiden kuulemiseksi organisaatiouudistusta valmisteleva muutostiimi järjesti 29.2.2012 ja 1.3.2012 sidosryhmien työpajat, joihin kutsuttiin 41 kolmannen sektorin edustajaa. Kutsua noudatti 28 järjestöä, jotka edustivat mm. mielenterveys- ja päihdejärjestöjä, omaishoitoa, veteraaneja, ensi- ja turvakoteja jne. Näin haluttiin saada palvelujen suunnitteluun niiden asukkaiden näkemyksiä, joita on vaikea muuten tavoittaa. Lisäksi järjestettiin neljä asukastilaisuutta eri puolilla kaupunkia yhteistyössä kaupunginosayhdistys Helka ry:n kanssa 18.4., 26.4., 10.5. ja 24.5.2012. Asukasfoorumeista laadittu yhteenveto on julkaistu organisaatiouudistuksen verkkosivuilla.       

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yrjö Hakasen valtuustoaloite, Kvsto 1.2.2012 asia 15

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2012 § 1009

HEL 2012-001792 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.09.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 25.5.2012

HEL 2012-001792 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen valmistelu on edennyt kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 7.12. ja 12.12.2011 valtuuston päätösten toimeenpanosta ja kehotti sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen jatkovalmistelun siten, että tarvittavat johtosääntömuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. Lisäksi kaupunginhallitus asetti sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen seurantaryhmän, jonka tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 mennessä.

Organisaatiouudistuksen lähtökohtana ovat sujuvat hoitoketjut. Lisäksi tarkoituksena on voimistaa toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi ja kohdentaa voimavaroja asiakaspalveluun.

Suunnittelua ja valmistelua varten on kaupungin keskushallintoon perustettu vuoden 2012 ajaksi projektiorganisaatio, jota sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja johtaa.

Muutosorganisaatio vastaa myös uudistuksen valmisteluun liittyvästä asukasyhteistyöstä ja asukkaiden kuulemisesta. Organisaatiouudistuksen etenemisestä on tiedotettu kuntalaisille mm.
kaupungin internet-sivustojen ja asukasfoorumien kautta ja henkilöstölle kaupungin intranet-sivustojen kautta.  Asukasfoorumeista laaditaan yhteenvedot, jotka julkaistaan myöhemmin uudistuksesta kertovilla verkkosivuilla. Seurantaryhmän tehtävänä on pitää yhteyttä poliittisiin ryhmiin. Organisaatiomuutoksen valmistelussa on keväällä 2012 painottunut uuden viraston johtosäännön ja osastorakenteen suunnittelu. Kaupunginhallitus on käsitellyt organisaatiomuutosta 21.5.2012 ja asia jätettiin pöydälle. Tarkoitus on, että kaupunginvaltuusto päättää 6.6.2012 johtosäännöstä ja perustaa virastopäälliköiden virat.

Uuden viraston osastokohtaisesta toimistojaosta on tarkoitus päättää elokuussa 2012. Näin valmistelu suuntautuu palvelujen yksityiskohtaisempaan organisointiin vasta kesäkuun valtuustopäätösten jälkeen. Jatkovalmistelussa tullaan noudattamaan kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymiä linjauksia, joiden mukaan organisaatio rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen.

Lisätiedot

Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 15.05.2012 § 194

HEL 2012-001792 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksen valmistelu on edennyt kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemien päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 7.12. ja 12.12.2011 valtuuston päätösten toimeenpanosta ja kehotti sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen jatkovalmistelun siten, että tarvittavat johtosääntömuutokset käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2012. Lisäksi kaupunginhallitus asetti sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen seurantaryhmän, jonka tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2012 mennessä.

Suunnittelua ja valmistelua varten on kaupungin keskushallintoon perustettu vuoden 2012 ajaksi projektiorganisaatio, jota sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja johtaa. Muutosorganisaatio vastaa myös uudistuksen valmisteluun liittyvästä asukasyhteistyöstä ja asukkaiden kuulemisesta.

Organisaatiouudistuksen etenemisestä on tiedotettu kuntalaisille mm. kaupungin internet-sivustojen kautta ja henkilöstölle kaupungin intranet-sivustojen kautta. Huhti- ja toukokuussa 2012 järjestetään neljä asukasfoorumia yhteistyössä Helsingin kaupunginosayhdistyksen (Helka) kanssa. Asukasfoorumeista laaditaan yhteenvedot, jotka julkaistaan myöhemmin uudistuksesta kertovilla verkkosivuilla.

Organisaatiomuutoksen valmistelussa on keväällä 2012 painottunut uuden viraston johtosäännön ja osastorakenteen suunnittelu. Tarkoitus on, että kaupunginvaltuusto päättää 6.6.2012 johtosäännöstä ja perustaa virastopäälliköiden virat.

Uuden viraston osastokohtaisesta toimistojaosta on tarkoitus päättää elokuussa 2012. Näin valmistelu suuntautuu palvelujen yksityiskohtaisempaan organisointiin vasta kesäkuun valtuustopäätösten jälkeen.

Jatkovalmistelussa tullaan noudattamaan kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymiä linjauksia, joiden mukaan organisaatio rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen. Lähtökohtana ovat sujuvat hoitoketjut, esimerkiksi vanhuspalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Lisäksi tarkoituksena on voimistaa toimenpiteitä terveyserojen kaventamiseksi ja kohdentaa voimavaroja asiakaspalveluun.

Sosiaalilautakunta on omissa lausunnoissaan esittänyt strategiset avainlinjat, joiden tulisi toteutua uudistuksessa. Näistä tärkein on asiakasläheisyyden vahvistaminen siten, että asiakkaan kokema arvo ohjaa palvelujen kehittämistä. Tavoitteeksi tulee asettaa asiakkaan ympärille rakentuvat räätälöidyt palvelukokonaisuudet, jotka ovat nykyistä helpommin saatavilla, sujuvampia ja vastaavat paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi muodostaa Suomen oloissa poikkeuksellisen suuren ja moniulotteisen toimijaverkoston, jonka ytimessä on elinvoimainen oma palvelutuotanto. Sadoista palvelupisteistä muodostuneen systeemin ydintehtävänä on tuottaa asiakkaalle arvoa eli vastata joustavasti hänen tarpeisiinsa. Palveluyksiköiden lisäksi verkostoon kuuluvat sadat kansalaisjärjestötoimijat, joiden strateginen merkitys liittyy sosiaalisen pääoman vahvistamiseen.

Valtuuston johtosääntöä ja organisaatiota koskevien päätösten jälkeen muutoshankkeen piirissä tulisi tarkastella, mitä vaihtoehtoja lähipalvelujen organisoitumiselle on olemassa. Aloitteessa esille nostetut näkökulmat, kuten palvelujen saatavuus, ennaltaehkäisevä toiminta ja tasa-arvo tulisi tällöin ottaa huomioon.

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan asiakasarvoon perustuva moderni arvoverkko- tai ekosysteemiajattelu loisi ainutlaatuisen mahdollisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnianhimoiseen kehittämiseen sekä sosiaalisen pääoman vahvistamiseen Helsingissä. Tavoitteeksi tulee asettaa sosiaali- ja terveystoimen pitkäjänteinen uudistaminen siten, että organisaatio näyttäytyy kaupunkilaiselle yksilöä kunnioittavana, laadullisesti korkeatasoisena ja luontevasti saatavilla olevana palveluna, jonka kehittämiseen helsinkiläiset voivat itse aidosti osallistua.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Tuula Vesanen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 43377

tuula.vesanen(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 08.05.2012 § 114

HEL 2012-001792 T 00 00 03

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan, esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Päättäessään 30.11.2011 sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistuksesta kaupunginvaltuusto linjasi, että organisaatio rakennetaan asiakas- ja potilaslähtöisesti asukkaita kuullen. Valtuuston organisaatiouudistusta koskeviin linjauksiin ei sisälly suunnitelmia lähiverkon karsimisesta.

Asukkaiden kuulemiseksi organisaatiouudistusta valmisteleva muutostiimi järjesti 29.2.2012 ja 1.3.2012 sidosryhmien työpajat, joihin kutsuttiin 41 kolmannen sektorin edustajaa. Kutsua noudatti 28 järjestöä, jotka edustivat mm. mielenterveys- ja päihdejärjestöjä, omaishoitoa, veteraaneja, ensi- ja turvakoteja jne. Näin haluttiin saada palvelujen suunnitteluun  niiden asukkaiden näkemyksiä, joita on vaikea muutoin tavoittaa. Lisäksi järjestetään neljä asukastilaisuutta eri puolilla kaupunkia yhteistyössä kaupunginosayhdistys Helka ry:n kanssa 18.4., 26.4., 10.5. ja 24.5.2012. Edelleen muutoksen etenemisestä tiedotetaan kuntalaisille mm. kaupungin internet-sivustojen kautta.

Lähipalvelut ovat muutoksessa erityisen huomion kohteena. Organisaatiota suunnittelevan muutostiimin organisaatioehdotuksessa todetaan, että yhteisiä poikkihallinnollisia prosesseja, jotka eivät tule esiin organisaatiorakenteessa, ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, lähipalvelut, ruotsinkieliset palvelut, palveluneuvonta- ja ohjaus sekä sähköiset palvelut ja innovatiiviset palvelut.  Näiden tärkeiden prosessien järjestelmällisen kehittämisen ja mahdollisimman hyvä toimivuuden varmistamiseksi näille prosesseille on organisaatioesityksessä osoitettu koordinoiva vastuutaho.

Edellä esitetyn perusteella asukkaita siis on kuultu ja kuullaan ja lähipalveluiden turvaamisesta huolehditaan.

Terveysvaikutusten arviointi:

Toimivat ja riittävät lähipalvelut ovat laadukkaan perusterveydenhuollon välttämätön edellytys."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566