Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

12.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 248

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymykset nro 31 ja 32:

Vt Mari Puoskari (nro 31)

"Helsingissä luottotietonsa menettäneiden määrä on lisääntynyt. Moniongelmaisilla, luottotietonsa menettäneillä helsinkiläisillä on mahdollisuus saada kaupungin asumispalveluita. Kysyisinkin onko asuntojen tarjontaa ja vaihtoehtoja lisätty vastaamaan tarvetta? Sijoittuvatko kaikki palvelun piiriin päässeet kaupungin asuntoihin? Mihin asutetaan esimerkiksi luottotietonsa menettäneet lastensuojeluperheet? Mitä keinoja on hallita asuttamisen kustannuksia kaupungin kokonaistalouden näkökulmasta?" (Kaj)

Vt Sirpa Puhakka (nro 32)

"Helsingin Sanomien uutisoinnin mukaan (23.8.2012) Helsingin ja Espoon omistaman Länsimetro Oy:n työmaalla on jätetty maksamatta vuoro- ja ylityökorvauksia. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n mukaan kymmenet työntekijät ovat menettäneet työehtosopimusten rikkomisen vuoksi tulojaan.

Tapaus ei ole ainutlaatuinen harmaan talouden tapaus kaupungin työmaalla. Tässä samassa jutussa viitataan Espoossa harmaan talouden piirissä toimineeseen siivousalan yritykseen ja sen irtisanomiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on ollut huolestunut Helsingin kaupungin rakennustyömaiden mahdollisesta harmaan talouden rehottamisesta.

Uutisoinnin perusteella nousee kaksi kysymystä päällimmäiseksi: väitteet tietämättömyydestä ja toisaalta valvontavastuun väistely. Pääurakoitsijat YIT- ja Kalliorakennus-yhtiöt vetoavat tietämättömyyteen. Helsingin ja Espoon omistaman Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja on jättänyt tiedon rikkomuksista omaan arvoonsa ja lomaillut. Työehtosopimusta rikkonut yritys taas sanoo, ettei liiton miehiä enää tule töihin. Aikamoista villin lännen menoa tapahtuu kaupunkien työmaalla.

Harmaan talouden kitkemiseksi tulee toimia tosissaan eikä ainoastaan juhlapuheissa. Kaupungilla ja kaupunkien omistamilla yhtiöillä on erityinen vastuu harmaan talouden estämisessä. Työmailla tulee olla nollatoleranssi asiassa.

Kysynkin, että mihin toimiin Helsingin kaupunki on ryhtynyt ko. tapauksen suhteen? Miten kaupunki aikoo välttää, ettei vastaavanlaisia työehtosopimusten rikkomista tapahdu kaupungin omilla työmailla?" (Ryj)

Lisätiedot

Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 12.9.2012 jätetyt kysymykset

2

Kysymysvastaukset 12.9.2012

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymykset nro 31 ja 32:

Vt Mari Puoskari (nro 31)

"Helsingissä luottotietonsa menettäneiden määrä on lisääntynyt. Moniongelmaisilla, luottotietonsa menettäneillä helsinkiläisillä on mahdollisuus saada kaupungin asumispalveluita. Kysyisinkin onko asuntojen tarjontaa ja vaihtoehtoja lisätty vastaamaan tarvetta? Sijoittuvatko kaikki palvelun piiriin päässeet kaupungin asuntoihin? Mihin asutetaan esimerkiksi luottotietonsa menettäneet lastensuojeluperheet? Mitä keinoja on hallita asuttamisen kustannuksia kaupungin kokonaistalouden näkökulmasta?" (Kaj)

Vt Sirpa Puhakka (nro 32)

"Helsingin Sanomien uutisoinnin mukaan (23.8.2012) Helsingin ja Espoon omistaman Länsimetro Oy:n työmaalla on jätetty maksamatta vuoro- ja ylityökorvauksia. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n mukaan kymmenet työntekijät ovat menettäneet työehtosopimusten rikkomisen vuoksi tulojaan.

Tapaus ei ole ainutlaatuinen harmaan talouden tapaus kaupungin työmaalla. Tässä samassa jutussa viitataan Espoossa harmaan talouden piirissä toimineeseen siivousalan yritykseen ja sen irtisanomiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on ollut huolestunut Helsingin kaupungin rakennustyömaiden mahdollisesta harmaan talouden rehottamisesta.

Uutisoinnin perusteella nousee kaksi kysymystä päällimmäiseksi: väitteet tietämättömyydestä ja toisaalta valvontavastuun väistely. Pääurakoitsijat YIT- ja Kalliorakennus-yhtiöt vetoavat tietämättömyyteen. Helsingin ja Espoon omistaman Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja on jättänyt tiedon rikkomuksista omaan arvoonsa ja lomaillut. Työehtosopimusta rikkonut yritys taas sanoo, ettei liiton miehiä enää tule töihin. Aikamoista villin lännen menoa tapahtuu kaupunkien työmaalla.

Harmaan talouden kitkemiseksi tulee toimia tosissaan eikä ainoastaan juhlapuheissa. Kaupungilla ja kaupunkien omistamilla yhtiöillä on erityinen vastuu harmaan talouden estämisessä. Työmailla tulee olla nollatoleranssi asiassa.

Kysynkin, että mihin toimiin Helsingin kaupunki on ryhtynyt ko. tapauksen suhteen? Miten kaupunki aikoo välttää, ettei vastaavanlaisia työehtosopimusten rikkomista tapahdu kaupungin omilla työmailla?" (Ryj)

Esittelijä

Kaikki 3.9.2012 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

28 (Kaj), 29 (Ryj), 30 - 31 (Kaj), 32 - 33 (Ryj), 34 (Sj), 35 (Kj), 36 (Kaj) ja 37 - 38 (Stj).

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 10.10.2012. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava viimeistään 1.10.2012 klo 12 kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi).

Lisätiedot

Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 12.9.2012 jätetyt kysymykset

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566