Helsingfors stad

Protokoll

14/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

12.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 256

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 15 motioner

HEL 2012-012328, 2012-012541, 2012-012535, 2012-012531, 2012-012529, 2012-012527, 2012-012536, 2012-012533, 2012-012534, 2012-012540, 2012-012532, 2012-012530, 2012-012537, 2012-012538, 2012-012539

Beslut

1.     Motion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om ändring av stadens kaninpolitik

2.     Motion av ledamoten Anu Korppi-Koskela m.fl. om återgång till den gamla rutten för busslinje 16

3.     Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om förbud mot snabblånsreklam på Helsingfors stads offentliga platser

4.     Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om en direkt kollektivtrafikförbindelse på den tidigare rutten för busslinje 55

5.     Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om gratis kollektivtrafik för äldre utom rusningstid

6.     Motion av ledamoten Antti Vuorela om belysning av skejtparken vid Lyktvägen

7.     Motion av ledamoten Kati Peltola m.fl. om producent- och medborgardiskussioner om konstruktionen av ett datasystem inom hälsovården

8.     Motion av ledamoten Pekka Saarnio m.fl. om lokalvärdinnor och ‑värdar i skolorna

9.     Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om ett äldreomsorgsprogram

10. Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om ett invånarhus i Sockenbacka

11. Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om bibliotek och sagotering som en del av det mångkulturella arbetet

12. Motion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om anställning av vikarier för de tre fortbildningsdagarna

13. Motion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om ett invånarhus i Brobacka köpcentrum

14. Motion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om effektiviserade försök till uppsökande ungdomsarbete

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566