Helsingfors stad

Protokoll

14/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

12.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 248

Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades frågorna nr 31 och 32.

Ledamoten Mari Puoskari (nr 31)

Antalet personer som förlorat sin kreditvärdighet har ökat i Helsingfors. Helsingforsare som har många problem och som förlorat sin kreditvärdighet har en möjlighet att få boendeservice hos staden. Jag frågar om utbudet av bostäder och olika alternativ ökats i enlighet med behovet. Får alla som omfattas av servicen kommunala bostäder? Var placeras exempelvis barnskyddsfamiljer som förlorat sin kreditvärdighet? Hurdana metoder finns det för att hantera kostnaderna för boendet när det gäller stadens totalekonomi? (Kaj)

Ledamoten Sirpa Puhakka (nr 32)

Enligt en nyhet i Helsingin Sanomat 23.8.2012 har skift- och övertidsersättningar inte betalats på Helsingfors stads och Esbo stads bolag Länsimetro Oy:s byggarbetsplats. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry meddelar att tiotals arbetstagare har förlorat inkomster genom brott mot kollektivavtalen.

Fallet är inte ett unikt fall med grå ekonomi på en kommunal byggarbetsplats. I samma nyhet hänvisas det till ett städföretag som arbetat inom den grå ekonomin i Esbo och sedan sagts upp. Vänsterförbundets fullmäktigegrupp är orolig över att den grå ekonomin eventuellt frodas på Helsingfors stads byggarbetsplatser.

Nyheten väcker främst två frågor. De har att göra med påståenden om ovetskap och försök att frånsäga sig övervakningsansvaret. Huvudentreprenörerna YIT och Kalliorakennus-Yhtiöt Oy hänvisar till ovetskap. Verkställande direktören för Länsimetro Oy, som ägs av Helsingfors stad och Esbo stad, har struntat i uppgiften om avtalsbrott och åkt på semester. Det företag som brutit mot kollektivavtalet säger att män som hör till förbundet inte längre finns kvar. Det är rena vilda västern på städernas byggarbetsplats.

Den grå ekonomin måste bekämpas på allvar och inte bara i festtal. Staden och bolag i städers ägo har ett särskilt ansvar när det gäller att bekämpa den grå ekonomin. Nolltolerans måste råda på byggarbetsplatserna.

Jag frågar vilka åtgärder Helsingfors stad har vidtagit i fallet. Hur ämnar staden undvika att motsvarande brott mot kollektivavtalen begås på stadens egna byggarbetsplatser? (Ryj)

Bilagor

1

Kyselytunnille 12.9.2012 jätetyt kysymykset

2

Kysymysvastaukset 12.9.2012

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas frågorna nr 31 och 32.

Ledamoten Mari Puoskari (nr 31)

Antalet personer som förlorat sin kreditvärdighet har ökat i Helsingfors. Helsingforsare som har många problem och som förlorat sin kreditvärdighet har en möjlighet att få boendeservice hos staden. Jag frågar om utbudet av bostäder och olika alternativ ökats i enlighet med behovet. Får alla som omfattas av servicen kommunala bostäder? Var placeras exempelvis barnskyddsfamiljer som förlorat sin kreditvärdighet? Hurdana metoder finns det för att hantera kostnaderna för boendet när det gäller stadens totalekonomi? (Kaj)

Ledamoten Sirpa Puhakka (nr 32)

Enligt en nyhet i Helsingin Sanomat 23.8.2012 har skift- och övertidsersättningar inte betalats på Helsingfors stads och Esbo stads bolag Länsimetro Oy:s byggarbetsplats. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry meddelar att tiotals arbetstagare har förlorat inkomster genom brott mot kollektivavtalen.

Fallet är inte ett unikt fall med grå ekonomi på en kommunal byggarbetsplats. I samma nyhet hänvisas det till ett städföretag som arbetat inom den grå ekonomin i Esbo och sedan sagts upp. Vänsterförbundets fullmäktigegrupp är orolig över att den grå ekonomin eventuellt frodas på Helsingfors stads byggarbetsplatser.

Nyheten väcker främst två frågor. De har att göra med påståenden om ovetskap och försök att frånsäga sig övervakningsansvaret. Huvudentreprenörerna YIT och Kalliorakennus-Yhtiöt Oy hänvisar till ovetskap. Verkställande direktören för Länsimetro Oy, som ägs av Helsingfors stad och Esbo stad, har struntat i uppgiften om avtalsbrott och åkt på semester. Det företag som brutit mot kollektivavtalet säger att män som hör till förbundet inte längre finns kvar. Det är rena vilda västern på städernas byggarbetsplats.

Den grå ekonomin måste bekämpas på allvar och inte bara i festtal. Staden och bolag i städers ägo har ett särskilt ansvar när det gäller att bekämpa den grå ekonomin. Nolltolerans måste råda på byggarbetsplatserna.

Jag frågar vilka åtgärder Helsingfors stad har vidtagit i fallet. Hur ämnar staden undvika att motsvarande brott mot kollektivavtalen begås på stadens egna byggarbetsplatser? (Ryj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 3.9.2012 kl. 12 utgör bilagor till denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt följande:

28 (Kaj), 29 (Ryj), 30–31 (Kaj), 32–33 (Ryj), 34 (Sj), 35 (Kj), 36 (Kaj) och 37–38 (Stj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när frågestunden har slutat. Följande frågestund ordnas 10.10.2012. Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor (helsinki.kirjaamo@hel.fi) senast 1.10.2012 kl. 12.

Bilagor

1

Kyselytunnille 12.9.2012 jätetyt kysymykset

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566