Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/28

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 245

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat 14 aloitetta

HEL 2012-011880, 2012-011874, 2012-011876, 2012-011877, 2012-011869, 2012-011870, 2012-011871, 2012-011872, 2012-011881, 2012-011882, 2012-011875, 2012-011878, 2012-011879, 2012-011873

Päätös

1.     Valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite innovaatiorahaston toiminnan uudistamisesta
 

2.     Valtuutettu Emma Karin ym. aloite kouluille ja päiväkodeille tärkeiden metsien kartoittamisesta
 

3.     Valtuutettu Päivi Lipposen ym. aloite puistonpenkkien lisäämisestä Itä-Helsinkiin
 

4.     Valtuutettu Päivi Lipposen ym. aloite pyörätelineiden määrän lisäämisestä
 

5.     Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite koirapuiston saamisesta Hermannin rantatielle
 

6.     Valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite Sörkan vankila-alueen hukkatontista
 

7.     Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Kotinummen leikkipuistorakennuksen peruskorjauksen käynnistämisestä
 

8.     Valtuutettu Olli Sademiehen ym. aloite Malmin sairaalan invapysäköintipaikkojen sijainnista
 

9.     Valtuutettu Kimmo Helistön ym. aloite kissapuiston perustamisesta Kallioon
 

10. Valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite selvityksen tekemisestä maa- ja kelluvista uimaloista ym.
 

11. Valtuutettu Emma Karin ym. aloite Vaasankadun muuttamisesta kävely- ja pihakaduksi
 

12. Valtuutettu Elina Moision ym. aloite Liisankadun kehittämisestä kevyen liikenteen tarpeisiin
 

13. Valtuutettu Tarja Kantolan ym. aloite pienoismallin tekemisestä Helsingin keskeisestä kartta-alueesta
 

14. Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Tikkuritien ja Tapulikaupungintien risteyksen kiertoliittymästä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566