Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/8

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 225

Vesalan yläasteen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma

HEL 2011-002020 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 2.5.2011 päivätyn Vesalan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 267 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 12 520 000 euroa marraskuun 2010 kustannustasossa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesalan yläasteen peruskorjauksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma

2

Vesalan yläasteen peruskorjaus, Klkn esitys

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 2.5.2011 päivätyn Vesalan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 267 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 12 520 000 euroa marraskuun 2010 kustannustasossa.

 

Esittelijä

Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Hankkeen lähtökohtana ovat olleet tekniset perusparannustarpeet sekä sisäilman laatu. Opetus- ja työtiloissa on pääosin alkuperäinen poistoilmanvaihto ja tilat tuntuvat vetoisilta. Lisäksi rakennuksen sähkö-, vesijohto-, viemäri- ja salaojajärjestelmät, alapohjan maanvarainen laatta osittain, kattotuolit ja vesikatto, sekä ikkunat ja osa ovista on todettu huonokuntoisiksi. Rakennuksen ulkovaipassa ja ulkovaipan sisäkuoressa on merkittäviä tiiveysongelmia.

Pihan pinnat ovat kuluneet, valaistus on heikko ja varustus vaatimaton.

Rakennus ei ole esteetön.

Hankkeen sisältö

Hankesuunnitelmassa koko koulurakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, ja sen vesi- ja viemäriputkisto-, sähkö-, atk- ja salaojajärjestelmät uusitaan. Keittiö uusitaan. Julkisivun tiilirakenteita tiivistetään ja uusitaan, ikkunat uusitaan kolmilasisiksi.

Pihan kallistuksia ja pintarakenteita korjataan ja uusitaan. Pihan valaistus ja osa leikkivälineistä uusitaan sekä kameravalvontaa lisätään. Rakennuksen turvallisuutta sekä energiataloutta parannetaan ja kiinteistöön rakennetaan hissi.

Toisen kerroksen erilliset luokkasiivet yhdistetään käytävällä paloturvallisuuden ja esteettömyyden vuoksi, ja erillisessä rakennuksessa sijaitsevat teknisen käsityön tilat liitetään päärakennukseen sisäyhteydellä.

Hankkeessa parannetaan opettajien, hallinnon ja oppilashuollon tilojen toimivuutta, aineopetustilojen varustelua parannetaan ja  yhteis-WC-tiloja korvataan yksittäis-WC:illä.

Energiansäästö

Hankkeessa pyritään noudattamaan matalaenergia- ja energiatehokkaita ratkaisuja olemassa olevan rakennuksen rajoitukset huomioiden. Rakennuksen energiataloutta parannetaan lisäämällä ulkovaipan tiiveyttä, uusimalla ikkunat ja yläpohjan lämmöneristys. LVISA-järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan matalaenergiahankkeena.

Kustannukset ja vaikutus käyttötalouteen

HKR-Rakennuttajan laatiman kustannusennusteen mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 12 520 000 euroa arvonlisäverottomana eli 1 723 euroa/brm². Kustannukset ovat marraskuun 2010 hintatasossa.

Vuokravaikutus

Vesalan yläasteen nykyinen vuokra on 11,72 euroa/htm²/kk, mikä vastaa noin 63 400 euroa kuukaudessa ja 761 000 euroa vuodessa.

Tuleva vuokra-arvio on 19,00 euroa/htm²/kk, mikä vastaa noin 105 000 euroa kuukaudessa ja 1,26 miljoonaa euroa vuodessa (pääomavuokra 16,13 e ja ylläpito 2,87e). Muutos aiheuttaa noin 41 500 euron lisäyksen kuukausivuokraan 3 %:n tuottovaateella ja 30 vuoden takaisinmaksuajalla.

Arvioitu väistötilakustannus

Väistötilakustannukset ovat noin 1 300 000 euroa (alv. 0 %). Rakennushankkeen ajan tilakeskus perii opetusvirastolta samansuuruista vuokraa, kuin peruskorjauksen kohteena olevista tiloista maksetaan, eli 63 400 euroa kuukaudessa. Vuokratason ylittävä kustannus on noin 730 000 euroa, joka peritään hankkeen valmistuttua noin 7 000 euron kuukausittaisena lisävuokrana kymmenen vuoden ajan.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke on vuosien 2011 - 2015 talonrakennuksen investointiohjelmassa vuosina 2013 - 2014 toteutettavana hankkeena.

Rakentaminen alkaa 6/2013 ja työ valmistuu 12/2014.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiinteistön ylläpidosta, ja tilaa rakennuttamistehtävät HKR-Rakennuttajalta.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1 ja kiinteistölautakunnan esityslistateksti liitteenä 2.

Lausunnot

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Vesalan yläasteen perusparannuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisesti ja toteaa, että hankkeelle on vuoden 2012 talousarviossa ja vuosien 2013-14 taloussuunnitelmassa varattu määrärahaa 12,52 milj. euroa vuosille 2013-14.

Opetusviraston ja tilakeskuksen välisessä vanhassa ja voimassa olevassa Vesalan yläasteen vuokrasopimuksessa ei ole huomioitu peruskorjauksen rahoitusta. Uusi vuokrasopimus päivitetään nykykäytäntöjen mukaiseksi, joten se ottaa huomioon tulevaisuuden korjaushankkeiden rahoitustarpeet. Vuokrankorotuksia ei teknisten korjausten ansiosta jatkossa aiheudu. Opetusviraston tulee varautua peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin käytössään olevien määrärahojen puitteissa.

Opetuslautakunta puoltaa ehdotettua hankesuunnitelmaa, mutta esittää, että  koulurakennuksen toisesta liikuntasalista luovutaan. Viereisen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnittelun yhteydessä tulee lautakunnan mukaan tarkastella Vesalan ala-asteen ja yläasteen tiloja sekä koulujen tilatarpeita kokonaisuutena.

Lautakunta esittää myös, että rakennusten teknisestä perusparannuksesta aiheutuvasta väistötilojen lisävuokrasta vastaa tilakeskus.

Kaupunginhallituksen kannanotto

Kaupunginhallitus toteaa kiinteistölautakunnan esitykseen ja talous- ja suunnittelukeskuksen lausuntoon viitaten, että väistötilakustannuksia ei rakennustöiden aikana peritä, vaan vasta hankkeen valmistuttua kuukausittain kymmenen vuoden ajan. Koulun pienestä liikuntasalista ei ole nähty aiheelliseksi luopua, vaan sitä käytetään hankkeen aikana väistötilana. Koulun suurempi sali toimii myös juhlasalina.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesalan yläasteen peruskorjauksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma

2

Vesalan yläasteen peruskorjaus, Klkn esitys

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Talous- ja suunnittelukeskus

Opetuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.08.2012 § 805

HEL 2011-002020 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 2.5.2011 päivätyn Vesalan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 267 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 12 520 000 euroa marraskuun 2010 kustannustasossa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto 25.6.2012

HEL 2011-002020 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Vesalan yläasteen perusparannuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että perusparannuksen kokonaiskustannus arvonlisäverottomana on 12,5 milj. euroa. Hankkeelle on vuoden 2012 talousarviossa ja vuosien 2013-14 taloussuunnitelmassa varattu määrärahaa 12,52 milj. euroa vuosille 2013-14.

Vesalan yläaste säilyy kouluverkkoselvityksessä tehdyin päätöksin opetuskäytössä. Hankkeen lähtökohtia ovat sisäilman laatutaso sekä rakennuksen talotekniset ja rakenteelliset peruskorjaustarpeet, jotka liittyvät ennen kaikkea kiinteistön korkeaan ikään. Rakennus korjataan perusparannuksen yhteydessä esteettömäksi.

Opetusviraston tiloista maksama nykyinen vuokra on 11,72 €/htm²/kk eli 63 404,40 €/ kk ja 760 852,80 €/v. Tuleva vuokra on 19,00 €/htm²/kk eli 104 823,00 €/kk ja 1 257 876,00 €/v (pääomavuokra 16,13 euroa ja ylläpito 2,87 euroa). Väistötilakustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa (alv 0 %). Rakennushankkeen ajan on koulutiloista maksettava vuokra on 63 404,40 €/kk. Vuokratason ylittävä kustannus n. 730 000euroa peritään hankkeen valmistuttua lisävuokrana kymmenen vuoden ajan, ollen 7 049 euroa/kk. Arvioidut muutto-, ylimääräiset ruokailu- ja siivouskustannukset ovat 120 000 euroa, irtokalusteet ja varusteet    500 000 euroa, sekä turvajärjestelmät 20 000 euroa.

Opetusviraston ja tilakeskuksen välisessä vanhassa ja voimassa olevassa Vesalan yläasteen vuokrasopimuksessa ei ole huomioitu peruskorjauksen rahoitusta. Uusi vuokrasopimus päivitetään nykykäytäntöjen mukaiseksi, joten se ottaa huomioon tulevaisuuden korjaushankkeiden rahoitustarpeet. Vuokrankorotuksia ei teknisten korjausten ansiosta jatkossa aiheudu. Opetusviraston tulee varautua peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin käytössään olevien määrärahojen puitteissa.

Lisätiedot

Turunen Anu, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 06.10.2011 § 467

HEL 2011-002020 T 10 06 00

Kiinteistökartta K6 P3, Sakara 5

Päätös

Lautakunta päätti

esittää kaupunginhallitukselle 2.5.2011 päivätyn Vesalan yläasteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 267 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
12 520 000 euroa marraskuun 2010 kustannustasossa.

oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353

heli.marstio(a)hel.fi

Grundström Irmeli, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 30.08.2011 § 188

HEL 2011-002020 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti hyväksyä Vesalan yläasteen perusparannuksen tarveselvityksen ja antaa puoltavan lausunnon kiinteistöviraston tilakeskuksen  2.5.2011 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Laaditussa hankesuunnitelmassa turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen liittyvät muutokset lisäävät rakennuksen pinta-alaa. Opetuslautakunta päätti esittää, että koulurakennuksen toisesta liikuntasalista luovutaan ja viereisen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnittelun yhteydessä tarkastellaan Vesalan ala-asteen ja yläasteen tiloja sekä koulujen tilatarpeita kokonaisuutena.

Lisäksi opetuslautakunta päätti esittää, että rakennusten teknisestä perusparannuksesta aiheutuvista väistötilojen lisävuokrasta vastaa tilakeskus.

Käsittely

30.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

linjanjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mauno Kemppi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

mauno.kemppi(a)hel.fi

, puhelin

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566