Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/2

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 219

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Puheenjohtajan ehdotuksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Essi Kuikka ja Harry Bogomoloff sekä varatarkastajiksi Astrid Thors ja Tuomas Rantanen.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566