Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 222

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2012-008422 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Niina Puustiselle vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuula Kuusisen Martti Holmströmin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Niina Puustisen eropyyntö

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Niina Puustiselle vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuula Kuusisen Martti Holmströmin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Niina Puustinen (PS) pyytää 30.3.2012 vapautusta kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 26.8.2009 (asia 5) Niina Puustisen Martti Holmströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Niina Puustisen eropyyntö

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.08.2012 § 798

HEL 2012-008422 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Niina Puustiselle vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuula Kuusisen Martti Holmströmin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566