Helsingfors stad

Protokoll

13/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/21

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 238

Arrendegrunder för tomter för egnahemshus som kommer att överlåtas

HEL 2012-007529 T 10 01 01 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera de nedanstående tomterna för byggande av småhus genom självbyggeri på följande villkor:

1

Årsarrendena bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset nedan per kvadratmeter våningsyta.

tomterna

28318/8–17

33 euro

tomterna

28325/1–4

33 euro

tomterna

28326/1–8  

33 euro

tomterna

28328/1–18

33 euro

tomterna

28329/1–8

33 euro

 

tomterna

39333/2–3

31 euro

 

tomten

40028/19

28 euro

 

tomterna

41033/16–18

32 euro

tomterna

41034/12–13

32 euro

tomterna

41038/17–18

32 euro

tomterna

41040/33–34

32 euro

tomterna

41041/9–10

32 euro

tomterna

41048/1–4  

32 euro

tomterna

41049/1–5

32 euro

tomten

41088/27

31 euro

tomten

41250/6  

31 euro

 

tomterna

45570/3–4

30 euro

tomterna

45571/1–2

30 euro

tomterna

45573/1–10

30 euro

 

tomterna

47212/1–7

29 euro

tomterna

47248/1–5

29 euro

tomterna

47249/1–9

29 euro

tomten

47250/1

29 euro

tomterna

47251/1–7

29 euro

 

tomterna

47355/2–10

27 euro

tomterna

47356/1–7

27 euro

 

2

Arava- eller räntestödsnedsättningar beviljas inte för arrendena.

3

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för egnahemstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Tonttiluettelo

2

Sijaintikartat

3

Otteet asemakaavoista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga fastighetsnämnden att från en av nämnden bestämd tidpunkt till 31.12.2080 utarrendera de nedanstående tomterna för byggande av småhus genom självbyggeri på följande villkor:

1

Årsarrendena bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset nedan per kvadratmeter våningsyta.

tomterna

28318/8–17

33 euro

tomterna

28325/1–4

33 euro

tomterna

28326/1–8  

33 euro

tomterna

28328/1–18

33 euro

tomterna

28329/1–8

33 euro

 

tomterna

39333/2–3

31 euro

 

tomten

40028/19

28 euro

 

tomterna

41033/16–18

32 euro

tomterna

41034/12–13

32 euro

tomterna

41038/17–18

32 euro

tomterna

41040/33–34

32 euro

tomterna

41041/9–10

32 euro

tomterna

41048/1–4  

32 euro

tomterna

41049/1–5

32 euro

tomten

41088/27

31 euro

tomten

41250/6  

31 euro

 

tomterna

45570/3–4

30 euro

tomterna

45571/1–2

30 euro

tomterna

45573/1–10

30 euro

 

tomterna

47212/1–7

29 euro

tomterna

47248/1–5

29 euro

tomterna

47249/1–9

29 euro

tomten

47250/1

29 euro

tomterna

47251/1–7

29 euro

 

tomterna

47355/2–10

27 euro

tomterna

47356/1–7

27 euro

 

2

Arava- eller räntestödsnedsättningar beviljas inte för arrendena.

3

I övrigt gäller sedvanliga arrendevillkor för egnahemstomter och av fastighetsnämnden eventuellt föreskrivna tilläggsvillkor.

Föredraganden

År 2012 bjuder staden ut cirka 100 arrendetomter för egnahemshus med tanke på självbyggeri. Tomterna är belägna i Månsas, Staffansby, Skomakarböle, Parkstad, Kvarnbäcken, Mellungsby och Stensböle. Enligt det preliminära tidsschemat utlyses tomterna i september–oktober 2012. Ansökningstiden är en aning över en månad. De som får reservera tomterna framgår i december 2012–januari 2013.

Samtidigt föreslås att arrendegrunder fastställs för alla tomter för egnahemshus i detaljplanen nr 11570 i Månsas, trots att en del av tomterna kan ansökas först senare.

Föregående reserveringsomgång

År 2010 bjöds 65 tomter för egnahemshus ut för arrendering. Sammanlagt kom det in 1 322 ansökningar. Tomterna lottades ut bland barnfamiljer i Helsingfors. Den sista familjen som fick en tomt var på plats 136 i utlottningen.

Förfarande vid reserveringen av tomter

Det är meningen att de som får reservera tomter ska utses genom lottning liksom senaste gången. Ansökan får lämnas in av barnfamiljer i Helsingfors.

Tomter som föreslås bli utarrenderade

De tomter (104 stycken) som föreslås bli utlysta är avsedda för en familj, dvs. egnahemstomter. Tomtarealerna är 237–751 m² och byggrätterna omfattar 110–260 m² vy.

Samtidigt föreslås att arrendegrunder fastställs även för de andra tomterna för egnahemshus i detaljplanen nr 11570 i Månsas, trots att en del av tomterna kan ansökas först senare. De här tomterna (28 stycken) i Månsas som föreslås bli utlysta år 2013 är också avsedda för en familj, dvs. egnahemstomter. Tomtarealerna är 372–741 m² och byggrätterna 85–245 m² vy.

Tomternas byggbarhet

En del av tomterna kan bebyggas först år 2013 beroende på grundberedning och avsaknad av kommunalteknik.

Förslag till arrendegrunder

Enligt de arrendegrunder som föreslås för tomterna bestäms årsarrendena så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 27–33 euro per kvadratmeter våningsyta.

Priset per kvadratmeter våningsyta i prisnivån 04/2012 (index 1863) är 503–615 euro.

Bostadskomplement utöver våningsytan i detaljplanen beaktas inte då arrendet bestäms.

Sedan år 1993 har egnahemstomter inte beviljats arava- eller räntestödsnedsättning. Detta är emellertid inte ett hinder för att arava- eller räntestödslån beviljas i och med att det maximibelopp/arrende som är villkoret för lånefinansiering inte gäller egnahemstomter. Enligt förslaget beviljas det inte arava- eller räntestödsnedsättning på arrendet.

Enligt ett beslut av stadsfullmäktige (1.10.1980, ärende 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga priset.

Årsarrendena för tomterna uppgår till ca 2 000–6 000 euro. Arrendebeloppet påverkas av byggrätten och tomtens läge.

Arrendets teoretiska inverkan på boendekostnaderna är 2,01–2,46 euro/kvadratmeter bostadsyta i månaden.

Föredragandens ställningstagande

De föreslagna arrendegrunderna följer den vedertagna nivån i områdena. Uppgifterna per tomt, lägeskartor och utdrag ur detaljplanerna utgör bilagorna 1–3.

Förslaget följer fastighetsnämndens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Tonttiluettelo

2

Sijaintikartat

3

Otteet asemakaavoista

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.06.2012 § 760

HEL 2012-007529 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1             

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana

tonteilla         28318 / 8-17           33 euroa 
tonteilla         28325 / 1-4             33 euroa 
tonteilla         28326 /1-8              33 euroa 
tonteilla         28328 / 1-18           33 euroa 
tonteilla         28329 / 1-8             33 euroa 

tonteilla         39333 / 2-3             31 euroa 

tontilla           40028 / 19              28 euroa

tonteilla         41033 / 16-18         32 euroa  
tonteilla         41034 / 12-13         32 euroa  
tonteilla         41038 / 17-18         32 euroa
tonteilla         41040 / 33-34         32 euroa  
tonteilla         41041 / 9-10           32 euroa  
tonteilla         41048 / 1-4             32 euroa
tonteilla         41049 / 1-5             32 euroa  
tontilla           41088 / 27              31 euroa  
tontilla           41250 / 6                31 euroa

tonteilla          45570 / 3-4            30 euroa  
tonteilla          45571 / 1-2            30 euroa  
tonteilla          45573 / 1-10          30 euroa 

tonteilla          47212 / 1-7            29 euroa  
tonteilla          47248 / 1-5            29 euroa  
tonteilla          47249 / 1-9            29 euroa  
tontilla            47250 / 1               29 euroa  
tonteilla          47251 / 1-7            29 euroa

tonteilla         47355 / 2-10           27 euroa  
tonteilla         47356 / 1-7             27 euroa

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

18.06.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 31.05.2012 § 317

HEL 2012-007529 T 10 01 01 02

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan seuraavat tontit omatoimiseen pientalorakentamiseen lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1             

Vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana

tonteilla         28318 / 8-17           33 euroa 
tonteilla         28325 / 1-4             33 euroa 
tonteilla         28326 /1-8              33 euroa 
tonteilla         28328 / 1-18           33 euroa 
tonteilla         28329 / 1-8             33 euroa 

tonteilla         39333 / 2-3             31 euroa 

tontilla           40028 / 19              28 euroa

tonteilla         41033 / 16-18         32 euroa  
tonteilla         41034 / 12-13         32 euroa  
tonteilla         41038 / 17-18         32 euroa
tonteilla         41040 / 33-34         32 euroa  
tonteilla         41041 / 9-10           32 euroa  
tonteilla         41048 / 1-4             32 euroa
tonteilla         41049 / 1-5             32 euroa  
tontilla           41088 / 27              31 euroa  
tontilla           41250 / 6                31 euroa

tonteilla          45570 / 3-4            30 euroa  
tonteilla          45571 / 1-2            30 euroa  
tonteilla          45573 / 1-10          30 euroa 

tonteilla          47212 / 1-7            29 euroa  
tonteilla          47248 / 1-5            29 euroa  
tonteilla          47249 / 1-9            29 euroa  
tontilla            47250 / 1               29 euroa  
tonteilla          47251 / 1-7            29 euroa

tonteilla         47355 / 2-10           27 euroa  
tonteilla         47356 / 1-7             27 euroa

2

Maanvuokrista ei myönnetä arava- tai korkotukialennusta.

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia omakotitalotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Risto Lehtonen, kiinteistölakimies, puhelin: 310 36617

risto.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566