Helsingfors stad

Protokoll

13/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 220

Val av ersättare i stadsstyrelsen

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Juho Romakkaniemi befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Harry Bogomoloff till ny personlig ersättare för Tatu Rauhamäki i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Juho Romakkaniemen eropyyntö Khn varajäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Juho Romakkaniemi befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Harry Bogomoloff till ny personlig ersättare för Tatu Rauhamäki i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Juho Romakkaniemi (Saml.) anhåller 4.6.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige valde 26.10.2011 (ärende 3) Juho Romakkaniemi till personlig ersättare för Tatu Rauhamäki i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, stf. förvaltningssekreterare, telefon: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Juho Romakkaniemen eropyyntö Khn varajäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

 

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 06.08.2012 § 799

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Juho Romakkaniemelle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Harry Bogomoloffin Tatu Rauhamäen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566