Helsingfors stad

Protokoll

13/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/28

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 245

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 14 motioner

HEL 2012-011880, 2012-011874, 2012-011876, 2012-011877, 2012-011869, 2012-011870, 2012-011871, 2012-011872, 2012-011881, 2012-011882, 2012-011875, 2012-011878, 2012-011879, 2012-011873

Beslut

1.     Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om förnyande av innovationsfondens verksamhet

2.     Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om kartläggning av viktiga skogar för skolor och daghem

3.     Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om fler parkbänkar i östra Helsingfors

4.     Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om ökning av antalet cykelställ

5.     Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om en hundpark vid Hermanstads strandväg

6.     Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om den överblivna tomten vid Sörnäs fängelseområde

7.     Motion av ledamoten Antti Vuorela om inledande av en renovering av byggnaden i lekparken Hemmalmen

8.     Motion av ledamoten Olli Sademies m.fl. om läget för platserna för handikapparkering vid Malms sjukhus

9.     Motion av ledamoten Kimmo Helistö m.fl. om en kattpark i Berghäll

10. Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om en utredning över friluftsbad, flytande badanläggningar m.m.

11. Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om ändring av Vasagatan till gå- och gårdsgata

12. Motion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om utveckling av Elisabetsgatan för gång- och cykeltrafikens behov

13. Motion av ledamoten Tarja Kantola m.fl. om en miniatyrmodell över Helsingfors centrala kartområde

14. Motion av ledamoten Antti Vuorela om en rondell i korsningen mellan Dickurvägen och Stapelstadsvägen

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566