Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Ryj/6

 

29.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 223

Metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottaminen

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa (RI=120,9 / 2005=100).

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kvston esityslistateksti 7.4.2010

2

Metrovarikon hankesuunnitelma 31.8.2009

3

Päätöshistoria, Kvsto 7.4.2010

4

Esitys kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamiseksi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa (RI=120,9 / 2005=100).

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 7.4.2010 hyväksyä metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 57 600 000 euroa (RI = 112,8 ja THI = 108,6 kustannustasossa 8/2009).

Kaupunginhallitus päätti kaupunginvaltuuston päätöksen 7.4.2010 täytäntöönpanon yhteydessä 12.4.2010 kehottaa liikennelaitos-liikelaitosta selvittämään metrovarikon kehittämishankkeen jatkosuunnittelussa mahdollisuuksia alentaa hankkeen kustannuksia ja tehostamaan hankesuunnitteluprosessiaan investointihankkeiden taloussuunnitelmavaiheen kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi.

Kaupunginvaltuuston 7.4.2010 esityslistateksti asiasta, hankesuunnitelma 31.8.2009 sekä päätöshistoria 7.4.2010 ovat liitteinä 1 - 3.

Hankkeella varaudutaan metroverkon laajentumisen edellyttämään metrovaunukaluston lisäykseen sekä huolto- ja korjaustoiminnan lisätilatarpeisiin. Metroverkon laajentuminen Espooseen ja itään edellyttää varautumista enimmillään 25 nelivaunuisen junayksikön lisäykseen. Junayksiköiden huolto- ja korjaustoiminta sekä lähes koko kaluston säilytys on tarkoitus hoitaa nykyisellä pääosin vuonna 1980 valmistuneella metrovarikolla. Korjaamo- ja säilytyshallitiloja pitää näin ollen laajentaa ja muuttaa uuden kaluston tarpeita vastaaviksi.

Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2010–2014. Hanke toteutetaan kuudessa vaiheessa, joista kaksi ensimmäistä on valmistunut hankesuunnitelman mukaisesti. Rakentamisvaiheet 3 ja 4 ovat alkamassa.

Hankesuunnitelman tarkistus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on 28.6.2012 tehnyt esityksen metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamisesta siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa (RI=120,9 / 2005=100). Kaupunginvaltuuston 2010 hyväksymän hankesuunnitelman enimmäiskustannus on nykyisessä hintatasossa 61,68 milj. euroa (RI=120,9).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaan kustannusten lisäys aiheutuu siitä, ettei varikon laajentamisen hankesuunnitelmassa ollut huomioitu laajennusosan kulunvalvonnan ja automatisoinnin kustannuksia. Kaupunginvaltuuston 17.5.2006 ja 18.6.2008 hyväksymään metron kulunvalvontatekniikan uusimisen hankesuunnitelmaan sisältyi olemassa olevan varikon alueen kulunvalvontajärjestelmän uusiminen ja automatisointi.

Hankkeen kokonaiskustannuksia on nyt esillä olevassa suunnitelmassa pienennetty 5,93 milj. eurolla siten, että toteuttamatta jätetään hankkeen neljännen vaiheen kolmas lohko, joka oli varattu itäsuunnan metroa varten ja pääosin kuudes rakennusvaihe, joka käsitti keskusrakennuksen laajennuksen ja henkilöstöruokalan peruskorjauksen. Henkilöstöruokalan peruskorjaukseen varataan 0,3 milj. euroa.

Hankesuunnitelmaa tulee tarkistaa varikon laajennuksen automaattisen kulunvalvonnan aiheuttamalla lisäkustannuksella. Kun lisäksi huomioidaan alkuperäisen hankesuunnitelman laajuuden supistuminen, aiheutuu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan 12,51 milj. euron (20,3 %) korotustarve. Indeksitarkistus nykykustannustasoon lisää hankkeen kustannuksia 4,08 milj. euroa. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutuksia hankkeen aikatauluun.

Tarkistettua hankesuunnitelmaa on selostettu tarkemmin liikennelaitos -liikelaitoksen esityksessä, joka on liitteenä 4.

Nyt käsittelyssä oleva metrovarikon laajennusosan kulunvalvontaa ja automatisointia koskeva lisäys liittyy Helsingin metron ja Länsimetron kulunvalvontatekniikan uusimis- ja automatisointihankkeeseen. Kaupunki ja hankinnan toteuttaja Siemens Transportation System/Siemen Osakeyhtiö ovat 27.5.2012 neuvotelleet ns. etenemissopimuksen tämän hankkeen eteenpäinviemisestä Länsimetron rakennustöiden valmistumisen (syksy 2015) määrittämässä aikataulussa. Jotta hankkeen eteneminen sopimuksen mukaisessa aikataulussa varmistetaan, on lopullinen etenemissopimus allekirjoittava viimeistään syyskuun alussa.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on 28.6.2012 päättänyt oikeuttaa liikennelaitos -liikelaitoksen neuvottelemaan ja sopimaan metrovarikon laajennusosaa koskevan kulunvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin suorahankintaa koskevan lisätilauksen Siemens SAS/Siemens Osakeyhtiöltä. Johtokunta on samalla myös oikeuttanut liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajan metron automatisointiprojektin aikataulun toteutumisen varmistamiseksi tekemään valtuuksiensa puitteissa hankinnan toteutuksen valmisteluun ja toteuttamisen aloittamiseen liittyviä töitä jo ennen hankintasopimuksen tekemistä. Hankintasopimuksen, kuten etenemissopimuksenkin, lopullinen allekirjoittaminen edellyttää, että metrovarikon laajennusta koskevan hankesuunnitelman tarkistuksesta on päätetty kaupunginvaltuustossa.

Lausunnot

Talous- ja suunnittelukeskus kiinnittää lausunnossaan 3.8.2012 huomiota hankkeen kustannustason nousuun ja hankkeen valmistelutapaan. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä on ollut epäjohdonmukaista, ettei metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelmaan ole sisällytetty automaattisen kulunvalvontajärjestelmän lisäkustannuksia jo alun perin, koska Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojärjestelmän automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisältyi kuitenkin olemassa olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajärjestelmä. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Liikennelaitos-liikelaitoksen tulee ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi parantamiseksi.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että metrovarikon hankesuunnitelman muutokset ja enimmäishinnan korotus tulisi hankkeen rakentamisvaihe huomioon ottaen hyväksyä.

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto kokonaisuudessaan on päätöshistoriassa.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että metrovarikon laajennukseen liittyvät tarkistukset kaupunginvaltuuston 7.4.2010 hyväksymään hankesuunnitelmaan ovat välttämättömiä Länsimetron toteuttamisen kannalta.

Liikennelaitos -liikelaitoksen valmistelu metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman laatimiseen liittyen on ollut sikäli puutteellista, että nyt päätettävänä olevat laajennukset olisi ollut syytä ottaa huomioon jo alkuperäistä hankesuunnitelmaa tehtäessä. Esittelijä on myös samaa mieltä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa siitä, että liikennelaitos -liikelaitoksen koko suunnittelujärjestelmän uudelleenarviointi investointihankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden varmistamiseksi on tarpeen. Esittelijä on ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin.

Koska hankesuunnitelman tarkistuksen hyväksyminen mahdollisimman nopealla aikataululla on edellä aiemmin esitetyn mukaisesti perusteltua, asia tulisi saada päätettyä kaupunginvaltuustossa 29.8.2012.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kvston esityslistateksti 7.4.2010

2

Metrovarikon hankesuunnitelma 31.8.2009

3

Päätöshistoria, Kvsto 7.4.2010

4

Esitys kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamiseksi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.08.2012 § 838

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa (RI=120,9 / 2005=100).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 3.8.2012

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.4.2010 metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 57,6 milj. euroa
(RI = 112,8 ja THI = 108,6 kustannustasossa 8/2009). Nykyisessä hintatasossa hankesuunnitelman enimmäiskustannus on
61,68 milj. euroa (RI=120,9).

Metroverkon laajentuminen Espooseen ja itään edellyttää varautumista enimmillään 25 nelivaunuisen junayksikön lisäykseen. Junayksiköiden huolto- ja korjaustoiminta sekä lähes koko kaluston säilytys on tarkoitus hoitaa nykyisellä pääosin vuonna 1980 valmistuneella metrovarikolla, jonka korjaamo- ja säilytyshallitiloja pitää näin ollen laajentaa ja muuttaa uuden kaluston tarpeita vastaavaksi. Hanke toteutetaan kuudessa vaiheessa joista kaksi ensimmäistä on jo valmistunut hankesuunnitelman mukaisesti. Rakentamisvaiheet 3 ja 4 ovat juuri alkamassa.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa
(RI=120,9 / 2005=100).

Alkuperäisessä varikon laajentamisen hankesuunnitelmassa ei ollut huomioitu kustannuksia, joita aiheutuu, kun varikon laajennus varustetaan automatisoidulla kulunvalvontajärjestelmällä. Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojärjestelmän automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisältyi vain olemassa olevan varikon alueen kulunvalvontajärjestelmän uusiminen ja automatisointi.

Käydyissä suorahankintaneuvotteluissa HKL ja Siemens ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen kulunvalvontajärjestelmästä ja varikon laajennuksen automatisoinnista Siemensille maksettavasta kauppahinnasta niin, että kauppahinta on enintään 18,135 milj. euroa.

Varikon laajennuksesta jätetään toteuttamatta säilytyshallin neljännen vaiheen kolmas lohko, joka oli varattu Östersundomin metron kalustoa varten, ja pääosin kuudes rakennusvaihe, joka sisälsi keskusrakennuksen laajennuksen. Laajennuksen muutokset pienentävät kustannuksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan verrattuna 5,93 milj. euroa. Henkilöstöruokalan peruskorjaukseen varataan 0,3 milj. euroa.

Hankesuunnitelmaa tulee tarkistaa varikon laajennuksen automaattisen kulunvalvonnan aiheuttamalla lisäkustannuksella. Kun lisäksi huomioidaan alkuperäisen hankesuunnitelman laajuuden supistuminen, aiheutuu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan
12,51 milj. euron (20,3 %) korotustarve. Indeksitarkistus nykykustannustasoon lisää hankkeen kustannuksia 4,08 milj. euroa. Esitetyillä muutoksilla ei ole vaikutuksia hankkeen aikatauluun.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelmaa edellisen kerran hyväksyttäessä hankkeen rahoitustarve oli yli kaksinkertaistunut taloussuunnitelmassa merkittyihin summiin nähden. Tästä syystä kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanopäätöksessään 12.4.2010 kehottaa liikennelaitos-liikelaitosta selvittämään metrovarikon kehittämishankkeen jatkosuunnittelussa mahdollisuuksia alentaa hankkeen kustannuksia ja tehostamaan hankesuunnitteluprosessiaan investointihankkeiden taloussuunnitelmavaiheen kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi. Kaupunginhallitus on lisäksi aiemmin metroasemien hankesuunnitelmia koskevissa täytäntöönpanopäätöksissään kehottanut liikennelaitos-liikelaitosta kehittämään koko suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa hankkeiden kaikissa vaiheissa.

 

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä on ollut epäjohdonmukaista, ettei metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelmaan ole sisällytetty automaattisen kulunvalvontajärjestelmän lisäkustannuksia jo alun perin, koska Helsingin metron kulunvalvonnan uusimisen ja metrojärjestelmän automatisoinnin hankesuunnitelmaan sisältyi kuitenkin olemassa olevan varikon alueen automatisoitu kulunvalvontajärjestelmä. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä Liikennelaitos-liikelaitoksen tulee ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin hankeohjauksen olennaiseksi parantamiseksi.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että metrovarikon hankesuunnitelman muutokset ja enimmäishinnan korotus tulisi hankkeen rakentamisvaihe huomioon ottaen hyväksyä.

Lisätiedot

Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 28.06.2012 § 130

HEL 2012-009501 T 02 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämisen hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa
(RI=120,9 / 2005=100).

Käsittely

28.06.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esityksensä perusteluosaa niin, että sivun ensimmäisestä kokonaisesta kappaleesta alkaen esityksen perusteluosa muutettiin kuulumaan neljän seuraavan kappaleen osalta seuraavasti:

- - -

Varikon laajennuksesta jätetään toteuttamatta säilytyshallin neljännen vaiheen kolmas lohko, joka oli varattu Östersundomin metron kalustoa varten, ja pääosin kuudes rakennusvaihe, joka sisälsi keskusrakennuksen laajennuksen.

Henkilöstöruokalan peruskorjaukseen varataan 300.000 euroa (alv 0).

Laajennuksen muutokset pienentävät kustannuksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan verrattuna 5,63 milj. euroa.

Hankesuunnitelmaa tulee tarkistaa varikon laajennuksen kulunvalvonnan ja automatisoinnin aiheuttamalla lisäkustannuksella. Kun lisäksi huomioidaan alkuperäisen hankesuunnitelman laajuuden supistuminen, aiheutuu alkuperäiseen hankesuunnitelmaan 12,51 milj. euron korotustarve.

- - -

Merkittiin, että esittelijä edellä olevan mukaisesti käsittelyosaan tehdyn muutoksen mukaisesti täsmensi päätösehdotuksen lopun kuulumaan seuraavasti:

…arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 74,19 milj. euroa
(RI=120,9 / 2005=100).

27.06.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Lahdenranta

Lisätiedot

Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566