Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 174

Remissdebatt om beredningen av strategiprogrammet för 2013-2016

HEL 2012-005818 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     anteckna diskussionen

2.     konstatera att debattprotokollet sänds till nämnderna, direktionerna, förvaltningarna och affärsverken för att användas då det nya strategiprogrammet bereds.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Strategiaohjelma 2009-2012

2

Strategiaohjelman selvitystehtävien seuranta 020412

3

Suurten kaupunkien strategiat

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     föra en remissdebatt i saken till underlag för den fortsatta beredningen

2.     anteckna diskussionen

3.     konstatera att debattprotokollet sänds till nämnderna, direktionerna, förvaltningarna och affärsverken för att användas då det nya strategiprogrammet bereds.

Föredraganden

Stadsstyrelsen konstaterar att under fullmäktigeperioden 2009–2012 har strategiprogrammet godkänt av stadsfullmäktige 29.4.2009 genomförts. Strategiprogrammet finns som bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan.

Stadsstyrelsen uppmanade i verkställighetsbeslutet för strategiprogrammet 22.6.2009 stadens alla nämnder och direktioner samt förvaltningar och affärsverk att beakta att målen och åtgärderna i strategiprogrammet gäller hela fullmäktigeperioden 2009–2012 och att genomförandet och prioriteringen av åtgärderna är en del av den årliga verksamhets- och ekonomiplaneringen i samband med att budgeten utarbetas inom ramen för det av stadsstyrelsen godkända budgetförslaget. Stadsstyrelsen uppmanade dessutom 22.6.2009 stadens verksamhetsområden att inleda beredningen av de 27 utredningsuppgifterna och de enskilda åtgärdsprogrammen. Om dessa utredningsuppgifter har halvårsvis rapporterats till stadsstyrelsen. Den senaste uppföljningsrapporten som 2.4.2012 behandlades av stadsstyrelsen finns som bilaga 2 till detta ärende på föredragningslistan.

Stadens budget är ett medel genom vilket strategiprogrammet genomförs och uppföljs. Strategiprogrammet ingår årligen i de allmänna motiveringarna i budgeten. I samband med utarbetandet av budgeten sätter förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna i sitt eget budgetarbete upp verksamhets- och ekonomimål för sina egna verksamhetsområden på basis av målen i stadens strategiprogram. Förvaltningarna och affärsverken bereder varje vår sina budgetförslag som tas upp till beslut i nämnderna och direktionerna. Stadsfullmäktige beslutar om de bindande målen och de övriga verksamhetsmålen i samband med budgeten.

Stadsstyrelsen har haft en viktig roll i uppföljningen av strategiprogrammet. Stadsstyrelsen har följt upp och styrt genomförandet av strategiprogrammet i anslutning till beredningen av budgeten och vid aftonskolorna. Det är skäl att också under följande fullmäktigeperiod fortsätta förfarandet och styra genomförandet av det kommande strategiprogrammet.

I samband med beslutet om strategiprogrammet konstaterades det att strategiprogrammet justeras under fullmäktigeperioden om stadens verksamhetsmiljö drabbas av avsevärda förändringar som påverkar stadens verksamhet eller ekonomi. Under fullmäktigeperioden har styrningen av ekonomin och verksamheten årligen justerats som en del av budgetprocessen när stadsfullmäktige för en remissdebatt om budgeten, stadsstyrelsen beslutar om ramen för budgetförslaget och anvisningarna för utarbetande av förslaget till budget och ekonomiplan och när stadsfullmäktige beslutar om budgeten.

Budgetårets bindande verksamhets- och ekonomimål för förvaltningarna och affärsverken godkända av stadsfullmäktige är ett viktigt styrmedel för stadsfullmäktige för genomförande av strategiprogrammet.

Under budgetåret uppföljs i vilken grad de bindande målen uppnåtts i kvartalsvisa uppföljningsrapporter för stadens verksamhet och ekonomi. I uppföljningsrapporterna anges de bindande målen för förvaltningarna och affärsverken i samma ordning som i strategiprogrammet. Om de ouppnådda bindande målen rapporteras separat till stadsfullmäktige. Förvaltningarnas och affärsverkens övriga verksamhetsmål beskriver mer detaljerat antalet tjänster som produceras vid förvaltningarna och affärsverken och kvaliteten på tjänsterna. I bokslutet och verksamhetsberättelsen anges årligen en utredning om i vilken mån de av stadsfullmäktige uppsatta verksamhets- och ekonomimålen uppnåtts.

Revisionsnämnden bedömer årligen i sin utvärderingsberättelse hur verksamhets- och ekonomimålen uppsatta av stadsfullmäktige har uppnåtts i kommunen och inom kommunkoncernen. I bl.a. miljörapporter och personalrapporter har det rapporterats om hur genomförandet av strategiprogrammet fortskrider.

Stadsfullmäktige behandlar strategiprogrammet på seminarier i mitten och slutet av fullmäktigeperioden. Vid seminariet i mitten av fullmäktigeperioden 3–4.2.2011 uppföljdes hur strategiprogrammet 2009–2012 utfallit.

De första budgetmålen som utarbetades på basis av strategiprogrammet 2009–2012 gällde budgeten för 2010. I bokslutet och verksamhetsberättelsen och i utvärderingsberättelsen för 2010 bedöms hur strategiprogrammet utfallit. Sommaren 2012 föreläggs stadsfullmäktige motsvarande uppgifter för 2011 och då har man tillgång till två års uppföljningsinformation om strategiprogrammets effekt.

Flera mål i strategiprogrammet har en lång verkningstid och mätarna är av långfristig karaktär. Våren 2012 väntas ännu på de nyaste statistiska uppgifterna från åren 2010–2011 för många delområden inom välfärd. Medan dessa år 2012 färdigställs samlar stadens faktacentral ihop uppgifter och utredningar om strategiprogrammets effekt.

Fullmäktigeperiodens avslutande seminarium för stadsfullmäktige planeras äga rum 15–16.11.2012. För seminariet sammanställs en informationspaket om stadens ställning och utveckling för att stadsfullmäktige ska kunna bedöma hur effektivt strategiprogrammet är.

För att kunna jämföra Helsingfors strategiprogram med strategierna för de största städerna i Finland finns som bilaga 3 till föredragningslistan Heikki Helins och Sakari Möttönens publikation utgiven av stadens faktacentral i mars 2012 Kohti aurinkoista tulevaisuutta: suurten kaupunkien strategiat. I publikationen har de viktigaste avsnitten i strategierna för de 11 största städerna i Finland sammanställts. Vid sidan av strategibeskrivningen granskas bakgrunden till strategiarbetet, arbetssätten och praxisen.

Stadsstyrelsen konstaterar att strategiprogramförfarandet under den innevarande fullmäktigeperioden ger en fungerande utgångspunkt även för förberedelserna för nästa fullmäktigeperiod.

Stadsstyrelsen konstaterar att avsikten är att som en del av beredningen av strategiprogrammet höra också helsingforsarnas tankar och idéer om stadens utvecklingsmöjligheter i framtiden.

Stadsstyrelsen följer upp beredningen av strategiprogrammet vid aftonskolorna under höstperioden. Stadsstyrelsen bedömer stadens kommande strategiska utmaningar i samband med beredningen av budgeten för 2013.

Stadsstyrelsen anser att en remissdebatt i saken bör föras i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen konstaterar att den remissdebatt som stadsfullmäktige nu för är en del av beredningen. Därför bör beslutsfattande – utom bordläggning eller återremiss – inte tillåtas i stadsfullmäktige.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Strategiaohjelma 2009-2012

2

Strategiaohjelman selvitystehtävien seuranta 020412

3

Suurten kaupunkien strategiat

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 550

HEL 2012-005818 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     käydä asiassa lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi

2.     merkitä keskustelun tiedoksi ja

3.     todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille käytettäväksi uuden strategiaohjelman valmistelutyössä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566