Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/19

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 189

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kuusi aloitetta

HEL 2012-007931, 2012-007932, 2012-007933, 2012-007934, 2012-007935, 2012-007930

Päätös

1.     Valtuutettu Matti Enrothin ym. aloite katupölyn vähentämisen edistämisestä siirtymällä nastarenkaista kitkarenkaisiin
 

2.     Valtuutettu Tuuli Kousan ym. aloite sisäpihojen laittomista parkkipaikoista
 

3.     Valtuutettu Essi Kuikan ym. aloite asukkaiden osallistumisesta kaavoitukseen
 

4.     Valtuutettu Sari Näreen ym. aloite sota-ajan lasten muistopuusta
 

5.     Valtuutettu Sari Näreen ym. aloite päällikkötason viranhaltijoiden sidonnaisuuksien selvittämisestä
 

6.     Valtuutettu Päivi Lipposen ym. aloite ”Marrakechin markkinat” toritapahtuman järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566