Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 173

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymys nro 25:

Vt Seija Muurinen (nro 25)

”Helsingissä on useita 60- ja 70-luvuilla rakennettuja lähiöitä, joissa kerrostaloissa on vain kolme kerrosta. Nämä talot ovat usein myös hissittömiä, minkä vuoksi esim. ikääntyvät ihmiset eivät voi asua niissä kun toimintakyky heikkenee. Hissien rakentaminen ei aina ole kannattavaa näin mataliin taloihin. Tuohon aikaan rakennetut asunnot eivät yleensä ole myöskään esteettömiä.

Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa on ilmoitettu, että työn alla on joitakin asemakaavan muutoksia, joissa taloyhtiölle annetaan lupa rakentaa matalien kerrostalojen päälle yksi tai kaksi lisäkerrosta.

Uusi menetelmä mahdollistaa jopa kolmen lisäkerroksen rakentamisen ja korotuksen toteuttamisen rakennuksen vanhaa runkorakennetta ja vanhoja perustuksia kuormittamatta. Ratkaisu mahdollistaa asumisen alemmissa asunnoissa koko korotushankkeen ajan. Tässä yhteydessä hissien rakentaminen tulee kannattavaksi taloyhtiölle, ja uusien kerrosten tilat voidaan rakentaa esteettömiksi.

Kysynkin, aikooko Helsingin kaupunki

-        tiivistää edelleen kaupunkiasumista vauhdittamalla lisäkerrosten rakentamista mataliin kerrostaloihin?

-        myöntää lisärakennusoikeutta vanhoille matalille kerrostaloalueille talojen korottamiseksi?

-        edistää esteettömien tilojen rakentamista ja talojen kerrosten lisäämisen kautta kannattavaksi muuttuvien hissien rakentamista?” (Kaj)

Lisätiedot

Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 23.5.2012 jätetyt kysymykset

2

Vastaukset 23.5.2012

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymys nro 25:

Vt Seija Muurinen (nro 25)

”Helsingissä on useita 60- ja 70-luvuilla rakennettuja lähiöitä, joissa kerrostaloissa on vain kolme kerrosta. Nämä talot ovat usein myös hissittömiä, minkä vuoksi esim. ikääntyvät ihmiset eivät voi asua niissä kun toimintakyky heikkenee. Hissien rakentaminen ei aina ole kannattavaa näin mataliin taloihin. Tuohon aikaan rakennetut asunnot eivät yleensä ole myöskään esteettömiä.

Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisussa on ilmoitettu, että työn alla on joitakin asemakaavan muutoksia, joissa taloyhtiölle annetaan lupa rakentaa matalien kerrostalojen päälle yksi tai kaksi lisäkerrosta.

Uusi menetelmä mahdollistaa jopa kolmen lisäkerroksen rakentamisen ja korotuksen toteuttamisen rakennuksen vanhaa runkorakennetta ja vanhoja perustuksia kuormittamatta. Ratkaisu mahdollistaa asumisen alemmissa asunnoissa koko korotushankkeen ajan. Tässä yhteydessä hissien rakentaminen tulee kannattavaksi taloyhtiölle, ja uusien kerrosten tilat voidaan rakentaa esteettömiksi.

Kysynkin, aikooko Helsingin kaupunki

-        tiivistää edelleen kaupunkiasumista vauhdittamalla lisäkerrosten rakentamista mataliin kerrostaloihin?

-        myöntää lisärakennusoikeutta vanhoille matalille kerrostaloalueille talojen korottamiseksi?

-        edistää esteettömien tilojen rakentamista ja talojen kerrosten lisäämisen kautta kannattavaksi muuttuvien hissien rakentamista?” (Kaj)

Esittelijä

Kaikki 14.5.2012 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

23, 24 (Stj), 25 (Kaj), 26 ja 27 (Stj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 12.9.2012. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava viimeistään 3.9.2012 klo 12 kaupungin kirjaamoon (helsinki.kirjaamo@hel.fi).

Lisätiedot

Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1

Kyselytunnille 23.5.2012 jätetyt kysymykset

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566