Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 176

Överskridning av ett anslag i 2012 års budget med syftet att bevilja Helsingfors Busstrafik Ab ett kapitallån

HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att överskrida anslaget på momentet 9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition, i 2012 års budget med 8 000 000 euro för att Helsingfors Busstrafik Ab ska kunna beviljas ett kapitallån.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, chef för koncernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Pääomalainan lainaehdot

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p.)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

HelB

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att överskrida anslaget på momentet 9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition, i 2012 års budget med 8 000 000 euro för att Helsingfors Busstrafik Ab ska kunna beviljas ett kapitallån.

Föredraganden

Helsingfors Busstrafik Ab har anhållit (3.9.2010) om ett kapitallån på sammanlagt 15 miljoner euro av staden för att kunna stärka sin kapitalstruktur. Stadsstyrelsen beviljade 7.2.2011 bolaget ett kapitallån på 5 800 000 euro.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade 7.5.2012 föreslå stadsstyrelsen att Helsingfors Busstrafik Ab beviljas ett kapitallån på 8 000 000 euro.

Stadsstyrelsen konstaterar att tilläggsfinansiering enligt Helsingfors Busstrafik Ab:s delårsrapport 1/2012 är nödvändig för att säkra bolagets likviditet. Även i Helsingfors Busstrafik Ab:s bokslut för år 2011 konstateras att bolagets likviditet förutsätter att bolaget finner lösningar för tilläggsfinansiering under år 2012.

Det bör på momentet 9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition, i 2012 års budget beviljas en överskridningsrätt på 8 000 000 euro för beviljande av ett kapitallån. Anslaget som i budgeten har reserverats på det nämnda momentet är 10 554 000 euro.

Stadsstyrelsen konstaterar att om stadsfullmäktige godkänner överskridningsrätten i enlighet med beslutsförslaget, kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att bevilja Helsingfors Busstrafik ett kapitallån på 8 000 000 euro på samma villkor som det år 2011 beviljade kapitallånet på 5 800 000. Räntan på det tidigare och det nu beviljade lånet är 6 %.

Stadsstyrelsen konstaterar vidare med hänvisning till klagomålsärendet, som gäller påstådda stödåtgärder Helsingfors Busstrafik Ab till gagn och som tagits upp för behandling i Europeiska kommissionen, att kapitallån och avkastningskrav som ställs på dem bör betraktas som åtgärder på marknadsvillkor. Eftersom Helsingfors stad äger bolaget helt och hållet är staden då den fungerar som en koncern en naturlig arrangör av finansiering för sitt dotterbolag. Därför omfattas åtgärderna inte av den deklarationsskyldighet angående statligt stöd som avses i EU-lagstiftningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, chef för kocernenheten, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Pääomalainan lainaehdot

2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 23 p.)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

HelB

 

För kännedom

Taske

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 572

HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarviokohtaan 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi merkittyä määrärahaa 8 000 000 eurolla pääomalainan myöntämiseksi Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.05.2012 § 101

HEL 2012-003063 T 02 05 03 00

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi myöntää 8 000 000 euron pääomalainan Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566