Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/19

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 189

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande sex motioner

HEL 2012-007931, 2012-007932, 2012-007933, 2012-007934, 2012-007935, 2012-007930

Beslut

1.     Motion av ledamoten Matti Enroth m.fl. om främjande av minskningen av gatudammet genom övergång från dubbdäck till friktionsdäck
 

2.     Motion av ledamoten Tuuli Kousa m.fl. om de olagliga parkeringsplatserna på innergårdar
 

3.     Motion av ledamoten Essi Kuikka m.fl. om invånardeltagande i planläggningen
 

4.     Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om ett minnesträd för krigstidens barn
 

5.     Motion av ledamoten Sari Näre m.fl. om utredning av bindningarna hos tjänsteinnehavare i chefsställning
 

6.     Motion av ledamoten Päivi Lipponen m.fl. om en ”marknad i Marrakech” som torgevenemang

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566