Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/13

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 183

Detaljplaneändring för tomten 480/4 (Tölö kyrka) och parkområde i Bortre Tölö (nr 12059)

HEL 2011-004504 T 10 03 03

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomten nr 4 i kvarteret nr 480 och parkområde i 14 stadsdelen (Bortre Tölö) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr
12059, daterad 1.11.2011.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 kartta, päivätty 1.11.2011

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 selostus, päivätty 1.11.2011, täydennetty 3.4.2012, päivitetty Kslk:n 3.4.2012 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuvat

4

Vuorovaikutusraportti 1.11.2011, täydennetty 3.4.2012

5

Töölön kirkon lisärakennukset, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12059 tehty muistutus ja...-osa päätöshistoriaa

6

Luettelo oheismateriaalista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

2 mielipiteen esittäjää

 

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 4 i kvarteret nr 480 och parkområde i 14 stadsdelen (Bortre Tölö) enligt stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelnings ritning nr
12059, daterad 1.11.2011.

Sammandrag

Tomten är belägen på Topeliusgatan 4.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att uppföra tillbyggnader för pastorskansliet och för ett hus för barn och ungdomar i närheten av kyrkan. Det får byggas sammanlagt 650 m² ny våningsyta. Kyrkans skyddsbeteckning ändras till en skyddsbeteckning som anvisas med stöd av kyrkolagen. Tomten utökas med 178 m² till parkområdet så att de nuvarande gångförbindelserna till och från kyrkan är på tomten.

Föredraganden

Utgångspunkter

Planläggningssituation

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett område dominerat av flervåningshus. Området har en tilläggsbeteckning om ett kulturhistoriskt och med tanke på landskapskulturen värdefullt område. De nu utarbetade detaljplanen följer generalplanen.

På området gäller detaljplan nr 8044 (fastställd 21.8.1980). Enligt detaljplanen är tomten kvartersområde för kyrkor och andra församlingsbyggnader (YK). Byggrätten är 1 500 m² vy. Kyrkan har i detaljplanen skyddats med beteckningen So.

Ägandeförhållanden

Tomten ägs av Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Allmän områdesbeskrivning

Området är beläget i Bortre Tölö, i den tätt bebyggda stadsstrukturen i innerstaden. På tomten står Tölö kyrka som har ritats av arkitekt Hilding Ekelund. Norr om tomten finns Topeliusparken, söder om tomten skolbyggnader som ritats av arkitekt Hilding Ekelund och akademiker Juha Leiviskä. Öster om Topeliusgatan finns för Tölö typiska flervåningshus och Tölötorg.

Service

Området omfattas av den goda servicen i innerstaden.

Naturmiljö

På området finns ingen naturmiljö i naturtillstånd. Växtligheten och berg i dagen på tomten ansluter sig enhetligt till Topeliusparken och bildar tillsammans med parken en historiskt och med tanke på stadsbilden värdefull parkhelhet.

Skyddsobjekt

Kyrkobyggnaden har i den gällande detaljplanen skyddats med beteckningen So. Kyrkobyggnaden har skyddats med stöd av 14 kap. 2 § i kyrkolagen.

Området är byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009, området med flervåningshus i Bortre Tölö). Huvuddelen av stadsdelen Bortre Tölö i Helsingfors bildar det största enhetliga området i vårt land med bostadskvarter bestående av flervåningshus från 1930-talet. Området finns på den internationella organisationen DOCOMOMO:s lista på betydande verk inom den finska modernismen. Topeliusparken mellan Tölö kyrka och biblioteket är en av våra få formparker. Tölö kyrkas form och detaljer har lånat drag från italienska landsortskyrkor och renässansarkitekturen. De yttre dekorationerna i det ljust rappade rektangulära långhuset har koncentrerats till den norra ändan som höjer sig över den övriga kyrkan. Ovanför kyrkans huvudingång finns betongreliefen med motivet Det himmelska gästabudet som skapats av skulptören Gunnar Finne.

Miljöstörningar

Fordonstrafiken orsakar en del bullerolägenheter för området. Trafikvolymen på Topeliusgatan är cirka 10 000 fordon per dygn och vid tomten finns busshållplatser.

Innehållet i detaljplaneändringen

Mål

Målet med detaljplaneändringen är att koncentrera Tölö församlings funktioner till närheten av Tölö kyrka genom att bygga ett pastorskansli vid Topeliusgatan och ett hus för barn vid Fältskärsgatan. Nybyggandet anpassas till den värdefulla miljön.

Kvartersområde för kyrkor och andra församlingsbyggnader (YK)

Två nybyggnader får byggas på kvartersområdet. Byggnaden som inrymmer pastorskansliet på Topeliusgatans sida är i två våningar. Dess första våning ska byggas i natursten. Byggnadens våningsyta är 400 m². Våningsytan för nybyggnaden på Fältskärsgatans sida är 250 m². Tomtens våningsyta är sammanlagt 2 150 m². Den högsta tillåtna nivån för yttertaket på byggnadsytorna är +22,90. Tomten växer med 178 m² till parkområdet (tomtytan 4 409 m²) så att gången till och från kyrkans huvudingång är på tomten. Lösningen följer Ekelunds ursprungliga tanke om kyrkans form.

Trafik

Parkeringen på tomten har anvisats till området mellan kyrkan och skolbyggnaden. På området får placeras bilplatser för skoltomten 480/3. Maximiantalet bilplatser är 17. Minimiantalet cykelplatser är 15.

Service

Till tomten förläggs ett pastorskansli, allmänna diakonilokaler för församlingen, lokaler för ungdomsverksamhet samt ett daghem som drivs av församlingen.

Naturmiljö

En trädrad som ska planteras har upptagits vid Fältskärsgatan som en fortsättning på den befintliga trädraden. Alla områden som ska planteras på tomten anläggs och planteras enligt en plan som grundar sig på en separat, trädgårdshistorisk utredning.

Skyddsobjekt

Kyrkobyggnadens skyddsbeteckning So ersätts med beteckningen srk-1, med stöd av 14 kap. 2 § i kyrkolagen, en i enlighet med kyrkostyrelsens beslut 8.6.2004 skyddad kyrklig byggnad. Om reparations- och ändringsarbeten vidtas ska ett utlåtande begäras av Museiverket.

Samhällsteknisk försörjning

Detaljplaneområdet ansluts till det befintliga nätet för samhällsteknisk försörjning. Byggnaderna kan även anslutas till fjärrkylanätet. Stationen i distributionsnätet för stadsgas flyttas bort från tomten.

Markens byggbarhet och renhet

Området består av fast friktionsjord och berg och dess byggbarhet är god. Vid byggandet på området krävs brytning av berg.

Det finns inga uppgifter om förorenad mark på området.

Miljöstörningar

Bullernivån utanför byggnaden vid Topeliusgatan, utifrån vilken det möjligt att bestämma kravet för det totala ljudreduktionstalet för ytterväggen, är LAeq 70 dB.

Konsekvenser av att detaljplaneändringen genomförs

Detaljplaneändringen påverkar vyerna på Topeliusgatan och Fältskärsgatan. Tölö kyrka skyms delvis då den betraktas från Tölö torg, Topeliusgatans sida och de lägsta våningarna i byggnaden mittemot. Tillbyggnaderna följer den ursprungliga tanken om Tölö kyrkas form. Nybyggnaderna tillför en ny tidsmässig dimension, dock så att värdena i området kan anses bli bevarade. Användningen av skolans rastgård underlättas då skolans parkering delvis förläggs till kyrkans tomt. Den gamla bergskärningen på Topeliusgatans sida bryts för att skapa rum för en nybyggnad. Stationen i distributionsnätet för stadsgas som ligger framför bergskärningen flyttas bort från tomten. Träd och buskar fälls för att skapa rum för nybyggnaderna. Trädraden på Fältskärsgatan förenhetligas. Tölö finska församlings lokaler med tjänster för allmänheten förbättras. En tillgänglig ingång till Tölö kyrka anläggs från Topeliusgatans sida. Miljön påverkas inte av att parkområdet omdisponeras till tomt. Detaljplaneändringen medför inga ekonomiska konsekvenser för staden.

Genomförande

Helsingfors kyrkliga samfällighet låter uppföra nybyggnaderna då detaljplanen trätt i kraft. På Topeliusgatans sida kräver genomförandet att stationen i distributionsnätet för stadsgas flyttas.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors kyrkliga samfällighet har 30.11.2009 ansökt om detaljplaneändring så att det på tomten för Tölö kyrka kan uppföras två nybyggnader.

Intressenterna meddelades att frågan om en detaljplaneändring blivit väckt genom en skrivelse från stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning. Samtidigt med skrivelsen fick de ett program för
deltagande och bedömning (daterat 13.10.2010).

Att frågan om en detaljplaneändring blivit väckt meddelades också i planläggningsöversikten 2010.

Deltagande och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning, som utgör bilaga till detaljplanebeskrivningen.

Utkastet till detaljplaneändring och utkastet till detaljplanebeskrivning hölls framlagda på stadsplaneringskontoret, Tölö bibliotek och på stadsplaneringskontorets webbplats 25.10–12.11.2010.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplaneändringen har myndighetssamarbete bedrivits med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Museiverket, byggnadstillsynsverket och byggnadskontoret.

I förhandlingarna med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterades att det inte är nödvändigt med separata samråd mellan myndigheterna trots att området har klassifikationen RKY.

Stadsbildskommissionen och Museiverket avgav utlåtande om utkasten till nybyggnader före behandlingen i nämnden.

Myndigheternas ställningstaganden gällde behandlingen av delen av tomten på Topeliusparkens sida, nybyggnadens verkningar för stadsbilden och Tölö kyrkas skyddsbeteckning.

De av byggnadskontoret och stadsmuseet upptagna frågorna har beaktats i beredningen av detaljplanen så att beteckningen för en läktare har strukits från sluttningen på Topeliusparkens sida.

De av Museiverket upptagna frågorna har beaktats så att det har tagits fram alternativa granskningar om tillbyggnaden och genom att ändra på skyddsbeteckningen för kyrkan i enlighet med förslaget. Alternativen har utvärderats i samverkan med Museiverket.

Åsikter

Stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning har i anslutning till beredningen av detaljplaneändringen fått 17 skrivelser med åsikter som gällde programmet för deltagande och bedömning och utkastet till detaljplaneändring. Dessutom har muntliga åsikter framförts vid ett diskussionstillfälle och per telefon. Ett initiativ om planeringen av området lämnades in innan frågan hade blivit väckt.

Åsikterna gällde huvudsakligen tillbyggnaden på Topeliusgatans sida. Tillbyggnaden ansågs omöjlig på grund av byggnadens arkitektur, höjd, placering samt på grund av skyddsmålen för kyrkan och stadsdelen Tölö.

Åsikterna har i planläggningsarbetet beaktats så att tillbyggnaden undersöktes under planläggningsarbetet med några alternativ. Byggnadens arkitektur utvecklades för att bättre passa in i miljön i Bortre Tölö.

I rapporten om växelverkan anges sammandrag av myndigheternas ställningstaganden och åsikterna samt av genmälena till dessa.

Förslaget framlagt, anmärkning och utlåtanden

Förslaget hölls offentligt framlagt 2.12.2011–4.1.2012. En anmärkning gjordes mot förslaget.

Fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, räddningsnämnden, miljöcentralen, stadsmuseet, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Gasum Ab, Museiverket samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har gett utlåtande om förslaget.

Anmärkning

Asunto Oy Topeliuksenkatu 3 a konstaterar att stadsplaneringsnämnden trots flera motstridiga åsikter i förfarandet för växelverkan inte har ändrat förslaget till detaljplan. Detaljplaneändringen gäller RKY-området. Tölö kyrka har skyddats med stöd av kyrkolagen. Detaljplaneändringen är lagstridig eftersom den inte på ett tillräckligt sätt beaktar de riksomfattande målen för områdesanvändning. Om detaljplanen genomförs är tillbyggnaden på Topeliusgatans sida för hög och massiv och den skymmer Tölö kyrka från Tölö torg och Topeliusgatan. Parkeringsplatser för skolan får inte förläggas till gården. Träd får inte fällas. Alternativa planer ska tas fram. Som alternativ framförs att hela byggrätten tas upp vid Fältskärsgatan eller att delen på Topeliusgatans sida begränsas till en våning. Fullmäktige bör förkasta det föreslagna förslaget till detaljplaneändring eller åtminstone återremittera det för ny beredning så att kraven på bevarandet av miljön beaktas bättre.

Genmäle

Alternativen för utbyggnaderna har undersöks i samarbete med stadsplaneringskontoret, Museiverket, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Tölö församling och Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen.

Museiverket och NTM-centralen i Nyland ansåg i sina utlåtanden att detaljplaneändringen med anledning av de noggranna detaljplanebestämmelserna som utfärdas i förslaget till detaljplaneändring inte strider mot bevarandet av värdena i kulturmiljön i området.

Förslaget till detaljplaneändring har inte ändrats med anledning av anmärkningen.

Utlåtanden

Miljöcentralen, räddningsnämnden, affärsverket Helsingfors Energi, Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster och Gasum Tekniikka Oy har ingenting att invända mot förslaget till
detaljplaneändring. Nämnden för allmänna arbeten tillstyrker förslaget till detaljplaneändring med följande anmärkningar: Ändringen orsakar inga kostnader för byggnadskontoret. Bergängen på Topeliusgatans sida sköts som ett område i naturtillstånd.

Fastighetsnämnden konstaterar att detaljplanen förutsätter fastighetsarrangemang mellan staden och Helsingfors kyrkliga samfällighet. Detaljplaneändringen ökar inte byggrätten på tomten avsevärt, varför det inte är nödvändigt att föra sådana förhandlingar som avses i det markpolitiska beslut som stadsstyrelsen fattade 9.2.2004.

Stadsmuseet meddelar att utlåtande om förslaget till detaljplaneändring enligt den överenskomna arbetsfördelningen mellan Museiverket och stadsmuseet ges av Museiverket.

Museiverket tillstyrker förslaget till detaljplaneändring med motiveringen att premisserna för planeringen av Topeliusgatans sida har varit svårlösta, men det i detaljplanebestämmelserna nu förutsatta och i illustrationerna angivna bottenvåningen av natursten fungerar som ett fundament på kyrkogården, likt en mur- och bergsavsats. Förslaget till detaljplaneändring kan anses uppfylla de riksomfattande målen för områdesanvändning med avseende på den skyddade kyrkobyggnadens betydelse för stadsbilden. Planen för kompletteringsbyggande på tomten har utvecklats så att byggandet anpassas till den värdefulla kyrkomiljön och den byggda kulturmiljön av riksintresse och kompletterar kyrkohelheten och dess gårdsområden. För de delar av områden som ska planteras förutsätts i detaljplanebestämmelserna med rätta en saneringsplan som grundar sig på en historisk utredning, vilket bidrar till att bevara karaktären av en bergsäng i anslutning till parkhelheten i området. Kyrkans beteckning srk-1 har ändrats och stämmer nu överens med beteckningen som Museiverket föreslog i sitt tidigare utlåtande.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser att placeringen av byggnadsytorna för nybyggnaderna i förslaget till detaljplaneändring och den högsta tillåtna nivån för yttertaket samt bestämmelsen om fasadmaterial tillhandahåller förutsättningar för att Tölö kyrka, parken och stadsbilden som hör till kulturmiljön av riksintresse i Bortre Tölö kan beaktas på ett kontrollerat sätt. Tölö kyrka har en ändamålsenlig skyddsbeteckning och skyddsbestämmelse. Den värdefulla miljön ställer höga krav för arkitektplaneringen.

Förslaget till detaljplaneändring har inte ändrats med anledning av utlåtandena.

I rapporten om växelverkan anges sammandrag av anmärkningen och utlåtandena samt av genmälena till dessa.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, planläggningssekreterare, telefon: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 kartta, päivätty 1.11.2011

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 selostus, päivätty 1.11.2011, täydennetty 3.4.2012, päivitetty Kslk:n 3.4.2012 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuvat

4

Vuorovaikutusraportti 1.11.2011, täydennetty 3.4.2012

5

Töölön kirkon lisärakennukset, asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12059 tehty muistutus ja...-osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

2 mielipiteen esittäjää

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunginmuseo

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 581

HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 480 tontin nro 4 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 1.11.2011 päivätyn piirustuksen nro 12059 mukaisena.

Käsittely

14.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen, Tarja Kantola

07.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.04.2012 § 132

HEL 2011-004504 T 10 03 03

Ksv 1881_1, Topeliuksenkatu 4, karttaruutu G3/S4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 1.11.2011 päivätyn 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 480 tontin 4 ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12059 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ************

Käsittely

03.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Varapuheenjohtaja Soininvaara ilmoitti olevansa asiassa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

08.11.2011 Ehdotuksen mukaan

01.11.2011 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Anna Pätynen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037110

anna-patynen(a)hel.fi

Eila Saarainen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37225

eila.saarainen(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 26.01.2012 § 43

HEL 2011-004504 T 10 03 03

Kiinteistökartta G3 S4, Topeliuksenkatu 4

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Töölön kirkon lisärakennuksia koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12059 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin 14480/4 omistaja Helsingin seurakuntayhtymä.

Muutoksen tavoitteena on keskittää Töölön seurakunnan toiminnot Töölön kirkon lähelle. Kaavamuutos mahdollistaa kirkkoherranviraston ja lasten ja nuorten talon rakentamisen tontille.

Asemakaavan muutoksessa kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten tontista 14480/4 (YK) ja kaupungin omistamista puistoalueen osista (14-9903-102) muodostetaan uusi YK-tontti 14480/5. Tontille on merkitty kaksi uutta rakennusalaa, joiden kerrosala on yhteensä 650 k-m².

Tontille 14480/5 on merkitty kaksi pysäköintialuetta, joille kaavamää-
räysten mukaan saa sijoittaa myös kaupungin omistaman koulutontin 14480/3 autopaikkoja.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kiinteistöjärjestelyjä kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän välillä. Mikäli koulutontin autopaikkoja sijoitetaan tontille, edellyttää se erillisen rasitesopimuksen laatimista.

Kaavamuutos ei korota tontin 14480/4 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä tontin omistajan kanssa.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, insinööri, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 24.01.2012 § 37

HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa lisärakennusten rakentamisen kirkon ympärille kirkkoherranvirastoa (400 k-m2) sekä lasten- ja nuortentaloa (250 k-m2) varten. Kirkon suojelumerkintä muutetaan kirkkolain nojalla tehdyksi suojelumerkinnäksi. Tonttia kasvatetaan puistoalueelle 178 m2, jotta olemassa olevat kirkon käytössä olevat kulkuyhteydet olisivat tontin puolella.

Topeliuksen puiston on pääosin rakennettu, mutta siihen liittyy myös luonnontilaisia alueita. Töölön kirkon pohjoisen puoleisella rinteellä on kallioketo, jota hoidetaan luonnontilaisena alueena. Kirkon tontti on osin tässä rinteessä.

Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia asemakaavan muutoksen johdosta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jaakko Haapanen, arkkitehti, puhelin: 310 38607

jaakko.haapanen(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 03.01.2012 § 5

HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 480 tontin 4 ja puistoalueen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12059.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä

pelastuskomentaja vs.

Kari Virtanen

Lisätiedot

Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 13.12.2011 § 363

HEL 2011-004504 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566