Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 180

Val av ersättare i socialnämnden

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Katja-Anneli Wathén befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden

2.     välja Miina Kajos till ny personlig ersättare för Jouko Kajanoja i socialnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Katja-Anneli Wathénin eronpyyntö sosiaalilautakunnan varajäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Katja-Anneli Wathén befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden

2.     välja Miina Kajos till ny personlig ersättare för Jouko Kajanoja i socialnämnden för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Katja-Anneli Wathén (Vänst.) anhåller 9.5.2012 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden.

Stadsfullmäktige valde 14.1.2009 (ärende 5) Katja-Anneli Wathén till personlig ersättare för Jouko Kajanoja i socialnämnden för mandattiden 2009–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Katja-Anneli Wathénin eronpyyntö sosiaalilautakunnan varajäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Sosiaalilautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 576

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Katja-Anneli Wathénille vapautuksen sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Miina Kajoksen Jouko Kajanojan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566