Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 177

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2012-006712 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Pauli Leppä-aho vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kokoomuksen valtuustoryhmälle 25. ja 26. varavaltuutetun vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Pauli Leppä-aho vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kokoomuksen valtuustoryhmälle 25. ja 26. varavaltuutetun vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus toteaa, että Nina Suomalainen (Kok.) on 25.4.2012 pyytänyt vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi. Uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Pauli Leppä-aho.

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että varavaltuutettu Satu Kouvalainen (Kok.) on jo aiemmin muuttanut pois paikkakunnalta, eikä siten enää ole vaalikelpoinen kaupunginvaltuustoon.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 7.5.2012 pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään Kokoomuksen valtuustoryhmälle 25. ja 26. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetut 28.5.2012 pidettävässä kokouksessaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginvaltuuston jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 573

HEL 2012-006712 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Pauli Leppä-aho vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kokoomuksen valtuustoryhmälle 25. ja 26. varavaltuutetun vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566