Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/18

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 188

Uppföljning av hur de barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna har skötts

HEL 2012-005378 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna utredningen om utvecklingen i fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska tjänster.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsinkiläisten lasten ja nuorisopsykiatristen palvelujen toteutuminen 2011

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anteckna utredningen om utvecklingen i fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska tjänster.

Sammandrag

Stadsfullmäktige beslutade 12.9.2007 att den barnpsykiatriska verksamheten 1.1.2008 skulle koncentreras till HUCS och förutsatte då att stadsstyrelsen årligen skulle förelägga fullmäktige en rapport om utvecklingen i fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska tjänster.

De berörda överläkarna vid HUCS har berett den utredning som utgör bilaga till detta ärende på föredragningslistan. Hälsovårdsnämnden behandlade ärendet 17.4.2012.

Föredraganden

Stadsstyrelsen framhåller att det är absolut nödvändigt att mentalvårdsarbetet för barn och unga sköts på ett sådant sätt att faktorer som äventyrar den psykiska utvecklingen observeras och identifieras tillräckligt tidigt och ett ingripande sker i form av en lägesbedömning, målinriktade stödåtgärder och en måluppföljning.

Enligt utredningen från HUCS höll vårdgarantin år 2011, m.a.o. gavs det vård inom tre månader. Fristen för vårdgarantin förkortades i maj 2011 till sex veckor. Målet är att öppenvårdsprocesserna år 2012 ska bli sådana att ett barns vårdbehov bedöms inom sex veckor räknat från den dag remissen godkänts.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsinkiläisten lasten ja nuorisopsykiatristen palvelujen toteutuminen 2011

För kännedom

Terveyslautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 556

HEL 2012-005378 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä. 

Käsittely

07.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Poistetaan päätöksen kohta 7. Erillisraportointia tulee jatkaa.

Kannattajat: Tarja Kantola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan päätöksen kohta 7. Erillisraportointia tulee jatkaa.

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Annika Andersson, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Tarja Kantola, Eija Loukoila, Elina Moisio, Nasima Razmyar, Hannu Tuominen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 17.04.2012 § 88

HEL 2012-005378 T 00 01 01

Päätös

Terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi omalta osaltaan sekä lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle liitteenä olevan raportin helsinkiläislasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä  vuonna 2011.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566