Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 178

Val av ersättare i stadsstyrelsen och dess koncernsektion

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Nina Suomalainen befrielse från förtroendeuppdragen som ersättare i stadsstyrelsen och ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja Johanna Sydänmaa till ny personlig ersättare för Risto Rautava i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012

3.     välja Juha Hakola till ny personlig ersättare för Tatu Rauhamäki i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Nina Suomalainen befrielse från förtroendeuppdragen som ersättare i stadsstyrelsen och ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja ____________________ till ny personlig ersättare för Risto Rautava i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2012

3.     välja ____________________ till ny personlig ersättare för Tatu Rauhamäki i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2012.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Nina Suomalainen (Saml.) anhåller (25.4.2012) om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen på grund av flyttning utomlands.

Stadsfullmäktige valde 19.1.2011 Nina Suomalainen till personlig ersättare för Risto Rautava i stadsstyrelsen (ärende 5) och till personlig ersättare för Tatu Rauhamäki i stadsstyrelsens koncernsektion (ärende 6) för mandattiden 2011–2012. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare i stadsstyrelsen och en ny ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Nina Suomalaisen eronpyyntö kaupunginhallituksen varajäsenyydestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

 

För kännedom

Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 574

HEL 2012-004136 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Suomalaiselle vapautuksen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimista

2.     valita ____________________ Risto Rautavan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita ____________________ Tatu Rauhamäen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

10.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566