Helsingfors stad

Protokoll

10/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 173

Frågestund

Beslut

Under frågestunden behandlades frågan nr 25:

Ledamoten Seija Muurinen (nr 25)

I Helsingfors finns flera förorter byggda på 1960- och 1970-talet som har flervåningshus med bara tre våningar. Husen har ofta ingen hiss och därför är det omöjligt för t.ex. äldre människor att bo i husen när funktionsförmågan blir sämre. Det lönar sig inte alltid att montera hissar i så låga hus. Bostäder som byggdes under tidsperioden är i allmänhet inte heller tillgängliga.

I stadsplaneringskontorets publikation anges det att vissa detaljplaneändringar som går ut på att bevilja bygglov för att bygga en eller två tilläggsvåningar i gamla hus är aktuella.

En ny metod gör det möjligt att bygga upp till tre tilläggsvåningar och att höja hus utan att belasta byggnadens gamla stom- och grundkonstruktioner. Lösningen gör det möjligt att bo i de nedre våningarna under hela hushöjningsprojektet. Det är lönsamt för bostadsaktiebolaget att i detta sammanhang montera hissar och lokalerna i de nya våningarna kan byggas tillgängliga.

Jag frågar om Helsingfors stad

-        ytterligare tänker förtäta stadsboendet genom att påskynda byggandet av tilläggsvåningar i låga flervåningshus

-        tänker bevilja tilläggsbyggrätt för gamla låga bostadsområden för att kunna höja husen

-        tänker främja byggande av tillgängliga lokaler och montering av hissar, vilket blir lönsamt i och med att hus höjs med några våningar. (Kaj)

Upplysningar

Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 23.5.2012 jätetyt kysymykset

2

Vastaukset 23.5.2012

Beslutsförslag

Under frågestunden behandlas frågan nr 25:

Ledamoten Seija Muurinen (nr 25)

I Helsingfors finns flera förorter byggda på 1960- och 1970-talet som har flervåningshus med bara tre våningar. Husen har ofta ingen hiss och därför är det omöjligt för t.ex. äldre människor att bo i husen när funktionsförmågan blir sämre. Det lönar sig inte alltid att montera hissar i så låga hus. Bostäder som byggdes under tidsperioden är i allmänhet inte heller tillgängliga.

I stadsplaneringskontorets publikation anges det att vissa detaljplaneändringar som går ut på att bevilja bygglov för att bygga en eller två tilläggsvåningar i gamla hus är aktuella.

En ny metod gör det möjligt att bygga upp till tre tilläggsvåningar och att höja hus utan att belasta byggnadens gamla stom- och grundkonstruktioner. Lösningen gör det möjligt att bo i de nedre våningarna under hela hushöjningsprojektet. Det är lönsamt för bostadsaktiebolaget att i detta sammanhang montera hissar och lokalerna i de nya våningarna kan byggas tillgängliga.

Jag frågar om Helsingfors stad

-        ytterligare tänker förtäta stadsboendet genom att påskynda byggandet av tilläggsvåningar i låga flervåningshus

-        tänker bevilja tilläggsbyggrätt för gamla låga bostadsområden för att kunna höja husen

-        tänker främja byggande av tillgängliga lokaler och montering av hissar, vilket blir lönsamt i och med att hus höjs med några våningar. (Kaj)

Föredraganden

Alla frågor som inlämnats senast 14.5.2012 kl. 12 utgör bilagor till denna framställning, och de har med tanke på ett svar getts vidare till stadsdirektören eller någon av biträdande stadsdirektörerna enligt följande:

23, 24 (Stj), 25 (Kaj), 26 och 27 (Stj)

De skriftliga svaren på alla frågor publiceras på stadens webbsidor när frågestunden har slutat.

Följande frågestund ordnas 12.9.2012. Frågorna till denna ska inlämnas till stadens registratorskontor (helsinki.kirjaamo@hel.fi) senast 3.9.2012 kl. 12.

Upplysningar

Kirsi Hakola, sekreterare, telefon: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Bilagor

1

Kyselytunnille 23.5.2012 jätetyt kysymykset

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566