Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

23.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 180

Sosiaalilautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Katja-Anneli Wathénille vapautuksen sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Miina Kajoksen Jouko Kajanojan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Katja-Anneli Wathénin eronpyyntö sosiaalilautakunnan varajäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Katja-Anneli Wathénille vapautuksen sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Miina Kajoksen Jouko Kajanojan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Katja-Anneli Wathén (Vas.) pyytää 9.5.2012 vapautusta sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Katja-Anneli Wathénin Jouko Kajanojan henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Katja-Anneli Wathénin eronpyyntö sosiaalilautakunnan varajäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Sosiaalilautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 576

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Katja-Anneli Wathénille vapautuksen sosiaalilautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Miina Kajoksen Jouko Kajanojan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566