Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 105

Lån till Tapanilan Urheilutalosäätiö

HEL 2011-010486 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Tapanilan Urheilutalosäätiö ett lån på 408 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av bygget av idrottslokaler och parkeringsplatser i Mosabacka idrottscenter på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas inom 15 år, dock så att första året är amorteringsfritt.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i låntagarens fastighet eller någon annan säkerhet som godkänns av ekonomi- och planeringscentralen.

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bevilja Tapanilan Urheilutalosäätiö ett lån på 408 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för finansiering av bygget av idrottslokaler och parkeringsplatser i Mosabacka idrottscenter på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas inom 15 år, dock så att första året är amorteringsfritt.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar grundräntan.

Säkerhet: Låntagaren överlåter som säkerhet pantsedlar som är intecknade i låntagarens fastighet eller någon annan säkerhet som godkänns av ekonomi- och planeringscentralen.

Dessutom gäller de allmänna låne- och pantsättningsvillkor som stadsstyrelsen fattade beslut om 10.12.2001.

Sammandrag

Tapanilan Urheilutalosäätiö anhåller om ett lån på 600 000 euro för finansiering av en om- och tillbyggnad av Mosabacka idrottscenter.

Mosabacka idrottscenter består av tre fastigheter intill varandra som är byggda vid olika tidpunkter. Tapanilan Urheilutalosäätiö äger också tennis- och bollhallen i Parkstad. I idrottscentrets lokaler verkar också Tapanilan Terveystalo, ungdomscentralen och Mosabacka bibliotek. Idrottscentrets avsikt är att bygga om de lokaler som biblioteket hyr, att bygga nya idrottslokaler (ca 360 m²) ovanpå biblioteket och att anlägga fler parkeringsplatser och iståndsätta de befintliga. I anslutning till bygget av den nya idrottslokalen är det meningen att idrottslokalerna i Erätalo ska förbindas med varandra med hjälp av ett förstorat vindfång. Den nya idrottslokalen är avsedd att tjäna barn och s.k. mjuka idrottsgrenar.

Infartsleden till tomten ska enligt planerna byggas om för att den allmänna säkerheten ska förbättras. Eftersom antalet bilplatser är begränsat anläggs det fler platser och gårdsplanen får ny beläggning. Dessutom är det meningen att göra det möjligt att på sommaren använda gårdsplanen för idrottsverksamhet.

Byggarbetena inleds i maj, och projektet är avsett att bli slutfört före utgången av året. De beräknade kostnaderna för projektet uppgår till sammanlagt 1 340 000 euro, som fördelas enligt följande:

 

Ombyggnad av biblioteksdelen

320 000 euro

Bygge av idrottslokaler och biutrymmen

680 000 euro

Anläggning av gårdsplanen

340 000 euro

 

Finansiering av projektet:

Eget kapital

340 000 euro

Bidrag som söks hos undervisningsministeriet  

200 000 euro

Lån från penninginrättning

200 000 euro

Lån från Helsingfors stad

600 000 euro

 

Idrottsnämnden konstaterar att enligt stadgarna för fonden för frilufts- och idrottsanläggningar kan fondens medel användas för finansiering av byggnadsarbeten för idrotts- och frilfutsanläggningar. Ombyggnaden av biblioteksdelen kan därför inte genomföras med medel ur fonden. Det godtagbara totalbeloppet för projektet är 1 020 000 euro, varav 40 % kan utgöra lån. Det kan därmed beviljas ett lån på 408 000 euro. Nämnden konstaterar dessutom att den nya idrottslokalen medför ett behov av att höja anslagen för understödd användning med åtminstone 50 000 euro.

Föredraganden

Stadsstyrelsen anser det med hänvisning till idrottsnämndens utlåtande vara motiverat att bevilja Tapanilan Urheilutalosäätiö ett lån på 408 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar. Enligt uppgift från idrottsverket kan sökanden finansiera den andel av projektkostnaderna som saknas i förhållande till ansökan med ett lån från en penninginrättning. Idrottsverket har meddelat att ökningen av understödsbeloppet innebär att användarnas självriskandel ökar, om understödsanlagen som helhet förblir oförändrade. Fonden har disponibla tillgångar på 10,6 mn euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Eija Venetkoski-Kukka, lånechef, telefon: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

 

För kännedom

Liikuntavirasto

Oikeuspalvelut

Varainhallinta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.04.2012 § 385

HEL 2011-010486 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Tapanilan Urheilutalosäätiölle 408 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Tapanilan Urheilukeskuksen liikunta- ja pysäköintitilojen rakentamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 15 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi omistamaansa kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 06.03.2012 § 41

HEL 2011-010486 T 02 05 03 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Tapanilan Urheilutalosäätiölle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 408 000 euron laina liikunta- ja pysäköintitilojen rakentamista varten.

Liikuntalautakunta päätti 11.12.2001, 342 §, vuokrata Tapanilan Urheilutalosäätiölle 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä, Tapanila) sijaitsevan, 17 458 neliömetrin suuruisen maa-alueen liikuntahallitoimintaa varten ajaksi 1.1.2002 - 31.12.2021.

Tapanilan Urheilukeskus koostuu kolmesta vierekkäisestä, eri aikaan rakennetusta kiinteistöstä. Urheilutalosäätiö omistaa myös Puistolan Tennis- ja Palloiluhallin. Urheilukeskuksen tiloissa toimii myös Tapanilan Terveystalo, Nuorisoasiainkeskus sekä Tapanilan kirjasto.

Vanhassa kiinteistössä on n. 1 000 m2 erilaista liikuntatilaa: spinningsali, joogavintti ja kaksi liikuntasalia.

Päärakennuksessa liikuntatiloja on 2 160 m2. Rakennuksesta löytyy mm. monitoimihalli, keila- ja nyrkkeilyhalli, iso kuntosali sekä squashhallit. Tiloissa sijaitsee myös kahvila.

Mosahallissa on kaksi salibandykenttää, jousiammuntahalli, kiipeilykeskus sekä kahvila. Liikuntatilaa hallista löytyy yhteensä 2 655 m2.

Urheilukeskuksen tarkoituksena on peruskorjata kirjaston vuokraamat tilat, rakentaa uutta liikuntatilaa (n. 360 m2) kirjaston yläpuolelle sekä peruskorjata ja rakentaa lisää pysäköintipaikkoja.

Uuden liikuntatilan rakentamisen yhteydessä olisi tarkoitus yhdistää ns. Erätalon liikuntatilat yhtenäisen laajennettavan tuulikaapin avulla toisiinsa. Uusi liikuntatila palvelisi lasten ja ns. pehmeiden lajien tiloina.

Tontille tuloväylä on tarkoitus uusia yleisen turvallisuuden parantamiseksi. Pysäköintipaikkojen rajallisuuden takia niitä rakennetaan lisää, ja piha-alue pinnoitetaan uudelleen. Lisäksi tarkoitus olisi rakentaa valmiudet piha-alueen käyttämiseen kesäaikaista liikuntatoimintaa varten.

Rakentaminen alkaa toukokuussa, ja hankkeen on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 340 000 euroa, joka koostuu seuraavasti:

Kirjasto-osan peruskorjaus              320 000 euroa
Liikunta- ja aputilojen rakentaminen 680 000 euroa
Piha-alueen rakentaminen               340 000 euroa

Hanke olisi tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

Oma pääoma                                   340 000 euroa
Opetusministeriöltä anottava avustus  200 000 euroa
Rahoituslaitoslaina                            200 000 euroa
Helsingin kaupungin laina                  600 000 euroa

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Rahaston varoilla ei voi näin ollen toteuttaa kirjasto-osan peruskorjausta. Hankkeen hyväksyttävä kokonaissumma on 1 020 000, josta voidaan lainoittaa 40 %, joten myönnettävän lainan määrä on 408 000 euroa. Muuten Tapanilan Urheilutalosäätiön rakennushanke on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Lisäksi esittelijä toteaa, että uusi liikuntatila aiheuttaa arviolta vähintään 50 000 euron korotustarpeen tuetun käytön määrärahoihin.

Käsittely

06.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Petteri Huurre

14.02.2012 Pöydälle

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Risto Hietanoro, laitospäällikkö, puhelin: 310 87827

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566