Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/39

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 141

Kaj / Den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen om en saluhall för etniska och exotiska produkter i Östra centrum

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att staden konkret utreder om en hall kan inrättas helst i östra Helsingfors exempelvis a) i anslutning till det gamla köpcentret i Botbyhöjden b) genom att Revalsplanen förses med tak eller c) intill någon metrostation i östra Helsingfors.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Tuomas Rantanens förslag om återremiss godkänts.

6 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att staden konkret utreder om en hall kan inrättas helst i östra Helsingfors exempelvis a) i anslutning till det gamla köpcentret i Botbyhöjden b) genom att Revalsplanen förses med tak eller c) intill någon metrostation i östra Helsingfors.

Ja-röster: 24
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Liemola, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 56
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Eeva Kuuskoski, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Blanka: 3
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Lasse Männistö

Frånvarande: 2
Osku Pajamäki, Antti Vuorela

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

2

Helsingin Tukkutorin lausunto 23.1.2012

3

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Tuomas Rantanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Tuomas Rantanen föreslår i sin motion att staden reder ut på vilka villkor det lönar sig att i närheten av köpcentret i Östra centrum inrätta en saluhall som specialiserar sig på etniska och exotiska produkter.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och anser att inrättandet av en saluhall för etniska och exotiska produkter i Östra centrum är en idé som är värd att understödja. En saluhall stärker det växande intresset för nya matkulturer och samtidigt kan den erbjuda lokaler för nya företag. Det naturligaste vore att inrätta den eventuella saluhallen i befintliga lokaler, på en central plats och vid goda trafikförbindelser.

Stadsstyrelsen konstaterar att det dock inte finns lediga obebyggda tomter i kärnan av Östra centrum och att fastighetsnämnden inte i området besitter fastigheter eller lokaler som lämpar sig för bruk som saluhall. Under de närmaste åren kan lokaler som lämpar sig för saluhallsverksamhet bli lediga i köpcentret i Östra centrum eller i de nya affärslokaler som byggs. Dessa lokaler är dock alla i privat ägo och inrättandet av en saluhall i dessa lokaler är beroende av ägarens positiva förhållande till frågan.

Dessutom konstaterar stadsstyrelsen att möjligheterna att inrätta en saluhall för etniska och exotiska produkter ska utredas i den fortsatta planeringen av torgområdet i Hagnäs.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

2

Helsingin Tukkutorin lausunto 23.1.2012

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 503

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 86

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Etnisten ja eksoottisten ruoka-aineiden kauppahalli on hyvä ja kannatettava idea. Se tarvitsee paitsi sopivan tilan, oheistoimintoina ravintoloita ja ulkotorimyyntiä  sekä ennen kaikkea keskeisen paikan. Kauppahallin yksi tärkeimpiä tehtäviä on tuoda näitä palveluja myös muille kuin maahanmuuttajaväestölle. Se tulisi olla hyvin saavutettavissa koko pääkaupunkiseudun alueelta. Sen ohi tulisi kulkea suuri ihmisvirta, kuten  on tilanne Tukholmassa Hötorgetin kauppahallilla.

Itäkeskuksessa liikkuu suuri määrä ihmisiä päivittäin. Suurin ruuhka on keskuksen ytimessä metroaseman välittömässä läheisyydessä. Helsingin keskustaan verrattuna, Itäkeskuksen käyttäjät liikkuvat hyvin rajoitetulla alueella metroaseman ja suurten kauppakeskittymien kortteleissa. Heti parin korttelin etäisyydellä metroasemalta jalankulkijoiden määrä on pieni. Etnisten ruoka-aineiden kauppahallin sijoittamisella näille sivukaduille sisältää riskin, etteivät muut kuin maahanmuuttajat löydä sinne.

Itäkeskuksen ytimessä ei ole vapaita rakentamattomia tontteja. Uuden hallirakennuksen rakentamiseen tarvitaan asiasta kiinnostunut sijoittaja. Luontevinta olisikin, että kauppahalli sijoittuisi jo olemassa oleviin tiloihin. Kaupungin omistuksessa ei liene Itäkeskuksen ytimessä sellaista tyhjää tilaa, joka soveltuisi kauppahallille.

Aivan metroaseman vieressä kortteleille 45176 ja 45177 sekä Hansasillan ja Itäväylän alueille on vireillä asemakaavan muutos (nro 12024), jonka mukaan Itäkeskuksen ytimeen on tulossa 30 200 kerrosneliömetriä uutta liiketilaa. Tästä kerrosalasta pääosa on varattu YIT:lle, jonka tarkoituksena on rakentaa hotelli ja elokuvakeskus sekä liiketiloja. Pienempi osa liiketiloista tulee Keskon vuokraamalle tontille. Uuden asemakaavan liiketiloja ei ole määrätty mihinkään erikoistarkoitukseen.

Itäkeskuksen kauppakeskuksesta tai uusista rakennettavista liiketiloista saattaa lähivuosina vapautua sellaista tilaa, joka olisi sopiva kauppahallitoiminnalle. Nämä tilat ovat kuitenkin kaikki yksityisen omistuksessa, ja kauppahallin tulo näihin tiloihin on riippuvainen omistajan myönteisestä suhtautumisesta.

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi lausunnon toiseen lauseeseen viidenneksi viimeiseksi sanan "sekä" ja muutti
ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen kuulumaan : "Sen ohi tulisi kulkea suuri ihmisvirta, kuten on tilanne Tukholmassa Hötorgetin kauppahallilla."

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Barbara Tallqvist, arkkitehti, puhelin: 310 37283

barbara.tallqvist(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 23.02.2012 § 108

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuvan kauppahallin perustaminen Itäkeskukseen on ajatuksena kannatettava. Kauppahalli vahvistaisi kasvavaa kiinnostusta uusia ruokakulttuureja kohtaan ja samalla se voisi tarjota tilat uusille, laatuun ja palveluun perustuville yrityksille. Kauppahalli tulisi sijaita keskeisellä paikalla eli sellaisessa paikassa, missä asiakasvirrat jo muutenkin kulkevat. Kauppahalli tulisi olla pinta-alaltaan kyllin suuri, jotta se pystyisi tarjoamaan laajan valikoiman erilaisia ruokatuotteita ja ruokaan liittyviä palveluja.

Kiinteistövirastolla ei ole Itäkeskuksessa hallinnassaan tällaiseen tarkoitukseen sopivaa kiinteistöä tai tilaa. Mikäli etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuva kauppahalli päätettäisiin perustaa kaupungin hankkeena, voisi tilakeskus rakennuttaa, vuokrata tai ostaa olemassa olevan tilan ja vuokrata tilan Helsingin tukkutorin käyttöön muiden kauppahallien tapaan edelleen yrittäjille vuokrattavaksi.

Etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuva kauppahalli voisi syntyä myös yksityisenä investointihankkeena, mikäli sillä olisi taloudelliset ja tilalliset menestymistekijät kohdallaan.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.02.2012 § 21

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää valtuutettu Rantasen ym. hanketta uuden etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuvan kauppahallin perustamista Itäkeskukseen kannattavana mikäli toiminnalle olisi myös kaupallisia edellytyksiä. Tällainen toiminta sopisi kulttuurikeskus Stoan läheisyyteen, sillä alueella on jo entuudestaan joitain etnisten ruokatuotteiden liikkeitä. Olisi parannus, että nämä ja muut samantyyliset liikkeet saataisiin yhden katon alle. Etninen kauppahalli tukisi maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja se tukisi myös kulttuurien kohtaamista.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnon katsotaan kattavan myös Caisan osuuden.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566