Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/59

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 161

Sj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite työttömien liikuntamahdollisuuksien parantamisesta

HEL 2011-007008 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että terveyserojen kaventamiseksi ja työttömien työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi kaupunki selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön työttömien liikuntapalveluihin oikeuttavan maksusitoumuksen tai liikuntakortin.

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto ja valtuutettu Yrjö Hakanen ovat tehneet  aloitteen myös pitkäaikaista toimeentulotukea saavien ja työttömien aktiivipassista, joissa on esitetty myös mm. uimahallien ja kuntosalien maksutonta käyttöä. Aloitteet on tällä esityslistalla nro 51 ja 52.

Kaupunginhallitus toteaa, että sen tarkoituksena on pitkäaikaista toimeentulotukea saavien ja työttömien aktiivipassia koskevien aloitteiden täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaalivirastoa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa selvittämään myös työttömien liikuntapassin ja liikuntapalveluihin oikeuttavan maksusitoumuksen  käyttömahdollisuudet, siten että selvitetään nykyjärjestelmän hyödyt verrattuna aktiivipassiin sekä passin taloudelliset vaikutukset. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 523

HEL 2011-007008 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 06.03.2012 § 42

HEL 2011-007008 T 12 03 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon:

Liikunnan harrastaminen vaikuttaa ehkäisevästi suureen osaan suomalaisista kansantaudeista ja liikuntaan panostaminen vähentää terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuluja. Liikunnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on huomattava. Liikunta on sosiaalisista harrastuksista suosituin, sillä se tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon, uusiin kokemuksiin, itsensä kehittämiseen, mielekkääseen ajankäyttöön ja yhteisölliseen vaikuttamiseen.

Liikuntatoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tämän toteuttamiseksi liikuntatoimi ylläpitää erilaisia ulko- ja sisäliikuntapaikkoja sekä järjestää monipuolista ohjattua liikuntaa.

Liikuntapaikoista mm. ulkoilualueet ja –reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat ovat maksuttomasti kaikkien käytettävissä. Viime vuosina on rakennettu myös uudenlaisia lähiliikuntapaikkoja.

Maksullisissa sisäliikuntapaikoissa (uimahallit, kuntosalit ja monitoimihallit) lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät ja eläkeläiset pääsevät liikkumaan alennettuun hintaan. Näiden ryhmien pääsymaksut ovat puolet aikuisten vastaavista maksuista. Esimerkiksi liikuntaviraston uimahallien kertamaksu edellä mainituilta ryhmiltä on 2,40 eurosta 2,60 euroon sekä kuntosalien ja monitoimihallien vastaava 1,50 euroa.

Liikuntavirasto järjestää ohjattuja ryhmiä, joista lähiöliikuntaryhmät on suunnattu erityisesti jo liikunnasta syrjäytymisvaarassa oleville, syrjäytyneille tai matalan tulotason omaaville henkilöille. Näihin monipuolisiin liikuntaryhmiin voi osallistua lunastamalla 20 euron hintaisen lähiöliikuntapassin, mikä on voimassa neljän kuukauden ajan. Liikuntaan aktivoimiseksi tarjotaan maksutonta liikuntaneuvontaa ja järjestetään kesäisin maksuttomia puistojumppia.

Liikunnan harrastamisella on positiivisia vaikutuksia kaikissa väestöryhmissä. Tämän tukemiseksi perusliikuntapalveluiden hinnat on pidetty kohtuullisella tasolla kaikissa maksuryhmissä. Uusien maksuttomien ryhmien tai alennettujen ryhmien käyttöönotto luo omalta osaltaan kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa lisäpaineita muiden maksujen nostamiseen.

Ennen esitetyn työttömien maksusitoumuksen tai liikuntakortin käyttöönottoa tulisi yksityiskohtaisesti selvittää kuinka siihen liittyvä sosiaalitoimen kompensaatiot käytetyistä palveluista tai liikuntatoimen tuottojen lasku huomioidaan tulevissa talousarviossa. Talousnäkökulmasta on myös huomioitava, että Helsingissä on liikuntatoimen lisäksi lukuisia muita kaupunkikonserniin kuuluvia liikuntapalveluiden tuottajia (muut hallintokunnat, säätiöt ja yhtiöt).  Lisäksi on syytä selvittää kuinka tällaisten uusien etuuksien käyttöön liittyvät asiat käytännössä järjestetään.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500

tarja.loikkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566