Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/60

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 162

Sj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om idrottsplatser på Busholmen

HEL 2011-007806 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Maija Anttilan aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Det föreslås i motionen att stadens ska vidta åtgärder i syfte att säkerställa de simhallstjänster och möjligheter till motion i stadens regi som Gräsviksborna och de kommande invånarna på Busholmen behöver.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stad förbereder den framtida användningen av det förra styckegodslagret, dvs. Bunkern, på Busholmen. Idrottsnämnden har för sin del föreslagit att ett motionscenter och bl.a. en simhall ska förläggas till byggnaden. Dessutom är det för närvarande aktuellt med en detaljplan för Busholmens idrottspark, som planeras intill Bunkern, och med en översiktsplan för idrottsparken.

En behovsutredning om dispositionen av Bunkern pågår. Lokalcentralen utreder dess framtida användning tillsammans med de förvaltningar som eventuellt kommer att vara verksamma där. Nästa fas är arbetet på en projektplan. För att idrottsparken ska kunna anläggas krävs det också i sinom tid en projektplan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Maija Anttilan aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 524

HEL 2011-007806 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 27.03.2012 § 62

HEL 2011-007806 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että kaupunki ryhtyy toimiin Ruoholahden ja tulevan Jätkäsaaren asukkaiden liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi kaupungin ylläpitämillä liikuntapaikoilla..

Helsingin kaupunki valmistelee Jätkäsaaressa sijaitsevan entisen kappaletavaravaraston, ns. Bunkkerin, muuttamista monipuoliseksi liikuntakeskukseksi. Lisäksi parhaillaan on vireillä Bunkkerin naapuriin tulevan Jätkäsaaren liikuntapuiston asemakaavoitus sekä liikuntapuiston yleissuunnitelman laatiminen.

Liikuntakeskus Bunkkeri on tarveselvitysvaiheessa. Tarveselvitystä vetää tilakeskus yhdessä tulevien käyttäjähallintokuntien kanssa. Liikuntalautakunta on antanut 13.12.2011 lausunnon tarveselvityksestä tilakeskukselle. Tässä lausunnossa liikuntalautakunta totesi mm. että nopeasti kehittyvä uusi kaupunginosa ympäristöineen, uusine asukkaineen ja kouluineen edellyttää riittävien liikuntatilojen tarjoamista. Alueen asukasmäärä vastaa pienen suomalaisen kaupungin asukasmäärää. Monitoimitalo Bunkkeri palvelee Jätkäsaaren kaupunginosan lisäksi koko eteläistä ja läntistä kantakaupunkia, joten sillä on huomattava merkitys koko kaupungin liikuntapalveluille. Rakennus sijaitsee tulevan liikuntapuiston vieressä ja muodostaa sen kanssa toimivan kokonaisuuden. Helsingin alueella on nykyiselläänkin tarvetta Bunkkerin kaltaiselle monitoimihallille vapaaharjoittelun, ohjatun liikunnan ja liikuntaseurojen käytössä. Uusien tilojen aikaansaama liikunnan harrastamisen kasvu lisää omalta osaltaan kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja on siten myös tärkeä osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Liikuntaviraston arvio uimahallin käyntimääristä on 270 000 käyntikertaa vuodessa. Bunkkeriin tuleva uimahalli helpottaa oleellisesti Helsingissä olevaa vesipinta-alan puutetta sekä uimaopetuksen, uintiseurojen, vesijuoksijoiden, vesivoimistelijoiden että kuntouimareiden osalta. Uimahallien käyntikerrat uusissa halleissa ylittävät yleensä asetetut tavoitteet.

Liikuntaviraston toive on, että Bunkkerin liikuntatilat tulevat palvelemaan ainakin kahdenkymmenen eri lajin harrastajia. Suurimpina lajeina olisivat telinevoimistelu, eri sisäpalloilulajit, kamppailulajit, tanssiliikunta ja kuntosaliharjoittelu. Liikuntaseuratoiminnan ja muun ohjatun toiminnan lisäksi tilat tarjoaisivat monenlaisia mahdollisuuksia omatoimiseen liikunnanharrastamiseen, aina lasten perusliikuntataitojen opettelusta itsenäiseen juoksuharjoitteluun. Monitoimitilojen arvioitu käyntimäärä on yli 500 000 käyntikertaa / vuosi. Bunkkeria voidaan verrata monitoimitilojen osalta lähinnä Liikuntamyllyyn ja Töölön kisahalliin, jotka liikuttavat vuodessa ihmisiä yhteensä yli miljoonan liikuntasuorituksen edestä.

Bunkkerin osalta seuraava vaihe tulee olemaan hankesuunnitelman laatiminen. Liikuntapuiston toteuttaminen tulee myös aikanaan vaatimaan hankesuunnitelman.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566