Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/61

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 163

Sj / Valtuutettu Silvia Modigin aloite Musiikkitalon konserttien heijastamisesta Töölönlahden ulkotilaan

HEL 2011-008250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

2

Kaupunginorkesterin johtokunnan pöytäkirja 6.3.2012

3

Helsingin Musiikkitalon lausunto 16.3.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin mahdollistaakseen konserttien kokemisen myös Musiikkitalon ulkopuolella sijaitsevassa puistossa esim. heijastamalla kuvaa ja ääntä talon ulkopuolelle sijoitettuun screeniin.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että Musiikkitalon pääkäyttäjillä mukaan lukien Helsingin kaupunginorkesteri ei ole kesäaikana sellaista konserttitoimintaa, jonka varaan voitaisiin ko. ohjelmatarjontaa rakentaa. Helsingin Musiikkitalo Oy ei ole myöskään varautunut investoinneissaan kyseisen palvelun rakentamiseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

2

Kaupunginorkesterin johtokunnan pöytäkirja 6.3.2012

3

Helsingin Musiikkitalon lausunto 16.3.2012

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 525

HEL 2011-008250 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566