Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/27

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 129

Ryj / Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittamisesta

HEL 2011-007804 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Johanna Sumuvuori esittää aloitteessaan, että kaupunki tekisi kartoituksen luvallisista katutaidepaikoista.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kartoitus katutaiteelle soveltuvista paikoista on syytä tehdä yhteistyössä asianomaisten hallintokuntien kesken.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen, kehottaa nuorisoasiankeskusta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, kulttuurikeskuksen, rakennusviraston ja taidemuseon kanssa tekemään kartoituksen katutaiteelle soveltuvista paikoista.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 491

HEL 2011-007804 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Johanna Sumuvuoren aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 01.03.2012 § 15

HEL 2011-007804 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus puoltaa aloitetta rakennusaikaisten ja pysyvien katutaidepaikkojen kartoittamiseksi.

Katutaide on olennainen osa nykyaikaista kaupunkikulttuuria. Nuorisoasiainkeskuksen käsityksen mukaan kaupunkilaisten aktiivinen mukana olo kaupunkikulttuurissa lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Kun asukkaat voivat olla mukana muokkaamassa kaupunkitilaa, he kokevat sen omakseen ja suhtautuvat ympäristöönsä arvostaen.

Suvilahden ja Kalasataman laillisia graffitiseiniä käyttäneet maalarit ovat luoneet mielenkiintoisia teoksia ja maalaamisen lisäksi osallistuneet innokkaasti alueen siistimiseen ja noudattaneet esimerkillisesti alueen käytölle yhdessä laatimiaan pelisääntöjä. Kalasataman rakennustyömaan edetessä siellä sijaitsevat seinämät poistuvat käytöstä ja Helsinki tarvitsee niiden tilalle nopeasti uusia paikkoja, joissa taiteilijat voivat toimia.

Nuorisoasiainkeskuksella on valmiudet koordinoida prosessia, jossa eri virastot yhdessä kartoittavat uusia maalauspaikkoja, sekä pysyviä että väliaikaisia. Nuorisoasiainkeskus toivoo, että myös maalarit otetaan mukaan prosessiin jo kartoituksen suunnitteluvaiheessa, jotta tekijät hyväksyvät maalauspaikat ja katutaide säilyttää sen ominaislaatuun kuuluvan maalarilähtöisyyden ja spontaaniuden. Samalla mahdollistetaan se, että maalauspaikkojen fasiliteetit (mm. roska-astioiden ja valaistuksen tarve) määritellään yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Maalarit tietävät, mitkä ovat hyvän ja houkuttelevan maalauspaikan kriteerit; seinien koon ja ihannesijainnin. Jotta maalarit hakeutuvat ”villeiltä markkinoilta” laillisille maalauspaikoille, niiden tulee olla helposti saavutettavia ja käytettäviä vapaita tiloja.

Nuorisoasiainkeskus on valmis vastaamaan maalauspaikoista ns. Kalasataman mallin mukaan toimimalla välittäjänä nuorten ja maalauspaikkojen omistajien välillä, tiedottamalla ja informoimalla nuoria paikoista ja järjestämällä niissä vastuullista kurssitoimintaa. Nuorisoasiainkeskus voi myös dokumentoida maalauksia ja seurata paikkojen siisteyttä ja huollon tarvetta.

Kaupunkitila kuuluu kaikille kaupunkilaisille. Nuorisoasiainkeskus toivoo, että erilaisia uusia toimintapaikkoja mietitään avoimesti, jotta eri virastojen hallinnoimat alueet saadaan paremmin kaupunkilaisia palvelevaan taidekäyttöön.

Esittelijä

osastopäällikkö

Markku Toivonen

Lisätiedot

Markku Toivonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi

Ulla Laurio-Mäkinen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 07.02.2012 § 9

HEL 2011-007804 T 00 00 03

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti antaa asiasta alla olevan lausunnon:

Taidemuseo suhtautuu ehdotukseen katutaidepaikkojen kartoittamiseen myönteisesti. Mahdollisen kartoituksen periaatteiden ja lähtökohtien osalta voidaan yhtyä yleisten töiden ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoihin. Lausunnoissa on asiantuntevasti selvitetty kuinka kartoitus tulisi tehdä. Rakennusvirastoilla, kiinteistövirastolla ja kaupunkisuunnitteluvirastoilla on myös vahva kaupungin alueellinen tuntemus, valmis aineisto, tietovaranto sekä asiantuntemus mahdollista kartoitusta varten.

Tilapäisten ja tapahtumaluonteisten taidehankkeiden suunnittelu ja järjestäminen eivät kuulu taidemuseon tehtäviin. Taidemuseolla ei ole yllämainittua tuntemusta kartoitusta varten eikä resursseja vetovastuuseen. Taidemuseossa ei ole sellaista katutaiteen asiantuntijuutta, jota löytyy esimerkiksi nuorisoasiainkeskuksesta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2011 § 1134 uudet prosenttirahahankkeita koskevat periaatteet ja käytännöt. Nämä periaatteet koskevat jatkossa myös uusia projektialueita ja niissä sovellettavia käytäntöjä. Päätöksessä viitataan Prosenttirahatyöryhmän loppuraporttiin, jossa on määritelty tehtäväjaot ja vastuutahot ko. hankkeissa. Tässä raportissa todettu, että tapahtumista ja tilapäisistä hankkeista ko. alueilla vastaa kulttuurikeskus. Näin on myös Kalasataman kohdalla.

Edellä mainitun perusteella olisi luontevaa, että mahdollinen kartoitus tehdään esimerkiksi rakennusviraston toimesta, yhteistyössä muiden asiantuntijavirastojen kanssa. Taidemuseo näkee myös nuorisoasiainkeskuksen luontevana toimijana katutaidetta koskevissa hankkeissa. Tulevissa Kalasataman tyyppisissä tapahtumissa ja tilapäisissä hankkeissa kulttuurikeskuksella tulisi olla vetovastuu yllä selostetun periaatteen mukaisesti.

Lausunto kaupunginhallitukselle 15.3.2012 mennessä.

Käsittely

07.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jukka Liukkonen: Korvataan (5) "..mahdollinen kartoitus tehdään esimerkiksi rakennusviraston toimesta" sanamuodolla "..mahdollinen kartoitus tehdään kulttuurikeskuksen toimesta"

Kannattajat: Kimmo Sarje

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan (5) "..mahdollinen kartoitus tehdään esimerkiksi rakennusviraston toimesta" sanamuodolla "..mahdollinen kartoitus tehdään kulttuurikeskuksen toimesta"

Jaa-äänet: 7
Veikko Halmetoja, Katja Niemi, Heini Röyskö, Jussi Salonranta, Irja Savolainen, Outi Vapaavuori, Erja Väyrynen

Ei-äänet: 2
Jukka Liukkonen, Kimmo Sarje

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 0
 

Esittelijä

hallintopäällikkö, vs. taidemuseon johtaja

Pia Uljas

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, suunnittelija, puhelin: 310 87047

 

Kiinteistölautakunta 26.01.2012 § 55

HEL 2011-007804 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kalasataman graffitiaidat

Kalasataman tulevalla asuntoalueella on tontin vuokraajilta kerätyillä ympäristötaiderahoilla rakennettu noin 550 metriä pitkä vaneriaita ympäristötaidetta varten. Aita on kiinnitetty maan varastointialuetta ympäröivään verkkoaitaan. Alun perin aita suunniteltiin monipuoliseksi taideaidaksi, mutta käytännössä se on ollut pelkästään graffitimaalareiden käytössä.

Kalasataman alueella oli myös nuorisoasiankeskuksen noin 75 metriä pitkä graffitiaita kesästä 2010 syksyyn 2011. Aita jouduttiin poistamaan rakentamiseen liittyvien tarpeiden johdosta. Alueelle tuli kuorma-autojen odotus- ja pysäköintialue.

Kunnossapito

Graffitiaitojen maalaamisen seurauksena alueelle tulee huomattavan paljon tyhjiä maalipurkkeja sekä muuta roskaa, joiden poistamisesta vastaa aidan omistaja. Kalasatamassa on huomattu, että vaikka alueella on paljon jäteastioita, eivät jätteet läheskään aina päädy niihin, vaan leviävät ympäristöön. Lisäksi jätesäiliöitä kaadetaan ja purkkeja levitetään ympäristöön.

Kalasataman taideaidan ja siihen liittyvät jäteastiat ja alueen siivous on hoidettu talous- ja suunnittelukeskuksen keräämillä Kalasataman ympäristötaiderahoilla. Nuorisoasiainkeskus vastasi oman aitansa ylläpidosta.

Graffitiaidat eivät ole poistaneet luvatonta maalaamista alueelta.

Uusien alueiden kartoittaminen

Lautakunnan mielestä katutaidepaikkojen kartoitus on hyvä tehdä. Koska on kyse lähinnä yleisistä alueista, kartoitus tulisi suorittaa rakennusviraston toimesta, mutta kiinteistövirasto voi tarvittaessa osallistua po. työhön.

Roskien kerääminen ja jätteiden poiskuljetus jää aidan omistajan eli käytännössä kaupungin kustannettavaksi, joka pitää ottaa huomioon alueita kartoitettaessa ja suunniteltaessa. Graffitiaidan ympäristö vaatii päivittäisen siivoamisen, mikäli aita sijaitsee vähänkin keskeisemmällä alueella kuin nykyinen Kalasataman aita. Jätesäiliöiden suunnittelussa on huomioitava, ettei niitä pääse kaatamaan tai muuten luvatta tyhjentämään.

Käsittely

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Tuuttila Juhani: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen kuudennen kappaleen ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Lautakunnan mielestä katutaidepaikkojen kartoitus on hyvä tehdä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Esa Andsten, jaospäällikkö, puhelin: 310 36447

esa.andsten(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 17.01.2012 § 27

HEL 2011-007804 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että Suvilahden graffitiaita on hyvä ja toimiva graffiti-taiteilijoiden maalauspaikaksi. Tämän lisäksi tarvitaan uusia ja pysyviä sekä väliaikaisia aitoja ja muita pintoja, jotka sopivat graffiteille ja muulle niin kutsutulle katutaiteelle.

Katutaiteelle sopivista paikoista tarvitaan vuorovaikutteisesti toteuttava kartoitus, joka tulee tehdä sekä taiteilijoiden että eri virastojen välisenä yhteistyönä. Kartoituksen aikana pitää asukkailla, asukas- ja kaupunginosayhdistyksillä, yrittäjillä ja kiinteistönomistajilla olla mahdollisuus osallistua työhön. Graffitiseinien hallinnointi, käytön periaatteet ja kunnossapito tulee myös ratkaista osana kartoitusta.

Kartoitustyön vetovastuu sopii parhaiten nuorisoasiainkeskukselle tai Helsingin kaupungin taidemuseolle. Rakennusvirastolla on valmius osallistua tähän työhön.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Kauko Haantie, projektinjohtaja, puhelin: 310 38971

kauko.haantie(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 4

HEL 2011-007804 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Ehdotukseen katutaidepaikkojen kartoittamisesta voidaan suhtautua myönteisesti.  Laillisten katutaidepaikkojen perustaminen kaupunkiin sisältää kuitenkin monia ristiriitaisia intressejä, joten teeman monipuolinen selvittäminen on tarpeen ennen uusien laillisten paikkojen avaamista.

Väliaikaisten katutaidepaikkojen määrittäminen ei ole kaupunkisuunnitteluviraston tehtävä. Pysyvät paikat sen sijaan ovat kaupunkikuvallinen asia, mistä syystä mahdollisten uusien katutaidepaikkojen osoittaminen on tehtävä osana kaupunkikuvallista suunnittelua, luontevimmin rakennustapaohjeisiin liittyvänä työnä asemakaavoituksen yhteydessä.

Katutaidepaikkojen kartoituksessa tulee selvittää katutaiteen kaupunki-imagollista merkitystä suhteessa paikan sosiaaliseen kestävyyteen. Katutaiteen läsnäoloa kaupungissa voidaan pitää luovien ihmisten ja innovatiivisen kaupunkiympäristön indikaationa. Toisaalta jotkut  mieltävät katutaiteen, erityisesti graffitit, sosiaalisten ongelmien ilmentymänä. Kartoitettaessa pysyväisluonteisten katutaidepaikkojen perustamista tulee tämä näkökulma ottaa riittävällä painoarvolla huomioon.

Kartoituksen yhteydessä tulee arvioida katutaidepaikkojen vaikutusta lähiympäristöönsä ja sitä saavutetaanko keskitetyllä ratkaisulla (Suvilahden tapaan) eniten lisäarvoa kaupungille vai voisivatko katutaidepaikat hyödyttää kaupunkia kokonaisuudessaan paremmin useampana pienempänä kokonaisuutena, jotka olisi sijoitettu ympäri kaupunkia harkitun logiikan mukaan.

Käsittely

17.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan poistamalla lausunnon ensimmäisestä virkkeestä sanan "periaatteessa".

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316

alpo.tani(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566