Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/64

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 166

Sj / Valtuutettu Juho Romakkaniemen aloite Sibelius-konserttien järjestämisestä Sibelius-monumentilla

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Juho Romakkaniemi valtuutettu Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian valmisteluun siten, että Helsingin kaupunki ottaisi vastuulleen Sibelius-konserttien järjestämisen yhteistyötahojen kanssa kesäsunnuntaisin viimeistään kesästä 2013 alkaen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Juho Romakkaniemen palautusehdotus hyväksytty.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän aloitetta palautettavaksi valmisteluun siten, että Helsingin kaupunki ottaisi vastuulleen Sibelius-konserttien järjestämisen yhteistyötahojen kanssa kesäsunnuntaisin viimeistään kesästä 2013 alkaen.

Jaa-äänet: 3
Sanna Hellström, Minerva Krohn, Jan D Oker-Blom

Ei-äänet: 49
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere Lahti, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Silvia Modig, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Thomas Wallgren

Tyhjä: 23
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Tuija Brax, Matti Enroth, Kimmo Helistö, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Eeva Kuuskoski, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen

Poissa: 10
Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Lasse Liemola, Osku Pajamäki, Sari Sarkomaa, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Juho Romakkaniemen aloite

2

Helsinki-viikon säätiön lausunto Sibelius-konserteista

3

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Juho Romakkaniemen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittäisi vaihtoehtoisia mahdollisuuksia järjestää yhteistyötahojen kanssa kesäsunnuntaisin toteutettavia Sibelius-konsertteja Sibelius-monumentilla mahdollisuuksien mukaan jo ensi kesänä.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten, että ehdotetut Sibelius-konsertit Sibelius-monumentilla elävöittäisivät Helsingin kesäistä kulttuurielämää ja kaupunkimiljöötä musiikin keinoin. Helsingin kulttuurikeskus ei kuitenkaan voi ottaa konserteista tuotannollista vastuuta, mutta konsertteja järjestävällä taholla on mahdollisuus hakea avustusta konserttisarjalle, jolloin kaupungin rooli on harkita avustuksen myöntämistä tapauskohtaisesti. Kaupunginorkesterin soittajisto on kesäaikaan käytettävissä vuosilomien vuoksi ainoastaan freelance-pohjalta. Helsingin Juhlaviikot toteaa lausunnossaan, että sen festivaaliajankohdaksi on vakiintunut elokuun loppu- syyskuun alku. Kesäkonserttien järjestäminen on kannatettava idea, jos sopiva yhteistyötaho ja rahoitus löytyy.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Juho Romakkaniemen aloite

2

Helsinki-viikon säätiön lausunto Sibelius-konserteista

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 528

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Juho Romakkaniemen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.03.2012 § 44

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ehdotetut Sibelius-konsertit Sibelius-monumentilla elävöittäisivät Helsingin kesäistä kulttuurielämää. Kulttuurikeskus ei kuitenkaan ole sopiva taho hoitamaan tätä klassiseen musiikkiin kuuluvaa aluetta. Kioskimyynti ei myöskään kuulu kulttuurikeskuksen toimintaan.

Konsertit keskeisellä turistikohteella ovat sinänsä kannatettavaa toimintaa, kun oikea järjestäjä ja rahoitus löytyvät.  Helsingin kulttuurikeskus ei voi ottaa konserteista tuotannollista vastuuta, mutta järjestävällä taholla, esim. Sibelius-Seuralla, on mahdollisuus hakea avustusta konserttisarjalle, jolloin kaupungin rooli on harkita avustuksen myöntämistä tapauskohtaisesti.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Sara Kuusi, suunnittelija, puhelin: 310 79564

sara.kuusi(a)hel.fi

 

Kaupunginorkesterin johtokunta 06.03.2012 § 10

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:

Orkesteri suhtautuu myönteisesti kaikkiin kaupunkimiljöötä musiikin keinoin elävöittäviin toimenpiteisiin ja pitää Sibelius-puiston kesäkonsertteja kiinnostavana ehdotuksena. Orkesterin lakisääteisten vuosilomien vuoksi HKO:n muusikot konsertoivat kesäaikaan ainoastaan free-lance -pohjalta.

Orkesteri pitää kaupungin kulttuurikeskusta ja tapahtumayksikköä luontevina tämäntyyppisten tapahtumien tuottajina, joille kaupunginorkesteri mielellään tarjoaa asiantuntija-apua.

Esittelijä

Hallintopäällikkö

Hannu Linna

Lisätiedot

Marianna Kankare-Loikkanen, Viestintäpäällikkö, puhelin: 358931022703

marianna.kankare-loikkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566