Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/17

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 119

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite ydinvoimateollisuudesta irrottautumisesta

HEL 2011-007006 T 14 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Keskustelun kuluessa oli valtuutettu Thomas Wallgren ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Thomas Wallgrenin palautusehdotusta ei ollut kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Thomas Wallgren esittää aloitteessaan, että Helsinki tekee selvityksen siitä, millä toimilla kaupunki voi irrottautua osuuksistaan ydinvoimateollisuudessa vuoden 2014 alkuun mennessä. Aloitteesta on saatu Helsingin Energian johtokunnan lausunto (20.3.2012). Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä mm. ydin-, vesi- ja tuulivoimalla. Myöskään bioenergian käyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää.

Valtioneuvoston käsiteltävänä oli vuonna 2010 kolme ydinvoimalaitoksen rakentamista koskevaa periaatepäätöshakemusta. Valtioneuvosto teki 6.5.2010 kaksi myönteistä periaatepäätöstä. Ne koskivat TVO:n Olkiluoto 4 -hanketta ja Fennovoiman ydinvoimalaitosta.

Riippumatta Helsingin kaupungin tai Helsingin Energian päätöksistä Suomessa tuotetaan ydinvoimalla jatkossakin merkittävä määrä energiaa ja suunnittelu sen lisärakentamisesta etenee.

Helsingin Energia on tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta osakkaana Teollisuuden Voima Oyj:ssa, ja Helsingin Energialla on näin ollen oikeus omistuksensa mukaiseen osuuteen yhtiön voimantuotantohankkeisiin.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271) Helsingin Energian kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2012 (§ 10) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä kehitysohjelman toimenpideohjelman päivityksen ja siihen liittyen kehitysohjelman toteutuksen jatkamisen. Päivitys koskee Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotantoa ja hankintaa Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla lähivuosina. Muita tarkistuksia kehitysohjelmaan ei ole tehty.

Helsingin Energian kehitysohjelman perusteina ovat kaupunginvaltuuston asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet sekä Helsingin tavoitteet kaupunkitilan käytön suhteen. Laadittu toimenpideohjelma toteuttaa kaupunginvaltuuston asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet ja luo tien kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Kehitysohjelmassa todetaan ydinvoiman osalta mm. seuraavaa:

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, sähkön kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna elinvoimainen ja lisäämiskelpoinen sähköntuotantomuoto. Se on yksi keino päästöttömän sähköntuotannon lisäämiseksi.

Lisäksi Helsingin Energia osallistuu osuuksiensa mukaisesti ydinvoiman uus- sekä tehonkorotusinvestointeihin.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2011 (§ 201) Olkiluoto 4 -hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen osallistumisesta toteuttaen näin kehitysohjelman tavoitteita.

Helsingin Energian pidemmän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio-, vesi- ja tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet maakaasu, kivihiili ja öljy.

Helsingin Energia ei näe perustelluksi irrottautua ydinvoimalla tuotetun energian tuotantoyhteistyöstä eikä näe siksi tarkoituksenmukaiseksi tehdä asiasta erillistä selvitystä.

Kaupunginhallitus viittaa Helsingin Energian johtokunnan lausuntoon ja katsoo, ettei aloitteessa esitetyn selvityksen laatiminen ole tarpeellista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 481

HEL 2011-007006 T 14 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 20.03.2012 § 20

HEL 2011-007006 T 14 03 00

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Taustaa

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä mm. ydin-, vesi- ja tuulivoimalla. Myöskään bioenergian käyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää.

Valtioneuvoston käsiteltävänä oli vuonna 2010 kolme ydinvoimalaitoksen rakentamista koskevaa periaatepäätöshakemusta. Valtioneuvosto teki 6.5.2010 kaksi myönteistä periaatepäätöstä. Ne koskivat TVO:n Olkiluoto 4 -hanketta ja Fennovoiman ydinvoimalaitosta.

Riippumatta Helsingin Energian päätöksistä Suomessa tuotetaan ydinvoimalla jatkossakin merkittävä määrä energiaa ja suunnittelu sen lisärakentamisesta etenee.

Helsingin Energia on tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta osakkaana Teollisuuden Voima Oyj:ssa, ja Helsingin Energialla on näin ollen oikeus omistuksensa mukaiseen osuuteen yhtiön voimantuotantohankkeisiin.

Helsingin Energia on laatinut Kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271).  Helsingin Energia on päivittänyt kehitysohjelman jatkon noudattaen valtuuston hyväksymiä linjauksia. Päivitys koskee Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotantoa ja hankintaa Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla lähivuosina. Muita tarkistuksia kehitysohjelmaan ei ole tehty.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2012 (§ 10) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä kehitysohjelman toimenpideohjelman päivityksen ja siihen liittyen kehitysohjelman toteutuksen jatkamisen.

Helsingin Energian kehitysohjelman perusteina ovat kaupunginvaltuuston asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet sekä Helsingin tavoitteet kaupunkitilan käytön suhteen. Laadittu toimenpideohjelma toteuttaa kaupunginvaltuuston asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet ja luo tien kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Kehitysohjelmassa todetaan ydinvoiman osalta mm. seuraavaa:

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, sähkön kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna elinvoimainen ja lisäämiskelpoinen sähköntuotantomuoto. Se on yksi keino päästöttömän sähköntuotannon lisäämiseksi.

sekä:

Helsingin Energia osallistuu osuuksiensa mukaisesti ydinvoiman uus- sekä tehonkorotusinvestointeihin.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2011 (§ 201) Olkiluoto 4 –hankkeen kilpailu ja suunnitteluvaiheeseen osallistumisesta, toteuttaen näin kehitysohjelman tavoitteita.

Helsingin Energian pidemmän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio-, vesi- ja tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet maakaasu, kivihiili ja öljy.

Yhteenveto

Edellä olevan perusteella Helsingin Energia ei näe perustelluksi irrottautua ydinvoimalla tuotetun energian tuotantoyhteistyöstä eikä näe siksi tarkoituksen mukaiseksi tehdä asiasta erillistä selvitystä.

Käsittely

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jouko Sillanpää:
Lisätään kohta 16 alkuun
Ydinvoima on vielä pitkään Suomessa yksi käytössä oleva sähköntuotannon muoto,Helsingin Energian tytär- ja osakkuusyhtiöiden luopuminen Teollisuuden Voima Oyj:n osakkuudesta olisi taloudellisilta vaikutuksiltaan arvaamatonta.

Kannattajat: Anna-Maria Kantola

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:
Lisätään kohta 16 alkuun
Ydinvoima on vielä pitkään Suomessa yksi käytössä oleva sähköntuotannon muoto,Helsingin Energian tytär- ja osakkuusyhtiöiden luopuminen Teollisuuden Voima Oyj:n osakkuudesta olisi taloudellisilta vaikutuksiltaan arvaamatonta.

Jaa-äänet: 7
Piia Häkkinen, Jere Lahti, Janina Mackiewicz, Sakari Oka, Milla Talja, Irmeli Wallden-Paulig, Tino Warinowski

Ei-äänet: 2
Anna-Maria Kantola, Jouko Sillanpää

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 0
 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Seppo Ruohonen

Lisätiedot

Pekka Manninen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 3300

pekka.manninen(a)helen.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566