Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/37

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 139

Kaj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite Herttoniemen Karhutien osittaisesta muuttamisesta pihakaduksi

HEL 2011-007007 T 08 01 04

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston pihakatuohje 2011

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto esittää aloitteessaan, että kaupunki tutkisi mahdollisuutta muuttaa Herttoniemen Karhutie osittain pihakaduksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Karhutie välittää liikennettä alueen muille tonttikaduille, mikä heikentää sen soveltuvuutta pihakaduksi. Lisäksi Karhutiellä on paljon asukaspysäköintiä, jolloin sen pihakaduksi muuttaminen hankaloittaisi kadun asukkaiden arkea. Tällä perusteella Karhutie ei ole luonteeltaan kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston pihakatuohjeen mukainen, pihakaduksi soveltuva katu eikä se eroa alueen muista tonttikaduista siten, että se voitaisiin muuttaa pihakaduksi ilman suuria rakenteellisia muutoksia.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Karhutielle on Susitien ja Kettutien välille rakennettu hidasteita 60 - 100 metrin välein. Karhutien ja Ahmatien risteyksen pohjoispuolella sijaitsevan Herttoniemen ala-asteen koulun kohdalla on suojatiet merkitty kohtiin, joissa Karhutien ylitystarve koululaisille on ilmeinen. Ajonopeuksia on koulun kohdalla pyritty hillitsemään kahdella hidasteella.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston pihakatuohje 2011

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 501

HEL 2011-007007 T 08 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2012 § 60

HEL 2011-007007 T 08 01 04

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakuntaa päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Aina vuoteen 2006 asti liikenneministeriön liikenteen ohjauslaitteita koskevassa päätöksessä edellytettiin, että pihakadun on täytettävä sille erikseen asetetut rakenteelliset erityisvaatimukset. Koska lainsäädäntö ei enää edellytä pihakadulta rakenteellisia erityisvaatimuksia, on liikennesuunnitteluosastolla laadittu liitteenä oleva ohje uusien pihakatujen suunnitteluun Helsingissä.

Karhutie on noin 900 metriä pitkä, suorahko läpiajettava katu, joka eteläpäässä liittyy Hiihtomäentiehen ja pohjoisosassa Kettutiehen. Se välittää liikennettä myös alueen muille tonttikaduille. Kadun liikennemäärä vaihtelee 400 - 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Susitien ja Ahmatien liittymien välisellä osuudella - jonne pihakatua esitettiin tutkittavaksi - on liikennemäärä noin 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus on 30 km/h. Katua ei ole asemakaavassa merkitty pihakaduksi.

Katualueen leveys on pääosin kahdeksan metriä. Tämä muodostuu kuusi metriä leveästä ajo-radasta ja kadun itäreunassa sijaitsevasta kaksi metriä leveästä jalkakäytävästä. Kadun länsi-reunassa ajorata rajoittuu tonttiin. Ajorataa ei ole mahdollista kaventaa niin, että myös ajoradan länsipuolelle voitaisiin rakentaa jalkakäytävä. Karhutiellä on paljon kadunvarsipysäköintiä, sillä vanhalla alueella ei tonteilla ole nykyistä tarvetta vastaavaa määrää pysäköintipaikkoja.  Ajonopeuksien hillitsemiseksi pysäköinti on suunniteltu vuorottelemaan kadun molemmilla puolilla.

Kadulla ei ole vuosina 2004-2010 tapahtunut poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia.  Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Karhutielle on Susitien ja Kettutien välille rakennettu hidasteita 60- 100 metrin välein. Karhutien ja Ahmatien risteyksen pohjoispuolella sijaitsevan Herttoniemen ala-asteen koulun kohdalla on suojatiet merkitty kohtiin, joissa Karhutien ylitystarve koululaisille on ilmeinen. Ajonopeuksia koulun kohdalla on pyritty hillitsemään kahdella hidasteella.

Karhutie ei ole luonteeltaan pihakatumainen eikä se eroa muista tonttikaduista siten, että se voitaisiin muuttaa pihakaduksi ilman suuria rakenteellisia muutoksia. Karhutie välittää liikennettä myös alueen muille tonttikaduille, mikä heikentää sen soveltuvuutta pihakaduksi. Lisäksi Karhutiellä on paljon asukaspysäköintiä, jolloin pihakaduksi muuttaminen hankaloittaisi kadun asukkaiden arkea. Pihakadulla pysäköinti on sallittua vain merkillä osoitetuilla paikoilla ja silloinkin paikat varataan vieras- ja asiointipysäköintiin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Maija Rekola, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

maija.rekola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566