Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/23

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 125

Kj / Valtuutettu Silvia Modigin aloite Lasten Parlamentin nettisivujen linkin lisäämisestä kaupungin verkkosivuille

HEL 2011-009962 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Silvia Modig esittää aloitteessaan, että linkki Suomen Lasten Parlamentin nettisivuille lisätään kaupungin verkkosivujen etusivulle.

Kaupunginhallitus toteaa, että linkki Suomen Lasten Parlamentin kotisivuille on lisätty näkyvämmälle paikalle kaupungin pääsivuston hel.fi -portaalin ”Osallistuminen” -osion valikkoon ”Vaikuttamisen linkkejä”, johon on listattu myös muita vastaavia linkkejä kaupungin ja sen ulkopuolisten tahojen sivuille. Linkki on nyt löydettävissä yhden klikkauksen päästä etusivulta. Aiemmin linkki on löytynyt ”Osallistuminen” -osion hyödyllisistä linkeistä.

Kaupunginhallituksen (948 §/ 7.9.2009) hyväksymien viestinnän ohjeiden mukaan kaupungin verkkosivut ovat keskeinen kaupungin ja sen hallintokuntien viestinnän väline. Kaupungin verkkosivujen tulee tarjota myös mahdollisuus asukkaille olla yhteydessä kaupunkiin ja antaa palautetta. Ohjeiden mukaan kaupungin verkkosivuilla voi olla linkkejä kaupungin toimintoja tukeville ja edistäville eri yhteisöjen sivuille. Kaupungin verkkosivuilla on lisäksi noudatettava yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun periaatetta, minkä johdosta kaupungin ulkopuolisia toimijoita on ryhmänä kohdeltava samalla tavoin.

Suomen Lasten Parlamentti on yksityinen säätiö, joka toimii pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Jokaisella Suomen kunnalla on oikeus valita edustuskausittain kaksi peruskoululaista edustajaa valtakunnalliseen Lasten Parlamenttiin. Helsingin valitsemien edustajien lisäksi kaupungilla ei ole säännöllistä yhteistyötä Suomen Lasten Parlamentin kanssa. Opetusvirasto ja hallintokeskus olivat mukana järjestämässä Lasten Parlamentin täysistuntoa Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlapäivänä 20.11.2009. Tapahtuma lähetettiin Helsinki-kanavalla (helsinkikanava.fi) suorana verkkovideolähetyksenä ja uutisoitiin opetusviraston sivuilla sekä kaupungin pääsivustolla, hel.fi-portaalin etusivulla.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin verkkosivut ovat laajat ja niiden sisältämä tietomäärä erittäin suuri. Hel.fi-portaalin etusivulle pyritään nostamaan asukkaiden saataville ajankohtaisimmat ja tärkeimmät tiedot kaupungin omasta toiminnasta, palveluista ja päätöksenteosta. Koska Suomen Lasten Parlamentti ei ole kaupungin hanke, sen linkkiä ei ole perusteltua lisätä kaupungin etusivulle.

Verkkosivujen kautta pyritään myös tukemaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua. Mikäli kaupungilla on tulevaisuudessa tiiviimpää yhteistyötä Suomen Lasten Parlamentin kanssa esimerkiksi erilaisten tapahtumien tai projektien muodossa, on näistä mahdollista jatkossakin uutisoida hel.fi-portaalin etusivulla sekä muilla kaupungin verkkosivuilla tarpeen mukaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 487

HEL 2011-009962 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566