Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/44

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 146

Kaj / Den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen om en helhetsplan för planläggningen av strandområden

HEL 2012-000997 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Pia Pakarinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Pia Pakarinen föreslår i sin motion att staden utan dröjsmål ska utarbeta en helhetsplan för planläggningen av strandområden.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att ett utkast till detaljplan för östra skärgården för närvarande är under beredning och kommer att hållas framlagt under vårsäsongen 2012. Målet är att utveckla en mångsidigare användning av skärgården året om och att öka möjligheterna till rekreation och turism. Samtidigt görs holmarna öppnare och lättare att nå.

Största delen av strandlinjen i Helsingfors har redan en detaljplan. Vid sidan av detaljplanen för östra skärgården pågår arbetet bland annat på detaljplaner för Sveaborg, Rysskär, Kallviksudden, Björkholmen, Busholmen, Fiskehamnen och Kronbergsstranden och på delgeneralplaner för Ärtholmen, Vårdö, Stenudden och Havs-Rastböle. I de nya havsstrandsområden som byggs ut har det ägnats särskild uppmärksamhet åt möjligheterna att utveckla de maritima funktionerna. De möjligheter som havet erbjuder har beaktats också i översiktsplanen för Helsingforsparken och i utvecklingsmålen för Östra Helsingfors kulturpark. Hur Skanslandet och Kungsholmen ska användas i framtiden är ännu inte avgjort. Rönnskär utvecklas med stöd av en översiktsplan, utan detaljplan.

Stadsplaneringskontoret medverkar i styrgruppen för båtstrategin och i arbetsgruppen för främjande av turism. Avsikten är att som fortsättning på båtstrategin utföra ett konsultarbete, som dryftar hur småbåtsfunktionerna förläggs och delvis också vilka möjligheter det finns för företagare att verka i Helsingfors skärgård och havsområden.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 508

HEL 2012-000997 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.03.2012 § 111

HEL 2012-000997 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Saariston ja rantojen päämäärätietoinen kehittäminen elinkeinotoiminnalle edellyttäisi kokonaissuunnitelman tai suunnitelman alueellisista osakokonaisuuksista, joihin saaristo ja ranta-alueet liittyvät. Itäisen saariston osalta asemakaavaluonnos on jo valmisteilla, lisäksi voidaan harkita onko tarpeen laatia suunnitelmaa muun saariston ja ranta-alueiden osalta.

Suurimmalla osalla Helsingin rantaviivaa on jo asemakaava. Tekeillä on lisäksi mm. Suomenlinnan, Itäisen saariston, Rysäkarin, Kallahdenniemen, Koivusaaren, Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan asemakaavat sekä Hernesaaren, Vartiosaaren, Kivinokan ja Meri-Rastilan osayleiskaavat. Uusilla rakennettavilla merenranta-alueilla on kiinnitetty erityistä huomiota merellisten toimintojen kehittämismahdollisuuksiin. Lisäksi meren tarjoamia mahdollisuuksia on huomioitu Helsinkipuiston yleissuunnitelmassa sekä Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämistavoitteissa.  Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tuleva käyttö on toistaiseksi ratkaisematta. Pihlajasaarta kehitetään puolestaan yleissuunnitelman turvin ilman asemakaavaa.

Itäisen saariston alustava asemakaavaluonnos tulee nähtäville kevätkaudella 2012.  Itäisen saariston asemakaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolisempaa, ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.

Kaavoitus yksin ei riitä takaamaan elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia saaristossa. Esimerkiksi Vasikkasaaressa olisi laajat mahdollisuudet yrittämiselle ja matkailun kehittämiselle. Vasikkasaaren kaava on ollut voimassa jo yli 10 vuotta, mutta veden ja viemärin rakentaminen saarella ei ole toteutunut. Tämä on yksi este elinkeinotoiminnan sijoittumiselle saareen. Jotta saaren peruspuitteet saataisiin kuntoon ja luotaisiin perusedellytykset yrittämiselle saaressa, olisi vesihuollon rakentaminen ensisijaisen tärkeää.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Helsinkipuiston kehittämisperiaatteet tulevien asemakaavojen sekä alueen muun jatkosuunnittelun ja toteutuksen lähtökohdaksi 7.2.2012. Samoin Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämistavoitteet jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksyttiin 11.10.2011.

Helsinkipuistoa kehitetään monipuolisena virkistysaluekokonaisuutena, jonka keskeisiä teemoja ovat merellisyys, historia, luonto, kaupunkikeskeisyys ja toiminnallisuus. Helsinkipuiston palveluja on tarkoitus kehittää sekä kaupunkilaisten että kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden käyttöön. Yleissuunnitelman periaatteena hyväksyttiin mm. tavoite, että Helsinkipuiston alueella sijaitsevat kaupungin omistamat rakennukset ovat yleisölle avoimessa käytössä ja tukevat Helsinkipuiston virkistyspalveluja. Helsinkipuiston yhteydessä on korostettu tarvetta kehittää vesiliikenteen toimintaedellytyksiä, erityisesti Kruunuvuorenselällä.

Itä-Helsingin kulttuuripuiston osalta kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tavoitteina saavutettavuuden ja sisäisten yhteyksien parantamisen, toiminnallisen sisällön kehittämisen ja kulttuuriperinnön esilletuomisen. Niitä tukevina toimenpiteinä hyväksyttiin periaatteet mm. etsiä keinoja kaupungin omistamien arvokiinteistöjen nykyistä julkisemmalle käytölle ja lisätä merellistä palvelutarjontaa. Tavoitteena on kehittää vesiliikenteen toimintaedellytyksiä, kuten väyliä ja rantautumisalueita siten, että mahdollistetaan Itä-Helsingin rantoja ja saaristoa kiertävä vesibussireitti. Samoin tavoitteena on lisätä Itä-Helsingin kulttuuripuiston merellistä palvelutarjontaa huomioimalla ne tulevassa suunnittelussa.

Myös muilla ranta-alueita sisältävillä virkistysaluekonaisuuksilla on potentiaalia merellisyyteen tukeutuvan matkailun ja elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Rantojen kehittämisen strategisena tavoitteena on ollut niiden julkinen käyttö rantapromenadeina ja viheralueina.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on mukana veneilystrategian ohjausryhmässä sekä matkailun edistämistyöryhmässä. Tarkoituksena on, että veneilystrategian jatkona laaditaan konsulttityö, jossa pohditaan veneilytoimintojen sijoittumista ja osin myös yrittäjien toimintamahdollisuuksia Helsingin saaristossa ja merialueilla.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Anne Karlsson, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566