Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/29

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 131

Ryj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite erityispysäköintiluvasta työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi

HEL 2011-008248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Arja Karhuvaara esittää aloitteessaan, että työtehtäviin liittyvien autojen pysäköintiä varten kehitettäisiin erityispysäköintilupa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että erityispysäköintiluvan kehittäminen vain joidenkin ammattiryhmien käyttöön ei ole mahdollista, eikä kaupunki voi omin päätöksin poiketa lain säätämistä pysäköintikielloista tai -rajoituksista. Erityispysäköintilupa ei myöskään helpottaisi pysäköintiongelmaa, koska suurin ongelma on pysäköintipaikkojen riittävyys.

Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköintiasiaa on selvitetty työryhmässä 2010, mutta työryhmä ei löytänyt suoranaista ratkaisumallia pysäköintiongelmiin. Työryhmä kuitenkin suositteli mm. yhteistoimintaa kiinteistöjen kanssa sekä rakentamispalvelun (Stara) kuljetusten käytön kokeilemista.

Työtehtäviin liittyvää purkamista ja lastaamista voidaan tieliikennelain mukaan suorittaa jalkakäytävältä, mikäli lähistöllä ei ole pysäköintipaikkaa käytettävänä tähän tarkoitukseen.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 493

HEL 2011-008248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 06.03.2012 § 121

HEL 2011-008248 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa asiasta esityksen mukaisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Pysäköintipaikkojen riittämättömyys on ongelman ydin

Pysäköinti erityisesti  kantakaupungin alueella on vaikeaa. Erityispysäköintiluvan kehittäminen pysäköinnin helpottamiseksi aloitteessa mainituissa tapauksissa ei kuitenkaan  ole tarkoituksenmukaista, koska se ei ratkaise  tai edes helpota ongelmaa. Pysäköinnin tekee vaikeaksi pysäköintipaikkojen riittämättömyys, ei niinkään pysäköintimaksun  maksaminen.

Automaattien lisäksi pysäköintimaksun voi maksaa  kahdella eri matkapuhelinjärjestelmällä  ja ajoneuvokohtaisella Comet-laitteella. Matkapuhelinjärjestelmistä on  käynnistymässä uusi kilpailutus lähiaikoina.

Kiinteistöihin liittyvissä työtehtävissä tulisi sopia kiinteistön edustajien kanssa pysäköinnistä.  On todennäköistä, että arkipäivisin tonteilla on vapaata pysäköintitilaa.

Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista selvitettiin työryhmässä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johdolla. Työryhmän työ valmistui 31.1.2011. Tässäkin yhteydessä pysäköintipaikan löytymisen todettiin olevan se varsinainen ongelma kantakaupungin alueella. Asian helpottamiseksi työryhmä mm. esitti, että Terveysviraston kaakkoisen kotihoitoyksikön Laajasalon lähipalvelualueella 2 kokeillaan kuuden kuukauden ajan mallia, jossa vähintään kaksi autoa korvataan kuljettajalla ja Staran leasing-autolla.

Työtehtäviin usein liittyvää purkamista ja lastaamista voidaan tieliikennelain mukaan suorittaa pysäköintikiellosta tai jalkakäytävältä, mikäli lähistöllä ei ole pysäköintipaikkaa käytettävänä tähän tarkoitukseen.

Erityispysäköintiluvan kehittäminen vain joidenkin ammattiryhmien käyttöön ei ole mahdollista. Kaikkia yrittäjiä ja toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti.

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 310 38505

kaija.kossila(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 16

HEL 2011-008248 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Erityispysäköintiluvan kehittäminen työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista, koska pysäköinnin ongelmana on lähinnä pysäköintipaikkojen riittämättömyys. On selkeintä, että kaikki maksavat pysäköinnistä tavanomaiseen tapaan. Mobiilit maksutavat helpottavat pysäköinnistä maksamista.

Pysäköinti on viime vuosien aikana vaikeutunut kantakaupungin katujen varsilla. Vaikeimmilla alueilla on kysymys ennen kaikkea pysäköintipaikkojen kokonaismäärän riittämättömyydestä.
Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttöaste suppean tutkimuksen perusteella elokuussa 2009 ydinkeskustan vilkkaimmilla kadunvarsipaikoilla päiväaikaan kello 9-19 oli 85 %. Vapaan paikan löytäminen muuallakin kantakaupungissa on vaikeaa.

Uusilla asuinalueilla yleiset pysäköintipaikat ja kadunvarsipaikat on varattu ensisijaisesti asiointi- ja vieraspysäköintiä varten. Pysäköintipaikka löytyneekin hieman helpommin kuin vanhoilla alueilla kantakaupungissa. Esikaupunkialueiden tonttikaduilla on pysäköinti pääsääntöisesti rajoittamatonta.

Määräaikaisen projektikohtaisen pysäköintiluvan kehittäminen työtehtävien pysäköinnin sujuvoittamiseksi ei ole tarkoituksenmukaista, koska pysäköinnin ongelmana on kantakaupungissa lähinnä pysäköintipaikkojen riittämättömyys. Eri ammattiryhmien jakaminen tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin ammattiryhmiin on myös vaikeaa. Paikkojen varaaminen luvan haltijoille katualueelta ei ole tarkoituksenmukaista, koska merkityt paikat saattaisivat olla joka tapauksessa hyvinkin kaukana kohteesta. Toisaalta paikkojen merkitseminenkään ei takaisi sitä, että paikka olisi vapaana.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston alueidenkäyttöyksikkö vastaa yleisten alueiden vuokrauksesta rakennustyöhön. Alue vuokrataan työmaatoimintoihin liittyen eikä vuokrattavalla alueella ole pysäköinti yleensä sallittua. Työtehtävien hoitoon liittyvä pysäköinti on hoidettava kuten muukin asiointipysäköinti. 

Työtehtäviin liittyvää pysäköintiä voidaan helpottaa hankkimalla Comet-maksulaite tai rekisteröityä pysäköinnin maksamiseen matkapuhelimella, jolloin ainakin maksuautomaatin etsimiseltä vältyttäisiin. Tonteilla ja kiinteistöjen alueilla saattaisi ainakin päivisin olla tilaa. Pysäköinnistä tulee tällöin sopia asianomaisten tahojen kanssa.

Kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköinnin helpottamista on erikseen selvittänyt kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johdolla. Työryhmän työ valmistui 31.1.2011. Työryhmä esitti, että terveysviraston kaakkoisen kotihoitoyksikön Laajasalon lähipalvelualueella 2 kokeillaan kuuden kuukauden ajan yhteiskyytien kokeilumallia, jossa vähintään kaksi leasing autoa korvataan kuljettajalla ja Staran leasing autolla. Pysäköintipaikkaa ei tällöin tarvita välttämättä ollenkaan.

Pysäköintimahdollisuuksien helpottamiseen ei työryhmä löytänyt suoranaista ratkaisumallia, koska pysäköinnin ongelmana on lähinnä pysäköintipaikkojen riittämättömyys vaikeimmilla alueilla.  Kaupunki ei voi myöskään sallia pysäköintiä jalkakäytävällä tieliikennelain vastaisesti eikä pysäköintipaikkojen merkitseminen katualueelta ole tarkoituksenmukaista, koska paikkojen tarve vaihtelee jatkuvasti. Pysäköintiä voidaan helpottaa hankkimalla työntekijöiden käyttöön pysäköintimaksulaitteita ja sopimalla pysäköintijärjestelyistä yksityisten tahojen ja kaupungin kiinteistöjen kanssa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Olli-Pekka Poutanen

Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37089

jari.tikkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566