Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/23

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 125

Kj / Den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen om en länk på stadens sidor till Barnens Parlaments webbsidor

HEL 2011-009962 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Paula Hirvonen, webbkommunikationschef, telefon: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Silvia Modig föreslår i sin motion att en länk till webbsidorna för Barnens Parlament i Finland ska införas på stadens sidor.

Stadsstyrelsen meddelar att en länk till webbsidorna för Barnens Parlament i Finland har införts på en synligare plats under Delta, påverka på stadens huvudwebbplats, portalen hel.fi. Också andra länkar till aktörer inom stadens organisation och till utomstående har införts. Det behövs nu bara ett klick från ingångssidan. Tidigare fanns länken under Delta, påverka/Länkar.

Enligt de anvisningar för kommunikation och information som stadsstyrelsen godkände 7.9.2009 (948 §) är stadens webbplats ett centralt kommunikationsmedel för staden och dess förvaltningar. Webbplatsen ska också erbjuda invånarna en möjlighet att stå i kontakt med staden och ge respons. Enligt anvisningarna kan det på stadens sidor finnas länkar till sammanslutningar som stöder och anknyter till stadens verksamheter. På stadens sidor ska principen om jämlik och rättvis behandling följas. Följaktligen ska utomstående aktörer bemötas på samma sätt som grupp.

Barnens Parlament i Finland är en privat stiftelse som huvudsakligen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Alla kommuner i landet har rätt att för varje representationsperiod utse två grundskoleelever till representanter i Barnens Parlament i Finland. Utöver att staden utser representanter har den inget regelbundet samarbete med Barnens Parlament i Finland. Utbildningsverket och förvaltningscentralen var med och ordnade Barnens Parlaments plenum 20.11.2009 med anledning av att konventionen om barnets rättigheter fyllde 20 år. Evenemanget visades på Helsingforskanalen (helsingforskanalen.fi) i direktsändning, och en nyhet om det publicerades på utbildningsverkets webbplats och på stadens huvudwebbplats, ingångssidan i portalen hel.fi.

Stadsstyrelsen framhåller att stadens webbsidor är omfattande och innehåller en mycket stor mängd information. Avsikten är att det på ingångssidan i portalen hel.fi ska finnas sådan information om stadens egen verksamhet, servicen och beslutsfattandet som är mest aktuell och av störst betydelse för invånarna. Barnens Parlament i Finland hör inte till stadens projekt, och det är därför inte motiverat med en länk dit på stadens ingångssida.

Det är meningen att webbsidorna ska ge helsingforsarna bättre möjligheter att påverka och delta. Om staden i framtiden har ett närmare samarbete med Barnens Parlament i Finland exempelvis i form av olika evenemang eller projekt kan nyheter om dessa publiceras på ingångssidan i portalen hel.fi och på andra av stadens webbsidor enligt behov.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Paula Hirvonen, webbkommunikationschef, telefon: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Silvia Modigin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 487

HEL 2011-009962 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Paula Hirvonen, verkkoviestintäpäällikkö, puhelin: 310 25347

paula.hirvonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566