Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/40

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 142

Kaj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om utredning av en överdäckning av Österleden med tanke på bostadsbyggande

HEL 2011-009196 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto föreslår i sin motion att det i anslutning till arbetet på en delgeneralplan för Stenudden ska utredas om det är möjligt att överdäcka Österleden och vad kostnaderna för detta blir, utgående från att kompletteringsbyggande ska förläggas till det överdäckade området och Stenudden bevaras som rekreationsområde.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att i Generalplan 2002, som trädde i kraft 23.12.2004, är Österleden och metrolinjen förlagda till en tunnel på Brändö och området i fråga upptaget som höghusdominerat område. Därmed medger generalplanen redan i dagsläget att området planläggs för byggande av bostäder och verksamhetslokaler.

I början av det aktuella arbetet på en delgeneralplan för Stenudden utreds det olika alternativ för markanvändningen i området, bland vilka stadsplaneringsnämnden hösten 2012 väljer ett principalternativ som underlag för utkastet till delgeneralplan för Stenudden. I detta läge är olika strukturella alternativ avsedda att utredas utan att något alternativ utesluts i förväg och utan att lösningarna för olika delområden kopplas till varandra. Det är meningen att ett av de olika alternativen för Stenudden ska vara rekreationsalternativet, oberoende av lösningarna för den omgivande stadsstrukturen.

I anslutning till arbetet på en ny generalplan för Helsingfors utreds det i stor utsträckning hur markanvändningen kan effektiviseras i motorvägsaktiga miljöer genom att undersöka om motorleder kan ändras till stadsboulevarder och genom att granska olika tunnel- och däckslösningar för de livligaste lederna.

Stadsstyrelsen anser det således vara motiverat att som ett separat projekt i anslutning till det pågående arbetet på en generalplan fortsätta utredningarna om en överdäckning av Österleden och metron eller om flyttning av dessa till en tunnel på Brändö.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 504

HEL 2011-009196 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 87

HEL 2011-009196 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleiskaava 2002:ssa Itäväylä ja metrolinja on Kulosaaressa sijoitettu tunneliin ja niiden alueet määritelty kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Yleiskaava 2002 on tullut tältä osin voimaan 23.12.2004. Alueen asemakaavoittaminen asunto- ja toimitilarakentamiseen on siis jo yleiskaavan mukaista eikä muodosta tässä suhteessa vaihtoehtoa muille rakentamisalueille.

Mahdollinen asemaakaavan muutos on tarkoitus ajoittaa siten, että sen toteuttamiseen tarvittavat merkittävät investoinnit eivät ajoittuisi samaan aikaan nyt käynnissä olevien suurten rakentamisalueiden kanssa. Tunnelointi ei kalliina ratkaisuna ole myöskään itsestään selvyys vaan vaatii mm. taloudellisten ja teknisten selvitysten tekoa osana jäljempänä selostettavaa yleiskaavatyötä.

Kivinokan alue on puolestaan Yleiskaava 2002:ssa lähes kokonaan osoitettu selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut Kivinokan osayleiskaavan suunnittelun. Aluksi valmistellaan eri vaihtoehtoja alueen maankäytöstä, joista kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee periaatevaihtoehdon Kivinokan osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi syksyllä 2012.

Kivinokan osayleiskaavoituksen alkuvaiheessa on syytä laajalti selvittää erilaiset rakennevaihtoehdot sulkematta mitään vaihtoehtoa etukäteen pois ja kytkemättä eri osa-alueiden ratkaisuja toisiinsa. Kivinokan eri vaihtoehdoista yhden tulee olla virkistysvaihtoehto riippumatta ympäröivän kaupunkirakenteen ratkaisuista.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnistynyt Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Tässä yhteydessä selvitetään laajasti moottoritiemäisten ympäristöjen maankäytön tehostamista tutkimalla moottoriväylien muuttamista kaupunkibulevardeiksi ja vilkkaampien väylien ollessa kyseessä tarkastelemalla erilaisia tunnelointi- ja kansiratkaisuja. Tästäkin syystä selvityksiä Itäväylän ja metron kattamisesta tai siirtämisestä tunneliin Kulosaaressa tulisi jatkaa omana hankkeenaan meneillään olevan yleiskaavatyön yhteydessä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 09.02.2012 § 78

HEL 2011-009196 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ja 32 muun valtuutetun otsikossa mainitusta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetään Itäväylän kattamisen selvittämistä Kivinokan osayleiskaavoituksen yhteydessä. Katettua aluetta käytettäisiin aloitteen mukaan asunto-, toimisto- yms. rakentamiseen siten, että Kivinokan alue vastaavasti säilytettäisiin virkistysalueena.

Kivinokan osayleiskaavoituksen alkuvaiheessa on syytä selvittää laajasti ja ennakkoluulottomasti kaikki mahdolliset vaihtoehdot sulkematta etukäteen mitään pois ja kytkemättä eri osa-alueiden ratkaisuja toisiinsa.

Osayleiskaavoituksen vaihtoehdoissa voisi mahdollisesti olla mukana myös Itäväylän ja metron kattaminen, vaikka alue ei kytkeydy kovin luontevasti Kivinokan alueeseen. Mahdollinen Itäväylän kattaminen on kuitenkin syytä käsitellä Kivinokan käytön suunnittelusta erillisenä itsenäisenä asiana.

Ehkä Itäväylän ja metroradan kattamista tai paremminkin sijoittamista tunneliin olisi tarkoituksenmukaista tutkia erikseen omana projektinaan. Kulosaaren osalta ehdotuksia ja selvityksiä on jo aiemmin tehty yksityisellä taholla. Tehdyssä selvityksessä ratkaisu osoittautui varsin kalliiksi ja olisi edellyttänyt melko raskasta asuntorakentamista kustannusten kattamiseksi. Tällainen ratkaisu ei ehkä ole lähiaikoina ajankohtainen, kun edullisempiakin rakennuspaikkoja on käytettävissä satamilta vapautuneilla alueilla, Östersundomissa ja mahdollisesti Malmin lentokentän alueella.

Käsittely

09.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Tuuttila Juhani: Muutan esitystäni seuraavasti:

Lausuntoehdotuksen kolmannen kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Mahdollinen Itäväylän kattaminen on kuitenkin syytä käsitellä Kivinokan käytön suunnittelusta erillisenä itsenäisenä asiana.

Vastaehdotus:
Sole Molander: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen viimeisestä virkkeestä poistetaan sanat "ja mahdollisesti Malmin lentokentän alueella".

Kannattajat: Kirsi Pihlaja

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen viimeisestä virkkeestä poistetaan sanat "ja mahdollisesti Malmin lentokentän alueella".

Jaa-äänet: 6
Jyrki Lohi, Tuula Paalimäki, Olli Saarinen, Nina Suomalainen, Tuomo Valve, Tuomas Viskari

Ei-äänet: 3
Sole Molander, Kirsi Pihlaja, Markku Vuorinen

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 0
 

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tuomas Kivelä, tonttiasiamies, puhelin: 310 36455

tuomas.kivela(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566