Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/17

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 119

Kj / Den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen om lösgörande av staden från kärnkraftsindustrin

HEL 2011-007006 T 14 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Ledamoten Thomas Wallgren hade under diskussionen föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning.

Ledamoten Thomas Wallgrens förslag om återremiss hade inte understötts, varvid det förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Petra Vänskä-Sippel, controller, telefon: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Thomas Wallgren väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Thomas Wallgren föreslås i sin motion att Helsingfors ska göra en utredning om hur staden före ingången av år 2014 kan lösgöra sig från sina andelar i kärnkraftsindustrin. Direktionen för Helsingfors Energi har gett ett utlåtande om motionen (20.3.2012), I utlåtandet framhålls bl.a. följande:

Finland har som en del av Europeiska Unionen förbundit sig att minska växthusgasutsläppen, som accelererar klimatförändringen, med 20 procent före år 2020 jämfört med 1990 års nivå.

Ungefär 80 procent av växthusgasutsläppen i Finland beror på energiproduktionen. Elektricitet kan produceras utan koldioxidutsläpp bl.a. med kärn-, vatten- och vindkraft. Inte heller användningen av bioenergi ökar mängden koldioxid i atmosfären.

Statsrådet behandlade år 2010 tre ansökningar om ett principbeslut om byggande av ett kärnkraftverk. Statsrådet fattade 6.5.2010 två positiva principbeslut. De gällde TVO:s projekt Olkiluoto 4 och ett kärnkraftverk för Fennovoima.

Oberoende av vad Helsingfors stad eller Helsingfors Energi beslutar kommer en betydande mängd energi också i fortsättningen att produceras med kärnkraft i Finland och planeringen av en utbyggnad av kärnkraften fortskrider.

Helsingfors Energi är genom sina dotter- och intressebolag delägare i Industrins Kraft Abp, och Helsingfors Energi har därmed rätt till bolagets kraftproduktionsprojekt i förhållande till sin ägarandel.

Stadsfullmäktige godkände 8.12.2010 (§ 271) Helsingfors Energis utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid.

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade 18.1.2012 (§ 10) i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna en uppdatering av utvecklingsprogrammets åtgärdsprogram och fortsatt genomförande av utvecklingsprogrammet i anslutning till detta. Uppdateringen gäller Helsingfors Energis produktion och upphandling av el och värme på kraftverken i Helsingfors de närmaste åren. Inga andra justeringar har gjorts i utvecklingsprogrammet.

Helsingfors Energis utvecklingsprogram bygger på de klimatpolitiska mål som stadsfullmäktige ställt upp och på Helsingfors mål i fråga om hur stadsrummet ska användas. Åtgärdsprogrammet  genomför stadsfullmäktiges klimatpolitiska mål och stakar ut Helsingfors Energis väg mot en kolneutral framtid.

I utvecklingsprogrammet framhålls bl.a. följande om kärnkraften:

Kärnkraften är med tanke på en säker eltillförsel, konkurrenskraftiga elproduktionskostnader och begränsning av växthusgasutsläppen en livskraftig och utbyggbar form av elproduktion. Den är ett sätt att öka den utsläppsfria elproduktionen.

Helsingfors Energi deltar dessutom i kärnkraftsinvesteringar som gäller nybyggnad och effektökning i enlighet med sina andelar.

Stadsfullmäktige fattade 26.10.2011 (§ 201) beslut om deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet Olkiluoto 4, vilket är förenligt med målen i utvecklingsprogrammet.

Helsingfors Energi har som mål på längre sikt att produktionen ska vara kolneutral före år 2050. En säker energitillförsel bygger på flera produktionsformer, till vilka räknas de förnybara bio-, vatten- och vindenergi, den koldioxidfria kärnkraften och de fossila bränslena naturgas, stenkol och olja.

Helsingfors Energi anser det inte vara motiverat att lösgöra sig från produktionssamarbetet kring energi producerad med kärnkraft och anser det därför inte heller vara ändamålsenligt att göra en särskild utredning om saken.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från direktionen för Helsingfors Energi och anser att det inte är behövligt med en sådan utredning som föreslås i motionen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Petra Vänskä-Sippel, controller, telefon: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 481

HEL 2011-007006 T 14 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Helsingin Energian johtokunta 20.03.2012 § 20

HEL 2011-007006 T 14 03 00

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Taustaa

Suomi on osana Euroopan Unionia sitoutunut vähentämään ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Energian tuotannosta aiheutuu noin 80 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Sähköä voidaan tuottaa ilman hiilidioksidipäästöjä mm. ydin-, vesi- ja tuulivoimalla. Myöskään bioenergian käyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidimäärää.

Valtioneuvoston käsiteltävänä oli vuonna 2010 kolme ydinvoimalaitoksen rakentamista koskevaa periaatepäätöshakemusta. Valtioneuvosto teki 6.5.2010 kaksi myönteistä periaatepäätöstä. Ne koskivat TVO:n Olkiluoto 4 -hanketta ja Fennovoiman ydinvoimalaitosta.

Riippumatta Helsingin Energian päätöksistä Suomessa tuotetaan ydinvoimalla jatkossakin merkittävä määrä energiaa ja suunnittelu sen lisärakentamisesta etenee.

Helsingin Energia on tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta osakkaana Teollisuuden Voima Oyj:ssa, ja Helsingin Energialla on näin ollen oikeus omistuksensa mukaiseen osuuteen yhtiön voimantuotantohankkeisiin.

Helsingin Energia on laatinut Kehitysohjelman kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 8.12.2010 (§ 271).  Helsingin Energia on päivittänyt kehitysohjelman jatkon noudattaen valtuuston hyväksymiä linjauksia. Päivitys koskee Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotantoa ja hankintaa Helsingissä sijaitsevilla voimalaitoksilla lähivuosina. Muita tarkistuksia kehitysohjelmaan ei ole tehty.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 18.1.2012 (§ 10) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä kehitysohjelman toimenpideohjelman päivityksen ja siihen liittyen kehitysohjelman toteutuksen jatkamisen.

Helsingin Energian kehitysohjelman perusteina ovat kaupunginvaltuuston asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet sekä Helsingin tavoitteet kaupunkitilan käytön suhteen. Laadittu toimenpideohjelma toteuttaa kaupunginvaltuuston asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet ja luo tien kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Kehitysohjelmassa todetaan ydinvoiman osalta mm. seuraavaa:

Ydinvoima on sähkön saannin varmuuden, sähkön kilpailukykyisten tuotantokustannusten sekä kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisen kannalta tarkasteltuna elinvoimainen ja lisäämiskelpoinen sähköntuotantomuoto. Se on yksi keino päästöttömän sähköntuotannon lisäämiseksi.

sekä:

Helsingin Energia osallistuu osuuksiensa mukaisesti ydinvoiman uus- sekä tehonkorotusinvestointeihin.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2011 (§ 201) Olkiluoto 4 –hankkeen kilpailu ja suunnitteluvaiheeseen osallistumisesta, toteuttaen näin kehitysohjelman tavoitteita.

Helsingin Energian pidemmän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Energian toimitusvarmuus pohjautuu useisiin tuotantomuotoihin, joihin kuuluvat, uusiutuvat bio-, vesi- ja tuulienergia, hiilidioksidivapaa ydinvoima sekä fossiiliset polttoaineet maakaasu, kivihiili ja öljy.

Yhteenveto

Edellä olevan perusteella Helsingin Energia ei näe perustelluksi irrottautua ydinvoimalla tuotetun energian tuotantoyhteistyöstä eikä näe siksi tarkoituksen mukaiseksi tehdä asiasta erillistä selvitystä.

Käsittely

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jouko Sillanpää:
Lisätään kohta 16 alkuun
Ydinvoima on vielä pitkään Suomessa yksi käytössä oleva sähköntuotannon muoto,Helsingin Energian tytär- ja osakkuusyhtiöiden luopuminen Teollisuuden Voima Oyj:n osakkuudesta olisi taloudellisilta vaikutuksiltaan arvaamatonta.

Kannattajat: Anna-Maria Kantola

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:
Lisätään kohta 16 alkuun
Ydinvoima on vielä pitkään Suomessa yksi käytössä oleva sähköntuotannon muoto,Helsingin Energian tytär- ja osakkuusyhtiöiden luopuminen Teollisuuden Voima Oyj:n osakkuudesta olisi taloudellisilta vaikutuksiltaan arvaamatonta.

Jaa-äänet: 7
Piia Häkkinen, Jere Lahti, Janina Mackiewicz, Sakari Oka, Milla Talja, Irmeli Wallden-Paulig, Tino Warinowski

Ei-äänet: 2
Anna-Maria Kantola, Jouko Sillanpää

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 0
 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Seppo Ruohonen

Lisätiedot

Pekka Manninen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 3300

pekka.manninen(a)helen.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566