Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 115

Kj / Den av ledamoten Lilli Autti väckta motionen om tidigareläggning av behandlingen av motioner

HEL 2011-004398 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Lilli Autti väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, specialplanerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Lilli Autti väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Lilli Autti föreslår att det ska utredas om processen för fullmäktigeledamöternas budgetmotioner kan ändras så att behandlingen tidigareläggs. Motiveringen i förslaget är att det vore naturligt om fullmäktigeledamöternas budgetmotioner behandlades redan innan ramen för följande års budgetförslag godkänns.

Stadsstyrelsen konstaterar att processen för budgetberedningen enligt det gällande planeringssystemet fortskrider så att beredningen av följande års budget börjar med stadsfullmäktiges remissdebatt, där ledamöterna och grupperna kommer med sina ställningstaganden om budgeten för följande år. Nämnderna, direktionerna, förvaltningarna och affärsverken beaktar ställningstagandena från remissdebatten under arbetet på budgeten för respektive förvaltningar och affärsverk. Efter remissdebatten fattar stadsstyrelsen beslut om anvisningar för budgetarbetet, där beloppen i ramen utgår från de föregående årens ekonomiska mål under strategiperioden, den godkända budgeten för det innevarande året och de i ekonomiplanen för följande år upptagna utgifterna, inkomsterna och verksamhetsmålen. Därefter fortsätter beredningen av budgetförslaget i nämnderna och direktionerna, som drar upp riktlinjer för verksamhetsprioriteringarna och de största ändringarna inom sitt förvaltningsområde utifrån den av stadsstyrelsen godkända ramen och anvisningarna för budgetarbetet.

Enligt arbetsordningen för stadsfullmäktige kan ledamöterna årligen senast den 15 mars väcka budgetmotioner som gäller upptagande av anslag i budgeten för följande år.

Nämnderna och direktionerna behandlar utlåtandena om motionerna samtidigt med sina budgetförslag. Det bör framgå av utlåtandena hur de åtgärder som föreslås i motionerna har beaktats i budgetförslagen. I samma utlåtande bör det anges hur de i motionerna föreslagna åtgärderna ökar/minskar behovet av anslag och om dessa anslag har upptagits i förvaltningarnas budgetförslag. Åtgärdernas inverkan på prestationsmängderna ska beaktas i budgetförslagen.

Stadsstyrelsen konstaterar att nämnderna och direktionerna har bäst möjligheter att bedöma innehållet i budgetmotionerna i förhållande till förvaltningens budget i det läge då riktlinjerna för anslagsinnehållet under budgetåret och beredningen av budgetförslaget har avancerat tillräckligt långt. I praktiken inleds förvaltningarnas budgetberedning först då remissdebatten har förts och stadsstyrelsen har gett en budgetram. Vid behandlingen av budgetmotioner är det utlåtande som förvaltningen bereder en central delfaktor.

Om budgetmotionerna behandlades före remissdebatten i fullmäktige och remissdebatten om budgetramen skulle det inte vara möjligt för nämnderna och direktionerna att bedöma innehållet i budgetmotionerna som en del av beredningen av budgetförslaget.

Då fullmäktige fattar beslut om budgeten kan ledamöterna ännu föreslå hemställningsklämmar som hänför sig till genomförandet av budgeten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, specialplanerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 477

HEL 2011-004398 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Lilli Autin aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566