Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/24

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 126

Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite penkkien saamiseksi Siilitielle

HEL 2011-005296 T 10 06 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluoto esittää aloitteessaan, että Siilitielle asennettaisiin penkkejä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rakennusvirasto selvittää sopivia paikkoja penkeille. Penkit asennetaan vuoden 2012 aikana.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 488

HEL 2011-005296 T 10 06 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 13.12.2011 § 677

HEL 2011-005296 T 10 06 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto selvittää, mihin paikkoihin Siilitien varrelle on mahdollista asentaa penkkejä. Penkit asennetaan vuoden 2012 aikana. Penkkien tyypit, kappalemäärä ja paikat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Torvinen Osmo: Poistetaan päätösehdotuksen ensimmäinen virke. Päätösehdotuksen seuraavat virkkeet muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Rakennusvirasto selvittää, mihin paikkoihin Siilitien varrelle on mahdollista asentaa penkkejä. Penkit asennetaan vuoden 2012 aikana. Penkkien tyypit, kappalemäärä ja paikat tarkentuvat suunnittelun edetessä."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Arrakoski-Mäkinen Katriina, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

Virtanen Esko, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38579

esko.virtanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566