Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/58

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 160

Sj / Valtuutettu Kati Peltolan aloite suunnitelman tekemisestä nuorisotakuun toteuttamiseksi

HEL 2011-006169 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

2

Henkilöstökeskuksen lausunto valtuutettu Kati Peltolan aloitteesta

3

Työllistämistoimikunnan lausunto 19.4.2012

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että kaupunki tekisi suunnitelman lähipalvelutilojen työntekijöistä, jotka huolehtisivat kaupungin eri tilojen luovuttamisesta ja kunnossapidosta yhdessä käyttäjien kanssa. Näin edistettäisiin tilojen yhteiskäyttöä ja nuorten työllistymistä, osana nuorten yhteiskuntatakuuta.

Aloitteen johdosta annetuissa lausunnoissa pidetään nuorten yhteiskuntatakuuta erittäin tärkeänä, samoin niissä kannatetaan tilojen yhteiskäyttöä. Ehdotusta nuorten palkkaamiseksi tiloja valvomaan pidetään myös selvittämisen arvoisena. Tilojen valvonta on kuitenkin järjestetty eri tavoin, esimerkiksi opetusvirasto hankkii tilojen valvonnan Palmialta. Nuorisotoimessa ei taas ole tarvetta palkata erillistä valvontahenkilökuntaa.

Kaupunki tarjoaa yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa nuorille erilaisia mahdollisuuksia työllistyä joko kaupungin palveluksessa, kolmannella sektorilla tai yrityksiin. Nuorille tarjotaan esimerkiksi työharjoittelua, työelämävalmennusta, oppisopimuskoulutusta ja palkkatuettua työtä. Tärkeää on, että toimenpiteet olisivat nuorille räätälöityjä, heidän tilanteeseensa sopivia ja heidän työllistymistään pitkällä tähtäimellä edistäviä. Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen kannalta on myös keskeistä, että sen osana oleva koulutustakuu toteutuisi. Tämän hetkisen arvion mukaan Helsinki tarvitsee noin tuhat ammatillisen koulutuksen lisäpaikkaa, jotta jokaiselle helsinkiläiselle nuorelle voitaisiin tarjota toisen asteen koulutuspaikka. Sen rinnalla kaupungin on käytettävä monipuolisesti eri keinoja, jotta kaikille nuorille voidaan tarjota polkuja työelämään. Tämä asia on jo noussut vahvasti esille, kun virastot ovat lähteneet osaltaan valmistelemaan kaupunginvaltuuston uutta strategiakautta. Samoin tilojen yhteiskäytön selvittäminen tulee olemaan virastojen strategiavalmistelussa vahvasti esillä. Henkilöstökeskuksella on selvittelyssä keskeinen rooli siltä osin kuin selvittely koskee iltakäytön palvelukonsepteja tukevia työvoimapoliittisia toimenpiteitä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kati Peltolan aloite

2

Henkilöstökeskuksen lausunto valtuutettu Kati Peltolan aloitteesta

3

Työllistämistoimikunnan lausunto 19.4.2012

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 522

HEL 2011-006169 T 12 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Kati Peltolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.04.2012 § 52

HEL 2011-006169 T 12 04 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tilojen yhteiskäyttöä koko kaupunkitasolla tehostetaan ja kaikkien kaupungin tilojen tulee olla nykyistä yksinkertaisemmin asukkaiden saavutettavissa. Sähköiset järjestelmät helpottavat asukkaiden mahdollisuuksia kartoittaa vapaana olevia tiloja heille sopivana aikana. Sähköisten järjestelmien edelleen kehittäminen onkin tarkoituksenmukaisinta, jotta tilat saadaan tehokkaasti kaupunkilaisten käyttöön.

Tällä hetkellä yhteisöt ja yksityiset henkilöt voivat anoa koulujen ja oppilaitosten liikunta-, juhlasali- ja luokkatilojen käyttövuoroja illoiksi ja viikonlopuiksi. Varaukset tehdään sähköiseen webtimmi-varausjärjestelmään, josta näkyvät varattavat tilat ja tilojen käyttäjät. Kouluille ja oppilaitoksille, joilla tilat ovat iltakäytössä, opetusvirasto tilaa ostopalveluna iltavalvojan (vahtimestarin) Palmialta. Mikäli Palmian oma henkilöstö ei suorita iltavalvontaa, Palmia tilaa iltavalvojan Seure Oy:ltä.

Opetusvirasto perii tilojen käytöstä käyttäjältä tilamaksun, jonka suuruuden päättää opetuslautakunta. Käyttäjä maksaa osana tilamaksua iltavalvontapalvelut. Jotkin kouluista ovat omavalvontakouluja, jolloin tilan käyttäjä huolehtii itse valvonnasta. Käyttäjältä perittävä maksu on omavalvontakouluissa alhaisempi kuin valvontakouluissa. Kouluilla ja oppilaitoksilla on iltavalvojia ja opetusviraston talousarviossa on ollut usean vuoden ajan määräraha iltavalvonnan hankkimiseksi Palmialta. Vuoden 2012 talousarviossa iltavalvonnan hankkimiseen on budjetoitu 1 700 000 euroa.

Yhteiskuntatakuu takaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Keskeinen osa yhteiskuntatakuuta on koulutustakuu. Koulutustakuu takaa jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle toisen asteen koulutuspaikan.

Helsingin kaupunki tarjoaa 60 %:lle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta koulutuspaikan lukiossa. Ammatillisen koulutuksen paikkoja Helsingin kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvassa 7 270, jotka riittävät vajaalle 25 %:lle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. Helsingin kaupunki tulee edelleen hakemaan lisäpaikkoja ammatilliseen koulutukseen. Koulutustakuun turvaamiseksi on arvioitu tarvittavan 1 000 ammatillisen koulutuksen lisäpaikkaa.

Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että tilojen yhteiskäytön tehostamista kaupunkitasolla jatketaan ja selvitetään, miten nuorten työllistymistä ja yhteiskuntatakuun toteuttamista voitaisiin edistää tähän liittyen.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Anna Lyra-Katz, projektikoordinaattori, puhelin: 310 86706

anna.lyra-katz(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

Susanna Sarvanto, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

susanna.sarvanto(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 29.03.2012 § 29

HEL 2011-006169 T 12 04 00

Päätös

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon loppuun lisätään seuraava kappale: "Nuorisolautakunta pitää kuitenkin tärkeänä kaupungin hallinnoimien tilojen yhteiskäytön kehittämistä yhdessä muiden hallintokuntien, helsinkiläisten järjestöjen ja paikallisten asukkaiden kanssa niin, että niiden käytettävyys lisääntyy nykyisestä. Lisäksi nuorisolautakunta suosittelee kaikkien kaupungin hallinnoimien ulkopuoliseen käyttöön sopivien tilojen listaamista yhden verkkosivun alle, jotta tilojen saatavuus ja varaaminen selkenevät entisestään niiden mahdollisille käyttäjille."

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Kati Peltolan ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on yli 50 nuorisotilaa, jotka ovat säännöllisesti järjestöjen ja erilaisten asukasryhmien käytössä. Nuorisolautakunta muutti tilojen vuokrataksoja kokouksessaan 26.5.2011 siten, että nuorisoyhdistysten ja nuorisopiirijärjestöjen sekä nuorten ryhmien lisäksi myös muut helsinkiläiset järjestöt voivat käyttää tiloja maksutta. Nuorisotilojen ulkopuolinen käyttö on runsasta ja esimerkiksi vuonna 2011 tilastoitiin lähes 600 000 käyntikertaa, jotka ovat syntyneet järjestöjen ja muiden ryhmien käytöstä. Kasvua vuoteen 2010 on n. 8 %.

Nuorisotilat ovat avoinna arki-iltaisin ja osittain myös viikonloppuisin. Ulkopuolista käyttöä on erityisesti tiistai-iltaisin ja viikonloppuisin sekä aamupäivisin, mutta jonkin verran myös samanaikaisesti nuorisoasiainkeskuksen itse järjestämän toiminnan kanssa niissä nuorisotaloissa, joissa on erilliseen kokous- tai ryhmätoimintaan sopivia tiloja. Ryhmät käyttävät tiloja pääsääntöisesti omatoimisesti ja järjestelmä on toimiva. Poikkeuksena on Nuorten toimintakeskus Happi, jossa ulkopuolisten ryhmien varauksista ja palveluista huolehtimaan on palkattu vahtimestareita.

Nuorisoasiankeskus toteaa, että nuorisotilojen ulkopuolisen käytön osalta nykyinen järjestelmä on toimiva ja edullinen. Tilojen valvontaa varten ei nuorisoasiainkeskuksessa Nuorten toimintakeskus Happea lukuun ottamatta ole tarkoituksenmukaista palkata erillistä henkilökuntaa. Tilojen valvontatarve ajoittuu ainoastaan yhteen arki-iltaan ja osin viikonloppuihin, joten päätoimiselle vahtimestarille ei ole tarvetta. Nuorisotilat ovat esimerkiksi koulukiinteistöihin verrattuna pieniä ja helposti hallittavia, joten järjestöjen ja ryhmien tilakäyttö järjestyy omatoimisesti.

Nuorisolautakunta pitää kuitenkin tärkeänä kaupungin hallinnoimien tilojen yhteiskäytön kehittämistä yhdessä muiden hallintokuntien, helsinkiläisten järjestöjen ja paikallisten asukkaiden kanssa niin, että niiden käytettävyys lisääntyy nykyisestä. Lisäksi nuorisolautakunta suosittelee kaikkien kaupungin hallinnoimien ulkopuoliseen käyttöön sopivien tilojen listaamista yhden verkkosivun alle, jotta tilojen saatavuus ja varaaminen selkenevät entisestään niiden mahdollisille käyttäjille.

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Kati Peltolan ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on yli 50 nuorisotilaa, jotka ovat säännöllisesti järjestöjen ja erilaisten asukasryhmien käytössä. Nuorisolautakunta muutti tilojen vuokrataksoja kokouksessaan 26.5.2011 siten, että nuorisoyhdistysten ja nuorisopiirijärjestöjen sekä nuorten ryhmien lisäksi myös muut helsinkiläiset järjestöt voivat käyttää tiloja maksutta. Nuorisotilojen ulkopuolinen käyttö on runsasta ja esimerkiksi vuonna 2011 tilastoitiin lähes 600 000 käyntikertaa, jotka ovat syntyneet järjestöjen ja muiden ryhmien käytöstä. Kasvua vuoteen 2010 on n. 8 %.

Nuorisotilat ovat avoinna arki-iltaisin ja osittain myös viikonloppuisin. Ulkopuolista käyttöä on erityisesti tiistai-iltaisin ja viikonloppuisin sekä aamupäivisin, mutta jonkin verran myös samanaikaisesti nuorisoasiainkeskuksen itse järjestämän toiminnan kanssa niissä nuorisotaloissa, joissa on erilliseen kokous- tai ryhmätoimintaan sopivia tiloja. Ryhmät käyttävät tiloja pääsääntöisesti omatoimisesti ja järjestelmä on toimiva. Poikkeuksena on Nuorten toimintakeskus Happi, jossa ulkopuolisten ryhmien varauksista ja palveluista huolehtimaan on palkattu vahtimestareita.

Nuorisoasiankeskus toteaa, että nuorisotilojen ulkopuolisen käytön osalta nykyinen järjestelmä on toimiva ja edullinen. Tilojen valvontaa varten ei nuorisoasiainkeskuksessa Nuorten toimintakeskus Happea lukuun ottamatta ole tarkoituksenmukaista palkata erillistä henkilökuntaa. Tilojen valvontatarve ajoittuu ainoastaan yhteen arki-iltaan ja osin viikonloppuihin, joten päätoimiselle vahtimestarille ei ole tarvetta. Nuorisotilat ovat esimerkiksi koulukiinteistöihin verrattuna pieniä ja helposti hallittavia, joten järjestöjen ja ryhmien tilakäyttö järjestyy omatoimisesti.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kari Naalisvaara

Lisätiedot

Merja Hovi, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566