Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/68

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 170

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kolme aloitetta

HEL 2012-007255, 2012-007256, 2012-007257

Päätös

1.     Valtuutettu Antti Vuorelan talousarvioaloite Tapaninvainion lähipalveluiden parantamisesta
 

2.     Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Halmetien kunnostamisesta
 

3.     Valtuutettu Antti Vuorelan aloite Malminkaaren ja Suurmetsäntien kiertoliittymän rakentamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566