Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/47

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 149

Stj / Valtuutettu Pia Pakarisen aloite vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutuksen kriteereistä

HEL 2011-007799 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Pia Pakarinen valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteltavaksi uudelleen siten, että sosiaalilautakunta pohtii, voidaanko vanhusten palveluasumisen osalta  järjestää vuonna 2012 lisäkilpailutus, jossa muutettua pinta-ala/wc-kriteeriä ei sovelleta. On kohtuutonta, että nykyiset tarjoajat eivät kykene hyödyntämään 4 vuotta sitten tekemiään investointeja uudessa kilpailutuksessa ja vanhukset joutuvat muuttamaan 4 vuoden välein.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Pia Pakarisen palautusehdotus hyväksytty.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Ehdotan, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmisteltavaksi uudelleen siten, että sosiaalilautakunta pohtii, voidaanko vanhusten palveluasumisen osalta  järjestää vuonna 2012 lisäkilpailutus, jossa muutettua pinta-ala/wc-kriteeriä ei sovelleta. On kohtuutonta, että nykyiset tarjoajat eivät kykene hyödyntämään 4 vuotta sitten tekemiään investointeja uudessa kilpailutuksessa ja vanhukset joutuvat muuttamaan 4 vuoden välein.

Jaa-äänet: 5
Minerva Krohn, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Sara Paavolainen, Olli Valtonen

Ei-äänet: 65
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Tuija Brax, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eeva Kuuskoski, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Lasse Liemola, Jyrki Lohi, Lasse Männistö, Silvia Modig, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 5
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Rakel Hiltunen, Kauko Koskinen, Päivi Lipponen

Poissa: 10
Jorma Bergholm, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Sture Gadd, Juha Hakola, Osku Pajamäki, Ilkka Taipale, Antti Valpas, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

2

Äänestyslista

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Pia Pakarinen ym. esittävät, ettei vanhusten palveluasumisen puitesopimuskilpailutuksessa 2012 käytettäisi kriteereinä referenssikohteiden lukumäärää eikä palvelutoiminnan laajuutta. Kilpailutuksessa tulisi olla mahdollisuus tehdä tarjous useammasta, vanhusten kunnon mukaan määräytyvästä hintaluokasta.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon, jossa on selostettu vanhusten palveluasumisen kilpailutuksessa noudatettavia kriteereitä. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pia Pakarisen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 511

HEL 2011-007799 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 07.02.2012 § 27

HEL 2011-007799 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon.

Vanhusten palveluasumisen puitesopimuskausi päättyy 31.12.2012 ja uusi kilpailutus on keväällä 2012. Helsinki ostaa ainoastaan ympärivuorokautista palveluasumista, jonne ohjaudutaan yhteisen hoitoonohjausprosessiin (SAS) kautta. Kevyempää, ei-ympärivuorokautista palveluasumista ei osteta lainkaan. 

Asiakasryhmät, joille ympärivuorokautista palveluasumista ostetaan ovat:

- muistisairaat vanhukset
- fyysisesti toimintarajoitteiset ruotsinkieliset vanhukset
- psykogeriatriset vanhukset ja
- päihdeongelmaiset vanhukset.

Palvelulle asetettavat vähimmäiskriteerit ovat kaikissa ryhmissä pääosin yhtenevät ja yhtenäisten kriteerien lisäksi tullaan asettamaan asiakasryhmäkohtaisia kriteereitä. Palvelulle asetettavat kriteerit pohjautuvat asiakkaiden palvelutarpeisiin ja hoitoisuuteen ja niistä seuraaviin tutkittuihin ja testattuihin hyviin hoitokäytäntöihin.  Kaikille em. ryhmille lukuun ottamatta fyysisesti toimintarajoitteisia ruotsinkielisiä vanhuksia, on ympärivuorokautista palveluasumista myös omana tuotantona. 

Aloitteessa mainittu referenssikohteiden lukumäärä ei ole tarkoituksenmukainen vanhusten palveluasumisen kriteerinä. Helsingissä on kohtuullisen runsaasti yksityisiä hoivakoteja ja monipuolinen palveluntuottajatausta. Valtakunnallisesti toimivien isojen tuottajien lisäksi on erikokoisia yhdistys- ja säätiötaustaisia tuottajia sekä pieniä ja keskisuuria yrittäjiä. Kilpailutuksen kriteereissä pyritään varmistamaan se, että monipuolisuus tuottajataustassa säilyisi edelleen. Vanhuspalveluissa ei arvioida olevan oleellista onko tuottajalla yksi tai useampi kohde. Henkilöstön osaaminen ja kokemus on sen sijaan tärkeää ja sitä koskevia laatukriteereitä tullaan asettamaan, esimerkiksi yksikön lähiesimiehen kokemus esimiestyöstä ja vanhuspalveluista. 

Vanhusten palveluasumisessa edellytetään samoin kuin vammaisten palveluasumisen kilpailutuksessa, että tuottaja tarjoaa sekä asumisen että palvelut. Vanhusten palveluasumisen kriteereissä ei tulla edellyttämään, että kohde on valmis sopimuskauden alkaessa, sillä palvelukoteja on Helsingissä lukumääräisesti jo nyt riittävästi. Uusia tiloja tarvitaan ennen kaikkea tilojen laatuvaatimusten kasvaessa (esim. yhden hengen huoneet, omat saniteettitilat, asuntokoko ym.). Vanhuspalvelujen kilpailutuksessa edellytetään että tuottajan tilat valmistuvat sopimuskauden aikana.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Tuulikki Siltari, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566