Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/59

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 161

Sj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om bättre möjligheter till motion för arbetslösa

HEL 2011-007008 T 12 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Outi Alanko-Kahiluodon valtuustoaloite Kvsto 26.10.2011 asia 17

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Det föreslås i motionen att staden för att minska hälsoskillnaderna och upprätthålla de arbetslösas arbetsförmåga och välbefinnande ska utreda möjligheterna att ta i bruk en betalningsförbindelse eller ett motionskort som berättigar till motionstjänster för arbetslösa.

Ledamöterna Outi Alanko-Kahiluoto och Yrjö Hakanen har väckt motioner om ett aktivpass för dem som får långvarigt utkomststöd och för arbetslösa. I motionerna föreslås bl.a. avgiftsfria besök i simhallar och motionssalar. Motionerna utgör ärendena nr 51 och 52 på denna föredragningslista.

Stadsstyrelsen konstaterar att den har för avsikt att vid verkställigheten av besluten om motionerna om ett aktivpass för dem som får långvarigt utkomststöd och för arbetslösa uppmana socialverket att tillsammans med andra förvaltningar utreda möjligheterna att också bevilja arbetslösa ett motionspass och en betalningsförbindelse som berättigar till motionstjänster, varvid fördelarna med det nuvarande systemet utreds i förhållande till aktivpasset, likaså de ekonomiska konsekvenserna av passet.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Outi Alanko-Kahiluodon valtuustoaloite Kvsto 26.10.2011 asia 17

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 523

HEL 2011-007008 T 12 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 06.03.2012 § 42

HEL 2011-007008 T 12 03 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon:

Liikunnan harrastaminen vaikuttaa ehkäisevästi suureen osaan suomalaisista kansantaudeista ja liikuntaan panostaminen vähentää terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuluja. Liikunnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä on huomattava. Liikunta on sosiaalisista harrastuksista suosituin, sillä se tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon, uusiin kokemuksiin, itsensä kehittämiseen, mielekkääseen ajankäyttöön ja yhteisölliseen vaikuttamiseen.

Liikuntatoimen tehtävänä on edistää kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tämän toteuttamiseksi liikuntatoimi ylläpitää erilaisia ulko- ja sisäliikuntapaikkoja sekä järjestää monipuolista ohjattua liikuntaa.

Liikuntapaikoista mm. ulkoilualueet ja –reitit, luistelu- ja palloilukentät, hiihtoladut ja valvotut uimarannat ovat maksuttomasti kaikkien käytettävissä. Viime vuosina on rakennettu myös uudenlaisia lähiliikuntapaikkoja.

Maksullisissa sisäliikuntapaikoissa (uimahallit, kuntosalit ja monitoimihallit) lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät ja eläkeläiset pääsevät liikkumaan alennettuun hintaan. Näiden ryhmien pääsymaksut ovat puolet aikuisten vastaavista maksuista. Esimerkiksi liikuntaviraston uimahallien kertamaksu edellä mainituilta ryhmiltä on 2,40 eurosta 2,60 euroon sekä kuntosalien ja monitoimihallien vastaava 1,50 euroa.

Liikuntavirasto järjestää ohjattuja ryhmiä, joista lähiöliikuntaryhmät on suunnattu erityisesti jo liikunnasta syrjäytymisvaarassa oleville, syrjäytyneille tai matalan tulotason omaaville henkilöille. Näihin monipuolisiin liikuntaryhmiin voi osallistua lunastamalla 20 euron hintaisen lähiöliikuntapassin, mikä on voimassa neljän kuukauden ajan. Liikuntaan aktivoimiseksi tarjotaan maksutonta liikuntaneuvontaa ja järjestetään kesäisin maksuttomia puistojumppia.

Liikunnan harrastamisella on positiivisia vaikutuksia kaikissa väestöryhmissä. Tämän tukemiseksi perusliikuntapalveluiden hinnat on pidetty kohtuullisella tasolla kaikissa maksuryhmissä. Uusien maksuttomien ryhmien tai alennettujen ryhmien käyttöönotto luo omalta osaltaan kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa lisäpaineita muiden maksujen nostamiseen.

Ennen esitetyn työttömien maksusitoumuksen tai liikuntakortin käyttöönottoa tulisi yksityiskohtaisesti selvittää kuinka siihen liittyvä sosiaalitoimen kompensaatiot käytetyistä palveluista tai liikuntatoimen tuottojen lasku huomioidaan tulevissa talousarviossa. Talousnäkökulmasta on myös huomioitava, että Helsingissä on liikuntatoimen lisäksi lukuisia muita kaupunkikonserniin kuuluvia liikuntapalveluiden tuottajia (muut hallintokunnat, säätiöt ja yhtiöt).  Lisäksi on syytä selvittää kuinka tällaisten uusien etuuksien käyttöön liittyvät asiat käytännössä järjestetään.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500

tarja.loikkanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566