Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/67

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 169

Sj / Den av ledamoten Terhi Mäki väckta motionen om utredning av ibruktagande av vikariepooler för stödfunktioner

HEL 2011-009193 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Terhi Mäki väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Terhi Mäen aloite

2

Henkilöstökeskuksen lausunto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Terhi Mäki väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Det föreslås i motionen att det vid socialverket och hälsovårdscentralen ska inrättas s.k. vikariepooler, till vilka det anställs personal i ordinarie arbetsavtalsförhållanden med tanke på vikariat i plötsliga sjukdomsfall och även vid längre frånvaro. Arrangemanget skulle avlasta personalen och underlätta planeringen av arbetet.

I personalcentralens utlåtande har det redogjorts för de arrangemang som är i användning vid socialverket och hälsovårdscentralen. Båda förvaltningarna har ett system med personalpooler. Vid socialverket finns det över tvåhundra och vid hälsovårdscentralen ungefär trehundra anställda som hör till personalpoolen. Dessutom anställer båda förvaltningarna vikarier genom Seure Oy och i viss mån också via andra kanaler. Förvaltningarna anser det nuvarande systemet vara tillräckligt med beaktande av att det är meningen att systemet med personalpooler ska utvecklas och att antalet vikarier vid behov kan ökas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Terhi Mäen aloite

2

Henkilöstökeskuksen lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 531

HEL 2011-009193 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Mäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566