Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/43

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 145

Kaj / Den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen om bättre säkerhet på Viksvägen

HEL 2012-000996 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto föreslår i sin motion att det senast vid beredningen av budgeten för ekonomiplaneperioden 2013 bör upptas anslag för förbättring av säkerheten på Viksvägen bland annat med hjälp av hastighetstavlor, trafikljus, rondellbyggen och sänkta körhastigheter.

Stadsstyrelsen hänvisar till det utlåtande som kommit in och konstaterar att det på Viksvägen kommer att tas i bruk en hastighetstavla, som sannolikt kan skaffas i slutet av år 2012. Att i enlighet med det som föreslås i motionen sänka fartbegränsningen på Viksvägen är däremot inte motiverat, eftersom trafikarrangemangen på Viksvägen och den fysiska gatumiljön i dagens läge inte stöder en fartbegränsning på 40 km/h, vilket troligen skulle synas i form av högre körhastigheter än den tillåtna.

Enligt uppgift från byggnadskontoret är det meningen att en cirkulationsplats ska börja byggas vid Viksvägen och Filarvägen i juni 2012 och att arbetet ska slutföras våren 2013. Arbetet på en cirkulationsplats vid Viksvägen och Igelkottsvägen är i det senaste förslaget till budget för HSB-Byggherre och för gatu- och parkavdelningen förlagt till åren 2016–2017. Vid Lemmelbrinken är det meningen att blinkljus vid övergångsstället ska installeras snarast möjligt efter att en trafikstyrningsplan för objektet har godkänts på stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningssekreterare, telefon: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 507

HEL 2012-000996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.03.2012 § 117

HEL 2012-000996 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Vuoden 2012 talousarviossa on varattu 2,16 miljoonaa euroa nykyisen katuverkon liikennejärjestelyihin, kuten liikenneturvallisuutta parantavien kiertoliittymien ja rakenteellisten hidasteiden rakentamiseen. Kiertoliittymän hinta on keskimäärin yli 500 000 euroa. Rakenteellisten hidasteiden kustannus vaihtelee töyssyn 2 000 eurosta korotetun liittymän 100 000 euroon.

Helsingissä on rakentamatta lähes 40 jo suunniteltua kiertoliittymää ja noin 150 rakenteellista hidastetta. Kiertoliittymistä puolet sijaitsee projektialueilla tai liittyy joukkoliikennehankkeisiin, jolloin ne toteutuvat hankkeen edellyttämässä aikataulussa. Muualla kiertoliittymiä toteutetaan liikennejärjestelyihin varatuista määrärahoista, joista pääosa kuluu pieniin rakenteellisiin parannuksiin liikenneympäristössä. Nykyisellä investointitasolla voidaan koko kaupunkiin rakentaa vuosittain 1-2 kiertoliittymää. Kiertoliittymien ja rakenteellisten hidasteiden nopeampi toteuttaminen edellyttäisi määrärahojen tasokorotusta.

Viilarintien ja Viikintien liikennejärjestelyistä on tullut viime vuosina paljon palautetta. Viilarintien liikennesuunnitelma (Kslk 24.11.2005) sisältää Viikintien ja Viilaritien liittymän muuttamisen kiertoliittymäksi, Viilaritien itäreunalla kulkevan pyörätien leventämisen sekä Viilarintien ja Kauppamyllyntien liittymän muuttamisen kiertoliittymäksi. Rakennusvirasto laatii parhaillaan katusuunnitelmaa Viikintien ja Viilarintien kiertoliittymästä. Tämän hetkisen käsityksen mukaan rakentaminen alkaa kesällä 2012. Sen alustava kustannusarvio on noin 500 000 euroa.

Siilitien pyörätiejärjestelyistä päättäessään 25.3.2004 kaupunkisuunnittelulautakunta päätti myös Viikintien ja Siilitien kiertoliittymän rakentamisesta. Kiertoliittymästä on valmis katusuunnitelma. Kiertoliittymän kustannusarvio on noin 800 000 euroa ja se odottaa edelleen toteuttamista.

Viikintie on pääkatu, jolla nopeusrajoitus on joko 50 km/h tai 60 km/h. Sopulirinteen asuinalueen kohdalla olevalla suojatiellä, jossa kohtalokas onnettomuus tammikuussa 2012 tapahtui, nopeusrajoitus on laskettu 50 km/h:iin (Kslk 19.11.2009), mikä on yleisin nopeusrajoitus Helsingin pääkaduilla. Liikennejärjestelyiden tulee olla sen luonteisia, että autoilijan on luontevaa ajaa nopeusrajoituksen mukaista nopeutta. Viikintiellä liikennejärjestelyt eivät tue alempaa nopeusrajoitusta, mikä osittain johtuu toteuttamattomista kiertoliittymistä.

Onnettomuuspaikan suojatielle rakennettiin keskikoroke vuonna 2002, mitä ennen paikalla oli suojatie ilman keskikoroketta. Suojatiellä ei ole tapahtunut muita poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia viimeisen viiden vuoden aikana. Kohtaan on mahdollista rakentaa suojatievalot. Tämä vaatii mm. koirien agility-alueelle johtavan liittymän siirtämistä. Alustava kustannusarvio hankkeelle on noin 70 000 euroa, mistä jalankulkuvalojen osuus on noin puolet. Suunnittelua ei ole aloitettu eikä investointiohjelmassa ole varauduttu hankkeeseen.

Kaupunki testasi talvella 2010-2011 kolmen eri valmistajan suojateiden huomiovaloja. Testikohteissa huomiovalot eivät juuri vaikuttaneet väistämiskäyttäytymiseen ja niiden toimivuuden todettiin riippuvan liikaa ulkoisista tekijöistä. Talveksi 2011-2012 huomiovalot siirrettiin uusiin kohteisiin, joissa ulkoiset häiriötekijät ovat vähäisempiä. Huomiovaloista saatavien kokemusten perusteella päätetään niiden laajamittaisemmasta käytöstä myöhemmin.

Helsinkiin hankittiin ensimmäiset nopeusnäyttötaulut talvella 2008-2009. Tällä hetkellä tauluja on 55 kappaletta. Näyttötaulujen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia ja positiivista palautetta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti (Kslk 5.11.2009 Periaatteet ajonopeuksien hallitsemiseksi Helsingissä) uusia nopeusnäyttötauluja hankitaan vuosittain noin 20 kappaletta. Viikintie on yksi jatkossa toteutettavista kohteista. Tällöin kyseeseen tulee joko Viikintien peltojen kohdalla oleva suora tai Viikintie välillä Viilaritie ja Siilitie. Koska valtaosa vuonna 2011 päätettyjen näyttöjen (joihin Viikintie ei kuulunut) hankinnasta siirtyi tälle vuodelle, ajoittuu Viikintien näyttötaulun hankinta aikaisintaan loppuvuodelle 2012.

Huomiovalot ja nopeusnäytöt ovat halpa keino parantaa liikenneturvallisuutta. Laajamittaisemmassa käyttöönotossa täytyy määrärahoissa hankinta- ja rakennuskustannusten lisäksi ottaa huomioon laitteiden huolto- ja ylläpitokustannukset, jotta voidaan taata laitteiden luotettava toimivuus.

Helsingin kaupunki tekee aktiivisesti työtä kunnallisen kameravalvonnan mahdollistamiseksi lainsäädännössä. Tavoitteena on sisällyttää kunnallista kameravalvontaa koskeva merkittävä edistysaskel huhtikuussa julkaistavaan valtioneuvoston liikennepoliittiseen selontekoon. Aihetta koskien on kevään aikana neuvoteltu mm. Liikenne- ja viestintäministeriön ja poliisin kanssa. Kaupunki on toistaiseksi hankkinut poliisin käyttöön neljä kiinteää automaattista liikennevalvontakameraa. Liikennesuunnitteluosasto tekee esitykset uusista valvontapaikoista neuvoteltuaan ensin poliisin kanssa. Aluksi on tarkoituksenmukaista painottaa kameravalvontaa keskustaan, jossa onnettomuustiheys on kaikkein suurin ja muiden liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttaminen vaikeaa.

Päätösjakelu:

-        kaupunginhallitus

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566