Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/64

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 166

Sj / Den av ledamoten Juho Romakkaniemi väckta motionen om Sibeliuskonserter vid Sibeliusmonumentet

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Juho Romakkaniemi understödd av ledamoten Silvia Modig under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras för ny beredning utgående från att Helsingfors stad åtar sig att arrangera Sibeliuskonserter tillsammans med samarbetspartner på sommarsöndagar senast från och med sommaren 2013.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Juho Romakkaniemis förslag om återremiss godkänts.

8 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att Helsingfors stad åtar sig att arrangera Sibeliuskonserter tillsammans med samarbetspartner på sommarsöndagar senast från och med sommaren 2013.

Ja-röster: 3
Sanna Hellström, Minerva Krohn, Jan D Oker-Blom

Nej-röster: 49
Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jere Lahti, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Silvia Modig, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Thomas Wallgren

Blanka: 23
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Tuija Brax, Matti Enroth, Kimmo Helistö, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Anu Korppi-Koskela, Kauko Koskinen, Eeva Kuuskoski, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen

Frånvarande: 10
Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Lasse Liemola, Osku Pajamäki, Sari Sarkomaa, Ilkka Taipale, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Juho Romakkaniemen aloite

2

Helsinki-viikon säätiön lausunto Sibelius-konserteista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Juho Romakkaniemi väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Det föreslås i motionen att staden ska utreda alternativa möjligheter att tillsammans med samarbetspartner ordna Sibeliuskonserter vid Sibeliusmonumentet på sommarsöndagar, om möjligt redan sommaren 2012.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att de föreslagna Sibeliuskonserterna vid Sibeliusmonumentet skulle pigga upp kulturlivet och stadsmiljön på sommaren i Helsingfors med musikens medel. Helsingfors kulturcentral kan dock inte ta produktionsansvaret för konserterna, men den som vill arrangera sådana har möjlighet att ansöka om bidrag för en konsertserie, varvid stadens roll är att överväga från fall till fall om bidrag kan beviljas. Stadsorkesterns musiker är sommartid på grund av semestrarna tillgängliga endast på frilansbasis. Helsingfors Festspel konstaterar i sitt utlåtande att slutet av augusti och början av september är den etablerade tidpunkten för festspelen. Att ordna sommarkonserter är en beaktansvärd idé, om det går att hitta en lämplig samarbetspartner och finansiering för ändamålet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Juho Romakkaniemen aloite

2

Helsinki-viikon säätiön lausunto Sibelius-konserteista

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 528

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Juho Romakkaniemen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.03.2012 § 44

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Ehdotetut Sibelius-konsertit Sibelius-monumentilla elävöittäisivät Helsingin kesäistä kulttuurielämää. Kulttuurikeskus ei kuitenkaan ole sopiva taho hoitamaan tätä klassiseen musiikkiin kuuluvaa aluetta. Kioskimyynti ei myöskään kuulu kulttuurikeskuksen toimintaan.

Konsertit keskeisellä turistikohteella ovat sinänsä kannatettavaa toimintaa, kun oikea järjestäjä ja rahoitus löytyvät.  Helsingin kulttuurikeskus ei voi ottaa konserteista tuotannollista vastuuta, mutta järjestävällä taholla, esim. Sibelius-Seuralla, on mahdollisuus hakea avustusta konserttisarjalle, jolloin kaupungin rooli on harkita avustuksen myöntämistä tapauskohtaisesti.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Sara Kuusi, suunnittelija, puhelin: 310 79564

sara.kuusi(a)hel.fi

 

Kaupunginorkesterin johtokunta 06.03.2012 § 10

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginorkesterin johtokunta päätti esittää lausuntonaan seuraavaa:

Orkesteri suhtautuu myönteisesti kaikkiin kaupunkimiljöötä musiikin keinoin elävöittäviin toimenpiteisiin ja pitää Sibelius-puiston kesäkonsertteja kiinnostavana ehdotuksena. Orkesterin lakisääteisten vuosilomien vuoksi HKO:n muusikot konsertoivat kesäaikaan ainoastaan free-lance -pohjalta.

Orkesteri pitää kaupungin kulttuurikeskusta ja tapahtumayksikköä luontevina tämäntyyppisten tapahtumien tuottajina, joille kaupunginorkesteri mielellään tarjoaa asiantuntija-apua.

Esittelijä

Hallintopäällikkö

Hannu Linna

Lisätiedot

Marianna Kankare-Loikkanen, Viestintäpäällikkö, puhelin: 358931022703

marianna.kankare-loikkanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566