Helsingfors stad

Protokoll

9/2012

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/25

 

09.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 127

Ryj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om minskning av olägenheterna av byggarbetena på Hagnäs torg

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om projektplaneringen av behovsutredningen för Hagnäs saluhall och de underjordiska utrymmena kan ske på ett öppet sätt och så att företagare, invånare och boendeorganisationer i området, till exempel Siltasaariseura ry, Kallio-seura ry och Kallio-rörelsen, tillåts delta i idégivningen. (Mari Holopainen)

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Mari Holopainen understödd av ledamoten Sara Paavolainen under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om projektplaneringen av behovsutredningen för Hagnäs saluhall och de underjordiska utrymmena kan ske på ett öppet sätt och så att företagare, invånare och boendeorganisationer i området, till exempel Siltasaariseura ry, Kallio-seura ry och Kallio-rörelsen, tillåts delta i idégivningen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Mari Holopainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om projektplaneringen av behovsutredningen för Hagnäs saluhall och de underjordiska utrymmena kan ske på ett öppet sätt och så att företagare, invånare och boendeorganisationer i området, till exempel Siltasaariseura ry, Kallio-seura ry och Kallio-rörelsen, tillåts delta i idégivningen.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 77
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Eeva Kuuskoski, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Lasse Männistö, Silvia Modig, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Antti Valpas, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Blanka: 4
Jussi Halla-aho, Kauko Koskinen, Lasse Liemola, Jan D Oker-Blom

Frånvarande: 4
Maija Anttila, Minerva Krohn, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

2

Äänestyslista

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Mari Holopainen föreslår i sin motion att de eventuella olägenheterna från byggplatsen under byggarbetena på Hagnäs torg bör minimeras.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att en projektplan håller på att utarbetas för Hagnäs saluhall. En behovsutredning om torgets underjordiska lokaler håller också på att komma i gång och likaså kan förnyelsearbeten i samband med lokalerna på metrostationen komma på fråga. Följaktligen kommer det under de närmaste åren att finnas byggplatser på torgområdet.

Ett mål är att undvika olägenheter från eventuella byggarbeten för torgverksamheten och torgets omgivning genom god planering och arrangemang under byggarbetet. Ett annat mål är att bevara torgområdets högklassiga profil även under byggarbetet. Dessutom fästs uppmärksamhet vid tillgängligheten till metrostationen.

Stadsstyrelsen anser det ovanstående vara en tillräcklig utredning i saken.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 489

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 19.04.2012 § 224

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta koskien Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämistä seuraavan lausunnon:

Mari Holopainen ja 20 muuta valtuutettua ovat tehneet 12.10.2011 aloitteen Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämiseksi. Kiinteistöviraston tilakeskus teettää parhaillaan hankesuunnitelmaa Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksesta. Lisäksi on alkamassa Hakaniemen torin maanalaisten tilojen tarveselvitys.

Tilakeskus on esittänyt, että investointiohjelmassa Hakaniemen kauppahallin korjaus ajoitettaisiin välille 1/2015 - 5/2016, koska vuosi 2014 on Hakaniemen hallin 100-vuotisjuhlavuosi. Samaan aikaan tulisi rakentaa kauppahallia palvelevat torin pohjoisosan maanalaiset tilat, mikäli torialueen rakentaminen vaiheistetaan. Ilmeeltään korkealuokkaiset työmaa-aidat kuuluvat asiaan näin keskeisellä paikalla sijaitsevalla työmaalla rakentamisen kaikissa vaiheissa.

Käyttäjän eli Tukkutorin kanssa on alustavasti keskusteltu rakentamisen aikaisista Hakaniemen hallin ja torin väistötiloista. Sekä hallin että torin toiminta pyritään säilyttämään käytettävissä olevalla torialueella tai sen lähialueella. Halli- ja torikaupan säilyttäminen elävänä rakentamisen aikana on tärkeää alueen vetovoimaisuuden kannalta.

Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma ja Hakaniemen torin maanalaisten tilojen tarveselvitys valmistuvat vuonna 2012.

Hakaniemen hallin myyjille ja torikauppiaille järjestetään toukokuussa 2012 tiedotustilaisuus, kun maanalaisten tilojen tarveselvitys on saatu siihen vaiheeseen, että sen rakentamisen aikataulua ja osien mahdollista vaiheistamista voidaan arvioida.

Joukkoliikennepysäkkien rakentaminen ja siirrot kuuluvat HKL:lle. Hakaniemen alueella toimivat kaupungin hallintokunnat käyvät keskenään neuvottelut torialueen ja kauppahallin rakentamisen aikaisista toimista, jotta alueelle saataisiin tavoitteena oleva korkealuokkainen ilme.

04.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Aulikki Korhonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 31823

aulikki.korhonen(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Yksikön johtaja 27.3.2012

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Helsingin kaupunki liikennelaitos –liikelaitoksen Rakennusyksikkö esittää kaupunginhallituksen Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen koskien Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämiseksi seuraavaa;

HKL:llä on tiedossa, että Hakaniemen torin, kauppahallin ja sen ympäristössä on suunnitteilla hankkeita. HKL seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan alueen kehittymistä ja mahdollisten tulevien rakennustöiden haittojen minimointia.

Hakaniemen metroaseman torin puoleinen lippuhalli on tulossa elinkaarensa päähän. Lippuhallin on rakennettu vuosina 1978–1981. Lähivuosina HKL:llä on tarvista mm. uusia kuluneita raitiovaunukiskoja ja peruskorjata lippuhallin yläpohjan vesi- ja tärinäeristys.

HKL katsoo, että mahdollisesti tulevan Hakaniemen torin ja sen ympäristön rakentamisen yhteydessä tulisi Hakaniemen metroasemaa uudistaa myös toiminnallisesti lisäämällä aseman yhteyteen liiketiloja, jolloin Hakaniemen metroaseman viihtyisyys ja turvallisuus paranisivat ja samalla alueen palvelutarjonta lisääntyisi.

HKL:lle on myös tärkeää, että mahdollisesti tulevat rakennustyömaat eivät missään vaiheessa aiheuta esteetön kulkua metroasemalle. Haitat on minimoitava hyvällä suunnittelulla.

Lisätiedot

Juolevi Timo, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 15.03.2012 § 49

HEL 2011-006170 T 10 05 02

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteeseen koskien Hakaniemen torin rakennustöiden haittojen vähentämiseksi seuraavaa;

Hakaniemen tori ja halli ovat kaupungin toimivimpia ja vilkkaimpia kaupallisia torialueita ja kulkureittejä. Tästä syystä rakennustöiden suunnitteluun ja niiden haittojen minimoimiseen on syytä kiinnittää erityishuomiota. On erityisen tärkeää, että Hakaniemen hallin suunniteltu remontti ja pysäköintihallin kaupungin osuus hallin vieressä toteutetaan ajallisesti samaan aikaan, jolloin häiriöitä asiakkaille ja hallin toimijoille voidaan oleellisesti vähentää. Samalla on hyvä huomioida metrohalliin suunniteltu rakentaminen ja mahdollisen pisararadan tarvitsemat muutostyöt.

Pysäköintihallin suunnitellut tilat (varastot, sosiaalitilat, lastausalueet, yhdyskäytävät ja kaupalliset tilat) ovat suoraan kytköksissä kauppahallin remonttiin ja sen tulevaan toimintaan. Yksityisen pysäköintihallin osuus toisessa päässä toria on hyvä toteuttaa vasta tämän vaiheen jälkeen, jolloin torin toimivuus ja mahdolliset väistötilat voidaan toteuttaa paremmin kuin tilanteessa, jossa koko torialue on pois käytöstä vähintään kahden kolmen vuoden ajan.

Muutostyönaikaisiin opasteisiin ja työmaan maisemointiin kannattaa kiinnittää erityishuomiota aloitteen mukaisesti, jotta alue toimisi ja lukuisat ohikulkijat pysyisivät ajan tasalla hankkeesta ja ymmärtäisivät paremmin hankkeen aiheuttamat häiriöt. Maisemointi muistuttaisi hyvin myös toritoiminnan jatkuvuudesta alueella.

Tori- ja kauppahallitoimintaa ei voida keskeyttää kokonaan muutostöiden ajaksi, koska kyse on pitkäaikaisesta muutostyöstä ja pienistä yrityksistä, joilta tulovirta loppuu kokonaan myyntipaikan menetyksen vuoksi. Kaupungin tulisi pystyä tarjoamaan asialliset väistötilat kunnostuksen ajaksi, jotta hallin ja torin avautumisen jälkeen sinne riittäisi myyjiä ja asiakkaita. Perinteikkään halli- ja toritoiminnan tulisi jatkua katkeamatta. Tiedottamiseen ennen hankkeen käynnistämistä ja työmaan aikana on kiinnitettävä erityishuomiota alueen merkittävyyden vuoksi. Hyvän tiedottamisen avulla vähennetään selvästi muutostöistä aiheutuvia ongelmia ja valituksia.

Ajoituksen suhteen Tukkutori esittää, että hallin ja maanalaisen pysäköinti-/huoltohallin rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuoden 2015 alussa. Tämä siitä syystä, että Vanhan kauppahallin saneeraus on valmistunut siihen mennessä ja Hakaniemen halli on ehtinyt viettää 100-vuotissyntymäpäiväjuhliaan vuonna 2014.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Taulavuori

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566